GOZAI – Dispensasjon til nedsviing av potetrisVarenr. 410420

(26,5 g Pyraflufenethyl pr. l)

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 2

Gozai brukes til nedsviing av potetris og er egnet for nedsviing av stengler og blad og forhindrer dermed gjenvekst. Effekten er ikke umiddelbart tydelig, men kan vanligvis observeres etter noen dager.

Full nedvisning skjer etter 14-21 dager. Best effekt av sprøytingen oppnås ved behandling på formiddagen. Sprøyt aldri senere enn 4 timer før solnedgang. Gozai er regnfast etter 2 timer. I poteter med god vekst kan to behandlinger med 7 dagers mellomrom være nødvendig. Senest i BBCH 91 og minst 14 dager før høsting.

Gozai kan også brukes 2-3 dager etter risknusing. Vannmengde 20 l pr. daa. Det kan blandes med Ranman Top, hvis en samtidig ønsker effekt mot knollangrep av tørråte. Velg dyser som gir små dråper for å få god dekning av plantemassen.

Pyraflufen-ethyl tilhører gruppen av PPO-hemmere (HRAC gruppe E) og er vurdert til å ha lav risiko for utvikling av resistens ved godkjent bruk. Det bør pløyes før såing av høstkorn samme år. For å beskytte vannlevende organismer anbefales det ikke å bruke dette produktet på drenert jord som er utsatt for sprekkedannelse, som for eksempel planert leirjord eller å bruke dette produktet før større nedbørsmengder eller lengre perioder med nedbør. Det kreves at vegetert buffersone på minst 10 meter fra overflatevann overholdes. Den vegeterte buffersonen skal på sprøytetidspunktet ha veletablert plantedekke bestående av gress eller en blanding av gress og urter. Naturlig vegetasjon, inkludert trær og busker, kan også utgjøre hele eller deler av buffersonen, så lenge markvegetasjonen er tett og veletablert. Den vegeterte buffersonen på 10 meter kan inngå som en del av avstandskravet på 20 meter. Avstandskravet kan gjøres smalere ved å redusere sprøyteavdriften i henhold til tabellen.

Det er gitt dispensasjon til nedsviing av potetris. Tillat brukt og lagret i perioden 11.06.2021 til 9.10.2021.

 Avdriftsreduksjon

Bruksområde 0 % 50 %
Potet 20 m 10 m

Vilkår for å oppnå avdriftsreduksjon er beskrevet i egen veileder som er tilgjengelig på Mattilsynets nettsider. All reduksjon av avstandskrav må skje i tråd med veilederen.

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

14 dager før høsting.
Tillatt brukt i perioden 11. juni til 9. oktober 2021.

Dose:

2 x 80 ml i 30-40 l vann pr. daa. Tilsett 150 ml Renol pr. daa.

NAD: 80 ml/daa.

Lagring: Tørt og kjølig og frostfritt.

Avst.vann: 20 m uten avdriftsregulerende tiltak hvorav vegetert buffersone på 10 m. Avstandskrav til vann kan reduseres dersom en følger Mattilsynets veileder for avdriftsreduserende tiltak.

Print Friendly, PDF & Email