This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Tomahawk 200 | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410179

Tomahawk 200

200 g fluroksypyr (som syre) pr. l
Fare

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Mot ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg med eller uten korn som dekkvekst, vårkorn med fangvekst av gras, fôrmais, eng, beite og gras i grøntanlegg.

Tomahawk 200 EC skader kløver og andre belgvekster. God effekt på følgende ugras, avhengig av dosering: då, haremat, klengemaure, pengeurt, tungras, vassarve (også SU-resistens), vindelslirekne, åkerminneblom, løvetann, stornesle, høymole, rosebusker, kløverarter, mjølkearter og ulike syrearter. Som resistensbryter på SU-resistent ugras er den effektiv på vassarve og då. Tomahawk 200 EC tas raskt opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene. Ugraset stopper å vokse og er fullstendig nedvisnet etter 2-3 uker.

Preparatet tilhører den kjemiske gruppen syntetiske auxinhemmere (HRAC gruppe O). Resistens mot Tomahawk 200 EC er ikke kjent hos ugrasarter i Norge. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for middelet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. Tomahawk 200 EC vil være en resistensbryter for preparater av typen ALS-hemmere (i hovedsak sulfonylurea) i bl.a. vassarve.

I grasmark kan Tomahawk 200 EC brukes alene, men mot geitrams, bringebær, vikkearter, lauvkratt og snelle må Tomahawk 200 EC blandes med ett relevant middel. I korn uten gjenlegg bør Tomahawk 200 EC alltid blandes med et fenoksysyre- eller lavdosemiddel for å få bred ugraseffekt. Virkningen av ulike behandlinger og blandinger går fram av doseringstabellen på etiketten. Se også sprøyteplaner og virkningstabeller.

Tomahawk 200 EC kan brukes, og gir god effekt, når temperaturen på sprøytetidspunktet er minst 8-10°C, og ugraset er i aktiv vekst. Sprøyting frarådes i perioder hvor plantene lider under stress forårsaket av tørke, vannmettet jord, meget høye dagtemperaturer, eller perioder med nattefrost omkring sprøytetidspunktet. Ugrasvirkningen påvirkes lite av luftfuktigheten, og sprøyting kan derfor utføres når som helst på dagen.

Preparatet har god regnfasthet og nedbør en time etter sprøyting påvirker ikke sluttresultatet.

Blandbarhet: Tomahawk 200 EC kan blandes med andre ugrasmidler som Alliance, Harmony Plus SX, CDQ SX, Duplosan Max, Pixxaro, og Saracen Delta m.fl. og aktuelle skadedyr-, sopp- og vekstregulerende midler samt med mikronæringsstoffer ved sammenfallende behandlingstidspunkt.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 X 5 l

Behandlingsfrist

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal, eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting.

Dose

Fra 50 ml/daa

Filter

A1/P3

NAD

180 ml/daa

Lagring

Frostfritt, ned til 0°C

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Tomahawk 200 opptrer i