This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Tripali | Plantekultur
Ingen treff

Tripali

105 g florasulam + 83 g metsulfuron-metyl + 83 g tribenuron-metyl pr. kg
Advarsel

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Ugrasmiddel tillatt brukt i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre.

Tripali er et bredtvirkende ugrasmiddel til bekjempelse av de fleste 2-frøblada ugrasarter i vårkorn og høstkorn. Når bruksrettledningen følges, har Tripali meget god virkning på de fleste ugrasarter i korn som balderbrå, gjetertaske, jordrøyk, klengemaure, meldestokk, oljevekster, pengeurt, rødtvetann (tvetann-arter), vassarve, veronika-arter, vindeslirekne, åkerminneblom, åkerridderspore, åkersennep, åkerstemorblomst. Har også virkning mot tungras og åkervortemelk.

Den optimale effekt oppnås på saftspente ugrasplanter med 2-4 varige blad i god vekst. Opptaket i plantene er hovedsakelig gjennom bladene, men opptaket gjennom røttene øker når jorden er fuktig. Preparatet tas hurtig opp og transporteres til plantenes celler.

På følsomt ugras stopper dannelsen av livsviktige aminosyrer, så veksten stanser etter få timer og plantene slutter med å ta opp vann og næring. Synlige symptomer kommer først senere, etter 1-3 uker. Først ses gulfarging i vekstpunktet, deretter blir ugrasplantene slappe og visner bort. Nedvisningen går raskest under tørre, varme forhold.

Tripali har god virkning selv ved lave temperaturer, hvis ugrasplantene er i aktiv vekst. Enkelte netter med nattefrost eller regn få timer etter sprøytingen påvirker ikke ugrasvirkningen. Tripali inneholder de virksomme stoffene metsulfuron-metyl og tribenuron-metyl som begge er sulfonylureaer, samt florasulam som er triazolpyrimidine. Alle tre tilhører virkningsmekanisme-gruppe, ALS-hemmere.
Se avsnitt om resistens.

I høstkorn er beste ugrasvirkning ved tidlig behandling, når kornet og ugraset har kommet i god vekst om våren. Tripali kan brukes inntil flaggbladet blir synlig i høsthvete, høstrug og rughvete - BBCH 39. I høstbygg må Tripali ikke brukes etter begynnende strekning - BBCH 30.

I vårkorn er best ugrasvirkning når ugraset er på frøbladstadiet – 4 varige blad, og plantene er i god aktiv vekst. Tripali kan brukes med god virkning frem til flaggbladet er fullt utviklet i vårhvete og vårbygg - BBCH 39. I havre må Tripali ikke brukes etter begynnende strekning - BBCH 30. Se utviklingsstadier.

I påfølgende vekstsesong kan det uten restriksjoner såes korn uten gjenlegg. Mer enn to måneder etter sprøyting kan det dyrkes høst- og våroljevekster, poteter, mais til ensilering, korn med gras-/kløvergjenlegg, erter, åkerbønner, lin og fôrbeter. Det kan ikke dyrkes grønnsaker eller noen annen kultur enn de ovenfor nevnte, hverken det år Tripali er brukt eller påfølgende år. Hvis en behandlet åker skal omsåes, skal det kun såes korn. Til ugrasbekjempelse i omsådd korn bør det ikke brukes et sulfonylurea-produkt, eller et produkt som inneholder sulfonylurea.

Blandbarhet: TripaIi kan blandes med relevante ugras-, insekt- og soppmidler i korn. TripaIi kan videre blandes med aktuelle bladgjødslingsmidler, se blandetabeller.
Det bør maksimalt blandes 2 produkter.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

10 x 250 g

Dose

Høstkorn og vårkorn:
2,5 - 3,5 g/daa + normal dose DP klebemiddel
Havre:
Max 2,5 g/daa + DP-klebemiddel

Filter

A1/P2

NAD

3,5 g/daa

Lagring

Tørt og godt lukket

Avstand vann

5 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Tripali opptrer i

Sjekkliste for bruk av klebemiddel Plantevernmidlenes krav til regnfasthet og temperatur