Såvarer

Bygg

Norsk bygg er den viktigste ingrediensen til kraftfôrproduksjonen i Norge. En god råvare er en forutsetning for kraftfôr av høy kvalitet.

Det er en viss forskjell i dyrkingsegenskapene mellom seksradsbygg og toradsbygg. Seksradsbygg er normalt tidligere enn toradsbygget, mens toradsbygget er mer kravfullt med tanke på vekstforholdene, blant annet pH tilstanden i jorda. Toradsbygg har normalt høyere avlingspotensiale enn seksradsbygg. Normalt er værresistensen bedre i toradsbygg enn i seksradsbygg. Det vil si at kornet tåler
å stå ute lenger i moden tilstand. Under vanskelige innhøstingsforhold er dette å anse som en svært positiv egenskap for toradsbygget.

Seksradsbygg

Brage

Brage er tilbudet vårt i det halvtidlige seksradssortimentet. Over år har Brage gitt høy og stabil avling i hele dyrkingsområdet. Stråstyrken er god, mens stråkvaliteten kunne vært bedre. Sjukdomsmessig er sorten relativt sterk mot de fleste soppsjuk- dommene. Med sine gode dyrkingsegenskaper og høye avlingstall har Brage blitt en dominerende seksradssort i hele dyrkingsområdet.
Veksttid: 104 dager
Såmengde: 18-20 kg/daa

Rødhette

bygg

Rødhette har nå vært i produksjon i flere år, og vist svært gode egenskaper over hele dyrkingsområdet. Rødhette er en sein seksrader, og avlingspotensialet er svært høyt, faktisk på linje med de seine toraderne. Stråstyrken er god, og sorten er sterk mot de vanlige bladflekksjukdommene med unntak av grå øyeflekk. Proteininnholdet er lavt, noe som nok kan relateres til avlingsnivået.
Veksttid: 110 dager
Såmengde: 18-20 kg/daa 

Kommende nyheter i seksradsbygg

Vekstsesongen 2021 legger Strand Unikorn ut seksradsortene Bredo og Vertti i full skala, og vi håper på tilnærmet markedsdekning av disse sortene høsten 2021. Bredo er en halvtidlig seksrader med veksttid mellom Brage og Rødhette. Avlingspotensialet er svært høyt, og dyrkingsegenskapene er gode. Vertti er en tidlig seksrader, noe tidligere enn gamle Tiril. Sorten har et middels avlingsnivå, gode dyrkingsegenskaper og bra teknisk kvalitet med høy TKV. Aktuell i klimatisk marginale kornområder, samt forgrødevekst til høstoljevekster. Vertti er ikke i norsk verdiprøving.

Sortsinformasjon for importvare av seksradsbygg 2019-20

Toria er en seksradssort foredlet hos Graminor, men ikke i produksjon i
Norge. I tidligere norske forsøk lå Brage og Toria tilnærmet likt avlingsmessig. Toria har noe svakere strå enn Brage, øvrige dyrkingsegenskaper er gode.
Vekstid: 106 dager
Såmengde: 18-20 kg/daa

Edvin er en halvtidlig finsk seksradssort med veksttid mellom Brage og Toria. Avlingsmessig ligger Edvin i finske forsøk 2% under Brage (2009-2016).
Vekstid: 105 dager
Såmengde: 18-20 kg/daa

Aukusti er en tidlig seksradssort. Sorten er i finske forøk noe tidligere enn Brage, og avlingsnivået er lavere. Dyrkingstekniske egenskaper for øvrig er gode. Selges kun som økologisk.
Vekstid: 101 dager
Såmengde: 20-21 kg/daa

Kaarle er en finsk seksradssort som virker svært interessant. I finske forsøk framviser Kaarle høye avlingstall og gode dyrkingstekniske egenskaper. Sorten er med i norsk verdiprøving, og viser så langt veldig gode tall.
Vekstid: 109 dager
Såmengde: 19-21 kg/daa

Dyrkingsegenskaper tidlige byggsorter

 Brage
(halvtidlig)
Bredo (halvsein)Rødhette
(sein)
Rel veksttid0+1+6
Rel avling
Østlandet 2018-2020100114107
Midt-Norge 2018 -2020100105104
Stråstyrke565
Strålengde333
Mjøldogg499
Grå øyeflekk753
Bygg brunflekk777
Spragleflekk675
Hl-vekt565
1000-kornvekt444
Proteininnhold543
Treskbarhet888
Spiretreghet387
DON-verdi753

Kilde: NIBIO

Forklaring til tabeller
Veksttid = Antall dager seinere (+) eller tidligere (÷) enn Brage (tidligbygg), Arild (seint bygg), Ringsaker (havre), Bjarne (vårhvete).
1 = dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, høye DON-tall, dårlig treskbarhet, lav spiretreghet, lavt proteininnhold, høy skallprosent, lavt falltall
10 = god stråstyrke, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, lave DON-tall, god treskbarhet, høy spiretreghet, høyt proteininnhold, lav skallprosent, høyt falltall

Print Friendly, PDF & Email