Plantevern

AXIALVarenr. 410181

(50 g Pinoksaden og 12,5 g Kloquintoset-mexyl pr. l)

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 2

Mot floghavre, spillkorn av havre, raigras brukt som fangvekst i korn, hønsehirse og busthirse i bygg, vårhvete, høsthvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre eller gjenlegg.
Axial tas opp gjennom bladene og virker systemisk i planta ved å hemme dannelse av acetylkoenzym A karboksylase (ACCase hemmer). Havre og andre grasarter som skal bekjempes må ha spirt og være i god vekst ved sprøyting. Behandlingstidspunkt fra 2-bl.-stadiet til flaggbladet er synlig (BBCH 12-39). Under normale vekstforhold er kornet og floghavren på samme utviklingstrinn,
men dette kan variere med vekstforhold og spiredybde. Kulturen skal være i god vekst på behandlingstidspunktet. Siden Axial har bladvirkning bør grasugraset ha min. 2 blader ved sprøyting. Resistens mot Axial er ikke kjent i Norge. Ensidig bruk av ett middel kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for middel/ middelgruppen. Risiko for resistensutvikling i floghavre mot denne gruppa av midler er regnet som moderat. For å forebygge resistensutvikling eller nedsatt følsomhet, skal Axial likevel inngå i bekjempelsesprogram med midler med ulike virkningsmekanismer (hvis tilgjengelig) og/eller alternative bekjempelsesmetoder f. eks. luking og brakking av områder med svært tett bestand. Planter som overlever sprøyting med Axial må lukes bort. Ved mistanke om tilfeller med nedsatt følsomhet, ta kontakt med importør/rådgiver. Axial er regnfast etter 1 time.

Blandbarhet: Axial kan blandes med de fleste sopp og insektsmidler samt vekstregulerende midler som Moddus, Trimaxx og Stabilan 750. Blanding med vekstregulerende midler etter kornets BBCH 32 anbefales ikke. Det anbefales da 5 dager mellom vekstregulering og Axialbehandling. Av ugrasmidler kan Axial blandes med Harmony Plus SX, Starane XL, eller Tomahawk 200. Ugrassprøyting med andre preparater bør utføres 7 dager før eller etter en Axialbehandling. I blanding med ugrasmidler bør Axialdosen være minst 80 ml/daa. Ved sen behandling og ugunstige vekstforhold anbefales ikke blanding med ugrasmidler.

Axial har off-label godkjenning. Søker er Norsk Frøavlerlag. Virkeområde og bruksområde er:
Mot grasugras i bladfaks.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 ltr.

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt

Dose:

Bruk 60-90 ml/daa. i 15-30 liter vann mot floghavre og 90-120 ml/daa. mot hønsehirse og raigras. Største dose og mye vann ved sein sprøyting og mye ugras.

Raigras (etter bruk som fangvekst): Bruk 90-120 ml/daa. i 15-30 liter vann. Samme tidspunkt som floghavre.
Se etikett.

Filter: A1/P2

NAD: 90 ml/ daa.

Lagring: Frostfritt og uten direkte sollys

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-3574