Plantevern

ALLIANCE WG NYHET!Varenr. 410709

600 g diflufenikan +60 g metsulfuronmetyl pr. kg

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 2

Mot frøugras i rug, høsthvete, høstbygg, rughvete, vårhvete og vårbygg. 

Må ikke brukes i havre. Alliance har både blad- og jordvirkning med meget god effekt mot balderbrå, då-arter, vassarve, gjetertaske, pengeurt, storkenebb, rødtvetann, spillraps, veronika-arter og åkersennep. God effekt mot åkerstemor, åkerminneblom, meldestokk og vindeslirekne. Preparatet tas opp via skuddene på spirende ugras. Ved behandling etter oppspiring av ugraset tas Alliance også opp via bladene. Om behandling med Alliance skjer når jorda er tørr oppnås full jordvirkning kun dersom det kommer regn innen en uke etter behandling. Forhold som gir opptak bare via bladene kan redusere effekten. Veksten i ugraset stopper umiddelbart etter behandlingen. Plantene blir lysegule, klorotiske og slutter å vokse. Synlig nedvisning sees vanligvis etter 1-3 uker. Behandling i høstkorn skal utføres på våren fram til begynnende strekning (senest BBCH 30). I vårbygg og vårhvete skal behandlingen utføres fra to bladstadiet (BBCH 12) fram til begynnende strekking (BBCH 30). Best effekt oppnås ved god jordfuktighet og behandling på smått ugras. For å forsterke effekten av Alliance kan DP-klebemiddel (non- ionisk sprede- klebemiddel) tilsettes i dose 5 – 10 ml/daa. Alliance består av diflufenikan og metsulfuron. Resistens mot herbicid i sulfonylurea-gruppa deriblant metsulfuron, er kjent i flere populasjoner av vassarve, men også i populasjoner av balderbrå, då, linbendel og stivdylle og hønsegras i Norge. Resistens mot diflufenikan er ikke kjent i Europa. Diflufenikan kan under optimale forhold ha god virkning mot vassarve i vårkorn og fungere som en forebyggende resistensstrategi. Mot de andre resistente artene er det ikke dokumentert god nok effekt av diflufenikan. Ensidig bruk av ett preparat eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for preparatet /middelgruppen. Preparater fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder skal alltid inngå i et bekjempelsesprogram. Dersom det er påvist resistens mot sulfonylurea på arealet hos andre arter enn vassarve, må ikke Alliance benyttes. God jordfuktighet under og etter behandling med Alliance gir gunstige virkningsforhold. Jord med høyt moldinnhold gir behandling på oppspirt ugras best effekt. Alliance er effektiv selv ved temperaturer ned til 5°C om ugraset er i aktiv vekst. Høyere temperaturer fremmer ugrasets vekst, samtidig øker jord- og bladopptaket av Alliance. Dette gir bedre og rasker effekt. Det må være opphold i 1-2 timer etter behandling for å få full effekt.  Alliance er skånsom mot kulturen, men perioder med risiko for frost må unngås. Om kulturen er frostskadet, vent med behandling til den har kommet seg. Behandle aldri en kultur som lider av stress som følge av tørke, vannskade, sjukdom, næringsmangel mm. Unngå tromling rett etter behandling. Om tromling er nødvendig bør den gjøres før behandlingen eller la det gå cirka 10 dager etter behandling. Korn og høstoljevekster kan dyrkes som etterfølgende kultur uten begrensninger. Der det sås høstoljevekster bør jorden harves dypt. Etterfølgende år kan følgende kulturer dyrkes uten begrensninger; korn med eller uten gjenlegg, raps, rybs, potet, erter, bønner og lin. Felt som må, sås om etter behandling med Alliance må kun tilsås med korn. Innen en måned etter behandlingen får kun vårhvete eller havre sås. Feltet bør pløyes før omsåing.  

Blandbarhet: Alliance WG kan blandes med noen aktuelle ugrasmidler som Atlantis OD, Hussar OD/Plus, Broadway Star, Pixxaro, Starane XL, Cleave, Tomahawk og Duplosan Meko. Vekstregulering med Stabilan 750 / CCC 750 og Moddus Start. Ikke kompatible blandingspartnere er Puma Extra, Axial og pyretroider (Decis m.fl.) Ved blanding med andre produkter bør Alliance tilsettes først og være fullstendig oppløst før neste preparat tilsettes.

Pakn.str.: 10 x 250 g

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt, men riktig behandlingstidspunkt i høstkorn
er BBCH 20-30 og i vårkorn BBCH 12-30.

Dose:

Inntil 5 g/daa.

Filter: A1/P3

NAD: 5 gr. per daa.

Lagring: Tørt i uåpnet originalemballasje.

Avst.vann: For å beskytte vannlevende organismer må en vegetert buffersone på minst 10 meter fra overflatevann overholdes. Den vegeterte buffersonen skal vare anlagt minst ett år før behandling og ha permanent plantedekke bestående av gress eller gress og urter. Preparatet har et avstandskrav på 5 m til overflatevann. Avstandskvavet på 5 m kan inngå som en del av den 10 m vegeterte buffersonen.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email