Plantevern

LEGACY 500 SC NYHET!Varenr. 410711

500 g diflufenikan pr. l

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 3

Til bekjempelse av ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete og vårbygg.    

Legacy inneholder diflufenikan og tas opp i ugrasplantene via blad og koleoptil og virker som et jordvirkende kontaktmiddel. Ved sprøyting danner diflufenikan en film på jordoverflaten, som spirende ugras blir eksponert for. Synlig effekt kan observeres etter 2-5 dager som misfarging og nedvisning og/eller hvitfarging av ugraset. Legacy har normalt meget god effekt mot åkerstemor, gjetertaske, veronika-arter (tidlig stadium). Effekten blir mye dårligere ved senere utvikling av ugraset. Legacy vurderes å ha liten risiko for utvikling av resistens og det er ikke registrert resistens mot diflufenikan i Norge. Legacy har effekt mot vassarve med påvist SU-resistens og kan derfor brukes i en forebyggende resistensstrategi. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til oppformering av resistente ugrasarter.Derfor skal preparater fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. Etter behandling kan det i enkelte tilfeller sees hvite flekker på kulturen. Flekkene forsvinner i løpet av få dager og har ingen betydning for avling. Om høsten, etter vårbehandling med diflufenikan, kan det såes høstkorn og høstraps. Før høstraps må det pløyes. Det må gå minst 3 måneder etter sprøyting før planting av etterfølgende kultur (rot- og knollvekster). Legacy kan brukes helt ned til
2° C forutsatt at temperaturen er stigende i tiden etter sprøyting. Ved utsikt til frost utsettes behandlingen til plantene igjen er saftspente. På humusrik jord kan effekten bli redusert. God jordfuktighet på behandlingstidspunktet og i perioden umiddelbart etter vil øke effekten og langtidsvirkning av preparatet

Blandbarhet: Legacy kan tankblandes med, Atlantis, CDQ SX, Harmony Plus SX, Hussar OD/Plus, Cleave, Starane XL, Tomahawk 200 og Tripali. Blanding med Ariane S, fenoksysyrer, samt blanding med sopp-, skadedyr-, og/eller vekstregulerende midler er lite aktuelt da det ikke er sammenfallende behandlingstidspunkt.  

Fra NLR Øst v/Gerd Guren er det gitt følgende informasjon:

Mattilsynet har gitt dispensasjon for bruk av Legacy 500 SC mot ugras i gulrot på friland. Dispensasjonen gjelder til 25.07.2020. Behandlingsfrist er satt til 75 dager. Dispensasjonen gjelder ikke bruk i gulrot dyrket under plast. Preparatet skal brukes etter såing, men før oppspiring.

Kontakt din lokale NLR enhet for etikett og mer info.

 

 

Pakn.str.: 12 x 1 l.

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt, men riktig behandlingstidspunkt i høstkorn er BBCH 20-28 og i vårkorn BBCH 11-21.  

Dose:

6 – 10 ml pr. daa. (Se sprøyteplan og etikett) 

Filter: A1/P3

NAD: 9 ml/ daa.

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 10 m vegetert buffersone. Se etikett.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email