This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Gulrot | Plantekultur
Plantevern

Gulrot

Sprøyteplaner for ugras, skadedyr og sopp i gulrot

Ugras i gulrot

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Under solfanger (plast/fiberduk)

Normal ugrasflora med svartsøtvier

Boxer Off-label mot ugras i gulrot på friland og under plast.
Fenix 50-100 ml Like etter såing. Lufting er viktig.
Legacy 500 SC Minor use mot frøugras i gulrot (inkludert dyrking under plast).
DFF SC 500 Minor use mot frøugras i gulrot (inkludert dyrking under plast).
Sencor SC 600 Dispensasjon 2022 3-5 g Like etter såing Dose tilpasses jordart, se etikett. Sencor kan gi sviskader.

Vanlig dyrking før oppspiring

Jordrøyk / Klengemaure / Tunrapp / Svartsøtvier

Fenix + Centium 36 CS 50-100 ml + 5-10 ml 50-100 ml + 5-10 ml Centium senest 3 dager etter såing. Bør ikke benyttes når det er meldt store nedbørsmengder. Centium har off-label godkjenning mot frøugras i gulrot frem til 4 varige blad. Fenix, mot frøugras i gulrot, endringer i bruksbetingelser.
Boxer Off-label i gulrot.

Frøbladstadiet til 2 varige blad

Normal ugrasflora

Fenix 10-30 ml Frem til 2 varige blad. Må ikke benyttes når det er høy jordfuktighet og/eller det er meldt store nedbørsmengder.
Sencor SC 600 Dispensasjon 2022 3-7,5 g 0-2 varige blad på gulroten, BBCH 0-12. Behandlingen kan gjentas etter 7 dager. Med redusert dose er det mulig å behandle fra frøbladstadiet til 2 varige blad. Små doser på smått ugras. Fare for skade på skarp jord.

Tunrapp / Kveke / Hirse

Select + Renol 50 + 50 ml Frem til 2 varige blad.
Sencor SC 600 Dispensasjon 2022 3-7,5 g 0-2 varige blad på gulroten, BBCH 0-12. Har kun effekt på tunrapp.

Floghavre / Spillkorn og andre grasarter

2-3 varige blad

Normal ugrasflora med tunrapp

Boxer + Centium 36 CS + Fenix 2-3 varige blad på gulrota. Disse tre preparatene har off-label, se off label godkjenninger.
Fenix 40-60 ml 2-3 varige blad på gulrota.
Sencor SC 600 Dispensasjon 2022 5-15 g 2-3 varige blad på gulroten.

Etter 3 varige blad

Klengemaure / Åkersvineblom / Tunrapp

Fenix 50-100 ml 3-5 varige blad på gulrota. Sprøyt på tørre planter. Fenix kan gi skade ved dårlig vokslag.
Sencor SC 600 Dispensasjon 2022 5-15 g 3-5 varige blad. Usikker virkning på klengemaure.

Tunrapp / FlogHavre / Spillkorn og andre grasarter

Select + Renol 50 ml Etter behov ved ny oppspiring. Virker også mot kveke, gjentatt behandling er også aktuelt.

Kveke / Spillkorn

Agil 100 EC 100-140 ml Kveka har 4-5 blader. Kveka i god vekst. 2 behandlinger kan være aktuelt. Bland ikke kvekemidler med andre preparater enn pyretroider. Minimum 1 ukes intervall med andre ugrasmidler. Se etikett.
Focus Ultra 300-400 ml Kveka har 4-5 blader. Kveka i god vekst. 2 behandlinger kan være aktuelt. Bland ikke kvekemidler med andre preparater enn pyretroider. Minimum 1 ukes intervall med andre ugrasmidler. Se etikett.

Skadedyr i gulrot

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Gulrotsuger

Karate 5 CS 12-15 ml Ved begynnende angrep og utover i juni. Bruk stor vannmengde (30 - 40 l/daa.). Følg lokal varsling. 1. og 2. sprøyting, deretter 5-10 dager.
Decis Mega EW 50 15 ml Ved begynnende angrep og utover i juni. Bruk stor vannmengde (30 - 40 l/daa.). Følg lokal varsling. 1. og 2. sprøyting, deretter 5-10 dager.
Movento 100 SC Minor use mot skadedyr gulrot.

Tege

Karate 5 CS 12-15 ml Ved angrep. Tege svermer ved temp. over 15°C. Sprøyt ved lavere temperatur og bruk min. 40 l/daa.
Decis Mega EW 50 15 ml Ved angrep. Tege svermer ved temp. over 15°C. Sprøyt ved lavere temperatur og bruk min. 40 l/daa.
Raptol 600 ml Ved begynnende angrep.

Gulrotflue / Nattfly

Karate 5 CS 12-15 ml Ved påvist sverming. Pyretroidene har også avskrekkende (limfelle): Undervirkning. spiring + 2-3 ganger med ca. 1 ukes intervall.
Decis Mega EW 50 15 ml Ved påvist sverming. Pyretroidene har også avskrekkende (limfelle): Undervirkning. spiring + 2-3 ganger med ca. 1 ukes intervall.

Skjermplantebladlus

Karate 5 CS 12-15 ml Ved angrep.
Decis Mega EW 50 15 ml Ved angrep
Raptol 600 ml Har også effekt mot sommerfugllarve og bladlus.
Movento 100 SC Minor use godkjenning mot skadedyr i gulrot.

Sopp i gulrot

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Rotbrann / Algesopp / Ringråte

Apron XL 1,5-2 ml pr. kg frø Frøbeising Se etikett.

Rotbrann / Ringråte / Gropflek

Serenade Aso Minor use mot gropflekk (Pythium spp.) i gulrot på friland med og uten dekke.

Klosopp, Gråskimmel, Storknolla råtesopp

Signum 50-100 g Begynnende angrep. Behandlinger med Signum følges opp etter 2 uker, alt. etter behov. Signum har også en viss virkning på gulrothvitflekk. Laveste dose ved lavt smittetrykk og tidlig fase.
Switch 62,5 WG Minor use mot soppsykdommer i gulrot.

Gulrotbladflekk (Alternaria dauci, Cerkospora) / Mjøldogg

Amistar 80-100 ml Forebyggende 7-14 dagers sprøyteintervall. Maks 2 behandlinger. Se etikett.
Signum 50-100 g Begynnende angrep. Behandlinger med Signum følges opp etter 2 uker, alt. etter behov. Signum har også en viss virkning på gulrothvitflekk. Laveste dose ved lavt smittetrykk og tidlig fase.
Switch 62,5 WG Minor use mot soppsykdommer i gulrot.

Mjøldogg

Serenade Aso 400-800 ml Forebyggende behandling. med 5-14 dagers intervall under rotens utvikling BBCH 41-49
Signum 50-100g Beg. angrep. Behandlinger med Signum følges opp etter 2 uker, alt. etter behov. Signum har også en viss virkning på gulrothvitflekk. Laveste dose ved lavt smittetrykk og tidlig fase.
Thiovit Jet 300 g Ved fare for angrep.
Amistar 80-100 ml Ved fare for angrep. Se etikett.