This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Erter og bønner | Plantekultur
Plantevern

Erter og bønner

Sprøyteplaner for ugras, skadedyr, sopp, vekstregulering og vekstavslutning i erter og bønner

Ugras i erter og bønne

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknader Forklaring

Oppspirt ugras (Frø- og rotugras)

Roundup Powermax 150 - 200 g Før kulturen spirer. Fare for skade på kulturen.
Glypper 300 - 400 ml Før kulturen spirer. Fare for skade på kulturen.
Roundup Flick 300 - 400 ml Før kulturen spirer. Fare for skade på kulturen.

Erter

Ugras som spirer fra frø

Basagran SG 100 - 150 g Ertene 2-4 cm. Største dose når balderbrå er et problem. Svak virkning mot då og meldestokk. Unngå behandling ved fare for mye nedbør.
Basagran SG + Fenix 40 - 60 g + 80 - 100 ml Erteplanten 1-2 blad etter skjellblad, dvs. erteplantene 5-8 cm (4 nodier).
Centium 36 CS 12,5 ml Senest 3 dager etter såing.

Tunrapp / Spillkorn / Floghavre / Kveke og andre grasarter

Select + Renol 40 - 50 ml + 40 - 50 ml 3-4 blad. Gir klorose på blad. Ingen betydning for avling.
Boxer Minor use mot tofrøbladete ugras og tunrapp i erter og bønner.

Bønner

Tofrøblada ugras som spirer fra frø

Basagran SG 100 - 140 g 1-2 tre-kopla blad. Splittbehandling gir bedre ugrasvirkning. Dosen kan økes ved siste behanbling ved ugras problem.
Basagran SG 15 - 20 g Frøbladsstadiet.
Basagran SG 20 - 25 g 1 uke senere.
Basagran SG 30 - 35 g 10 dager senere og gjentas om nødvendig.
Fenix Off-label mot frøugras i bønner og åkerbønner.

Tunrapp / Spillkorn / Floghavre / Kveke og andre grasarter

Select + Renol Off-label mot tunrapp og andre ettårige ugras i bønner med belg.
Boxer Minor use mot tofrøbladete ugras og tunrapp i erter og bønner.

Erter og Bønner

Kveke / Floghavre og andre grasarter

Focus Ultra 400 - 600 ml Kveka 3 - 4 blad. Minimum en uke etter annen ugrasbehandling.
Agil 100 EC 100-150 ml
Boxer Minor use mot tofrøbladete ugras og tunrapp i erter og bønner.

Skadedyr i erter og bønne

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknader Forklaring

Ertesnutebille / Trips / Bladlus / Ertevikler / Bønneflue

Karate 5 CS 10 - 15 ml Ved angrep. Tilsett klebemiddel.
Decis Mega EW 50 15 ml Ved angrep. Tilsett klebemiddel.
Mavrik 15-20 ml Ved angrep. Ikke godkjent i sukkerert.
Teppeki Minor use ot bladlus i konservesert.

Sopp i erter og bønne

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknader Forklaring

Erteflekk / Ertefotsjuke

Apron XL 1-1,5 ml/kg frø Frøbeising.

Gråskimmel / Storknollet råtesopp m. fl.

Amistar 50-100 ml Før åkeren dekker, og 7-14 dager senere. Spesielt viktig i bladrike sorter.
Pictor Active 36 ml Ved begynnende blomstring. Minor use mot en rekke soppsykdommer på erter og bønner på friland. Pictor Active kan også blandes med Signum. Aktuell dose 30 ml Pictor Active + 35-50 g Signum.
Signum 50-100 g Ved begynnende blomstring. Bruk stor væskemengde.
Switch 62,5 WG 80-100 g Ved begynnende blomstring.

Ertemjøldogg

Thiovit Jet 300 g Ved begynnende angrep.
Amistar 50-100 ml Forebyggende. Sprøyt før åkeren dekker og gjenta om nødvendig, 7-14 dager senere ved behov.
Signum 50-100 g Ved begynnende blomstring eller begynnende angrep. Laveste dose ved lavt smittetrykk og tidlig fase.

Ertefotsjuke / Erteflekk og brunsjuke

Amistar 50-100 ml Før åkeren dekker 7-14 dagers intervall. Se etikett.

Vekstregulering og stråknekk

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknader Forklaring
Cerone Off-label, mot legde og stråknekk i åkerbønner til modning til fôr.

Vekstavslutning i ert og bønne

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknader Forklaring

Nedvisning av ris

P.t ingen godkjente midler.