Såvarer

Bygg

Norsk bygg er den viktigste ingrediensen til kraftfôrproduksjonen i Norge. En god råvare er en forutsetning for kraftfôr av høy kvalitet.

Det er en viss forskjell i dyrkingsegenskapene mellom seksradsbygg og toradsbygg. Seksradsbygg er normalt tidligere enn toradsbygget, mens toradsbygget er mer kravfullt med tanke på vekstforholdene, blant annet pH tilstanden i jorda. Toradsbygg har normalt høyere avlingspotensiale enn seksradsbygg. Normalt er værresistensen bedre i toradsbygg enn i seksradsbygg. Det vil si at kornet tåler å stå ute lenger i moden tilstand. Under vanskelige innhøstingsforhold er dette å anse som en svært positiv egenskap for toradsbygget.

Seksradsbygg

Brage

Brage er tilbudet vårt i det halvtidlige seksradssortimentet. Over år har Brage gitt høy og stabil avling i hele dyrkingsområdet. Stråstyrken er god, mens stråkvaliteten kunne vært bedre. Sjukdomsmessig er sorten relativt sterk mot de fleste soppsjukdommene. Med sine gode dyrkingsegenskaper og høye avlings tall har Brage blitt en dominerende seksrads sort i hele dyrkingsområdet.
Veksttid: 104 dager
Såmengde: 18-20 kg/daa

Rødhette

bygg

Rødhette er den nyeste sorten i seksradssortiment. Sorten er sein, og avlingspotensialet er svært høyt, faktisk på linje med de seine toraderne. Dyrkingsteknisk viser Rødhette gode egenskaper. Stråstyrken er god, og sorten er sterk mot de vanlige bladflekksjukdommene med unntak av grå øyeflekk. Proteininnholdet er lavt, noe som nok kan relateres til avlingsnivået.
Veksttid: 110 dager
Såmengde: 18-20 kg/daa 

 

Sortsinformasjon for importvare av seksradsbygg 2018-19

Toria er en seksradssort foredlet hos Graminor, men ikke i produksjon i Norge. I tidligere norske forsøk lå Brage og Toria tilnærmet likt avlingsmessig. Toria har noe svakere strå enn Brage, øvrige dyrkingsegenskaper er gode.

Edvin er en halvtidlig finsk seksradssort med veksttid mellom Brage og Toria. Avlingsmessig ligger Edvin i finske forsøk 2% under Brage (2009-2016).

Einar er en halvsein finsk seksradssort, og i finske forsøk ligger sorten ca 5% under norske Edel i avling.

Vertti er en svært tidlig seksrader med veksttid på linje med vår gamle Tiril. I finske forsøk har sorten vist avlingstall ca 10% høyere enn Tiril. Stråstyrken er god, likeså sjukdomsresistensen.

Wolmari er en høytytende seksrader, også denne sorten med veksttid på linje med Tiril. Avlingsnivået er ca 10% høyere enn Tiril, stråstyrken er veldig god, og sorten er sterk mot sjukdommer, bla bygg brunflekk.

Kaarle omstales i Finland som «Den nye kungen av korn». Sorten er meget yterik, og ligger i finske forsøk i overkant av avlingene i Brage. Stråstyrken er meget god, og motstandsevnen mot de vanlige soppsjukdommene i bygg er god. Sorten er også i salg i Sverige, og utmerker seg også i de svenske forsøkene med høy avkastning og god stråstyrke.

Dyrkingsegenskaper tidlige byggsorter

 Brage
(halvtidlig)
Rødhette
(sein)
Rel veksttid0+6
Rel avling 2016-2018
Østlandet100109
Midt-Norge100106
Stråstyrke55
Strålengde33
Mjøldogg49
Grå øyeflekk73
Bygg brunflekk77
Spragleflekk65
Hl-vekt55
1000-kornvekt44
Proteininnhold53
Treskbarhet88
Spiretreghet37
DON-verdi73

Kilde: NIBIO

Forklaring til tabeller
Veksttid = Antall dager seinere (+) eller tidligere (÷) enn Brage (tidligbygg), Arild (seint bygg), Ringsaker (havre), Bjarne (vårhvete).
1 = dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, høye DON-tall, dårlig treskbarhet, lav spiretreghet, lavt proteininnhold, høy skallprosent, lavt falltall
10 = god stråstyrke, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, lave DON-tall, god treskbarhet, høy spiretreghet, høyt proteininnhold, lav skallprosent, høyt falltall

Print Friendly, PDF & Email