This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Turex 50 WG - Dispensasjon | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410377

Turex 50 WG - Dispensasjon

Bacillus thuringiensis, aizawai, strain GC 91 500g/kg
Fare

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Turex 50 WG er et biologisk insektmiddel og virker mot larver av ulike sommerfuglarter (Lepidoptera) bl.a. eplevikler, fruktskallvikler, frostmåler, eplespinnmøll og ringspinner i kjerne- og steinfrukt på friland og i tunnel. Før eventuell behandling skal det tas hensyn til om det er absolutt nødvendig å bruke preparatet og sprøyting kan gjennomføres bare når det har oppnådd den økonomiske skadeterskelen.

Preparatet tas opp av larvene ved at de spiser på behandlet plantemateriale. Noen timer senere stopper de å spise og larvene dør i løpet av noen dager. Unge larver bekjempes vesentlig raskere enn eldre larver. For å oppnå god effekt er det viktig at alle relevante plantedeler blir dekket med sprøytevæsken. Ved flere behandlinger skal det gå minst 7 dager mellom behandlingene. Vær oppmerksom på at det kun er larver som gnager på behandlede plantedeler som bekjempes. Larver, som har gnagd seg inn i fruktene på behandlingstidspunktet eller som er innspunnet, bekjempes ikke.

Bacillus thuringiensis spp. Aizawai tilhører gruppen av biologiske insektmidler inneholdende Bacillus thuringiensis (Bt) (IRAC klasse 11A). Risikoen for resistensdannelse er lav, men som for alle andre insektmidler anbefales det at det veksles med midler fra andre resistensgrupper for at unngå utvikling av resistens.

Unngå å sprøyte i solskinn, da produktet nedbrytes av UV-lys. Behandling bør skje inn mot kvelden eller på overskyede dager. Det skal være tørrvær en del timer etter utsprøyting for at unngå avvasking. Temperaturer under 12-15° C vil nedsette larvenes aktivitet og dermed effekten av Turex WG. Bemerk at produktet kun er utprøvd mot et begrenset antall arter innenfor familiene møll, nattfly, dagsommerfugler og viklere. Effektiviteten kan variere avhengig av den aktuelle art.

Blandbarhet: Turex WG kan blandes med andre produkter, dersom disse ikke har veldig høy eller lav pH. Det må ikke blandes med produkter, som ellers påvirker sporer.

Behandlingstidspunkt: Fra grønnspiss til blomstring (BBCH 53-59) og etter blomstring frem til høsting (BBCH 69 – 81).

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Turex 50 WG er et vanndispergert granulat og er tillatt brukt og lagret på dispensasjon i perioden 15.04.2023 til 13.08.2023.

Tillatt utvidet lagring hos bonden til 13.08.2024.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

1 kg

Behandlingsfrist

2 dager

Dose

200 g pr. dekar.
1-3 behandlinger.
Væskemengde 20-200 l pr. daa.

Filter

A1/P3

NAD

200 g/daa

Lagring

Oppbevares tørt og kjølig. Høy luftfuktighet og temperatur over 30° C vil nedsette produktets effektivitet.

Avstand vann

5 meter fra naturlig kantvegetasjon sammen med 50 % avdriftsreduserende dyser.
Vilkår for å oppnå avdriftsreduksjon er beskrevet i egen veileder som er tilgjengelig på Mattilsynets nettsider.

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Turex 50 WG - Dispensasjon opptrer i