Såvarer

Fôrgras

Timotei

Dette er vår viktigste grasart. Timotei er robust og anvendelig, og kan dyrkes over hele landet. Timotei kan godt brukes i renbestand, men tradisjonelt inngår den i frøblandinger sammen med andre arter.

Såmengde renbestand: 2,0-2,5 kg/daa

Noreng: Svært vinterherdig sort, gir god avling. Mest aktuell i Nord-Norge og utsatte fjellstrøk. Gjenvekstevnen er begrenset.
Lidar: En vintersterk sort, gir stor avling med god kvalitet. Har omtrent lik gjenvekstevne som Grindstad. Selges også som økologisk.
Grindstad: En yterik og robust sort. Hovedsort i hele Sør- og deler av Midt Norge. Grindstad har svært god gjenvekstevne med stor stråandel. Selges også som økologisk.
Liljeros: En yterik ny sort med egenskaper mye lik Grindstad. Har i forsøk vist spesielt gode avlingsresultater på Sør- og Vestlandet. Er nå med i flere blandinger bl.a. i nr. 12, 14, 18 og 25.

Engsvingel

Denne hardføre, middels slitesterke og varige grasarten kan nyttes over hele landet. Engsvingel er et bladgras og inngår hovedsakelig som utfyllingskomponent i et bredt utvalg frøblandinger til både slått og beite.

Såmengde renbestand: 2,0-3,0 kg/daa

Fure: Yterik sort, aktuell i hele Sør-Norge. Fases ut, blir erstattet av Vestar.
Vestar: Ny sørlig sort. Har bedre avling og overvintring enn Fure. Erstatter Fure.
Vinjar: Ny sort for Nord-Norge og fjellbygdene. Har bedre avling og overvintring enn Norild som nå er faset ut i konvensjonell vare.
Norild: Nordlig sort med god vinterherdighet. Kun i økologisk blandinger.

Engrapp

Engrapp bør være med i frøblandinger brukt til kombinasjoner av eng til slått og beite. Engrapp etableres seint, best i engomløp lenger enn to til tre år. Enger som skal ligge mer enn tre år, bør ha med engrapp.

Såmengde renbestand: 1,0-1,5 kg/daa

Knut: Hardfør norsk sort som har gitt gode resultater i forsøk og praksis.
Monopoly: Vintersterk nederlandsk sort, som frøavles i Norge, har vist sin styrke i norske enger. Gir gode avlinger av fin kvalitet.
Oxford: Nederlandsk vintersterk sort, gir stor avling med god kvalitet. Brukes som supplering til Knut og Monopoly.
Chester: Dansk vintersterk sort, litt tidligere enn Oxford. Brukes som supplering til Knut og Monopoly.

Bladfaks

Bladfaks har sin styrke i et kraftig rotsystem som gjør arten tørkesterk. Den krever opplendt kalkrik jord, bruker litt tid på å etablere seg og kommer best til sin rett i langvarig eng. Bladfaks er først og fremst egnet til ensilering. Bør høstes tidlig for å oppnå god fôrverdi. Såing sammen med timotei bidrar til god avling fra første engår. Bladfakseng bør ikke vårbeites. Frøkvaliteten med mye lett frø kan variere med de ulike frøår, slik at såing av bladfaks enkelte år kan være utfordrende. Det er vanskelig å frøavle bladfaks, derfor er tilgangen ofte begrenset.

Såmengde renbestand: 4,0-5,0 kg/daa

Leif:  God overvintringsevne med høyt avlingspotensiale.

Hundegras

Med god tilgang på næringsstoffer og vann gir hundegras store avlinger, og med sine dybtgående røtter greier den også tørkeperioder relativt godt. Hundegras bør høstes tidlig for å opprettholde god kvalitet. Hundegraset starter veksten tidlig om våren, og er aktuell for de som ønsker tidlig beite/slått. Eng til ensilering med minst tre slåtter er ellers hovedbruksområdet. I utsatte strøk kan hundegraset gå lettere ut enn timotei. Arten er utsatt for bladflekksykdommer.

Såmengde renbestand: 2,5-3,5 kg/daa

Laban: Hovedsorten i markedet. Har erstattet Frisk og er bedre i overvintring og avling.

Strandrør

Strandrør er særlig godt egnet på myrjord. Det kraftige rotsystemet gjør at bæreevnen øker. Strandrør nyttes vesentlig til ensilering. Såing på godt opptørket jord, og innblanding av noe timotei i såfrøet, bidrar til god etablering. Strandrør kan gi store avlinger, men må høstes tidlig for å unngå for trevlete og lite smakelig fôr. Det er vanskelig å frøavle strandrør, derfor er tilgangen ofte begrenset. Strandsvingel kan derfor være en god erstatter.

Såmengde renbestand: 2,0-3,0 kg/daa

Lara: Eneste sort på markedet, gir svært stor avling og har god overvintringsevne.

forgras

Rødsvingel

Rødsvingel er en relativ vinterherdig og nøysom art som vokser over hele landet. Den konkurrerer godt under tørre forhold og på mindre næringsrik jord. Arten er ikke den mest smakfulle, men den finnes ofte i eldre enger/ kulturbeite eller typiske skogsbeiter. Ble tidligere mer brukt i artsrike slåtteenger og beite, men er nå kun med i vår artsrike blanding Strand
nr. 5. Arten fåes imidlertid som renfrø og brukes i dag mest innen grøntanlegg.

Såmengde renbestand: 1,5-2,0 kg/daa

Leik og Frigg: Vintersterke og varige sorter. I dag mest brukt til ekstensive grasarealer.

Engkvein

Engkvein et bladrikt, småvokst, varig og vintersterkt gras som går over hele landet. Stiller små krav til jord og næringstilstand. Arten er mest aktuell til beite på karrige områder. Er med i Strand nr. 5 og nr. 7 og fåes som renfrø. Brukes mest i ulike blandinger til plen og grøntanlegg.

Såmengde renbestand: 0,3-0,5 kg/daa

Leikvin:Opprinnelig en vintersterk slått-/ beitesort som i dag brukes i mest naturblandinger og blandinger til ekstensive grasarealer.
Leirin: Vintersterk sort som gir tett bestand og tett grasdekke. Brukes mest til plen og ekstensive grasarealer.

Strandsvingel

Strandsvingel er kjent fra utlandet som et tidlig, svært høytytende gras med stor toleranse for både tørke og oversvømmelser, men med lavere fôrverdi enn raigras. Nyere sorter er imidlertid utviklet med senere skyting og bedre fordøyelighet. Flere er nå på nivå eller bedre enn engsvingel i kvalitet og utvikling. Har noe sen etablering, men stor gjenvekstevne. Anvendes vesentlig til slått, og bør høstes tidlig.

Såmengde renbestand: 2,5-3,0 kg/daa

Swaj: En svært yterik og vintersterk sort i norske og svenske forsøk. Ligner Hykor raisvingel av utseende, men er mer mykbladet.
Karolina: En finskt yterik og vintersterk sort i norske forsøk.
Ligner Swaj strandsvingel.
Kora: En dansk yterik og vintersterk sort i norsk forsøk. Vekstvillig, grov og bredbladet. Sveitiske off. studier viser at sorten har høy fordøyelighet.
Barolex: En nederlandsk sort i markedet, ligner Swaj, men er enda mer mykbladet (soft leaf-typen).
Hykor: Strandsvingeltype innen kryssningsarten raisvingel. Se omtale under raisvingel.

Flerårig raigras

Flerårig raigras (engelsk raigras) gir store avlinger av svært god kvalitet. Svakheten er dårlig overvintringsevne, men første og andre år går oftest godt. Selv med litt dårlig bestand etter vinteren og evt. en redusert førsteslått, tar den fort igjen det forsømte i andre og tredje slåtten. Flere mer robuste norske sorter gjør imidlertid arten mer aktuell også for innlandet, da i første rekke som innslag i en frøblanding. Arten er også blitt mer og mer aktuell til reparasjon- og vedlikeholdsåing.

Såmengde renbestand: 3,0-4,0 kg/daa

Figgjo:Norsk, yterik halvtidlig tetraploid sort med relativt god overvintringsevne.
Trygve:Norsk, yterik halvtidlig tetraploid sort med relativt god overvintringsevne, bedre enn Figgjo i ikke typiske raigrasområder.
Calibra:
Dansk yterik og halvtidlig tetraploid sort med middels god overvintringsevne.
SW Birger: Svensk yterik og halvtidlig tetraploid sort, mye lik Calibra. Rel. vintersterk som Figgjo.
Prana: Dansk, tidlig tetraploid velprøvd sort, brukt de siste 20-25 åra i Rogaland. Kun i blandinger.
Dunluce:
Nederlandsk, halvtidlig tetraploid kvalitetssort. Vært i markedet
i Rogaland de siste 4-5 år. Kun i blandinger.
Barkamaz:
Nederlandsk, middels sen tetraploid sort. Spesielt tørkesterkt til å være raigras. Kun i blandinger.
Picaro: Nederlandsk, sen diploid sort med moderat overvintringsevne.
Sorten er best egnet på Sør-Vestlandet. Gir et tett grasdekke
og passer godt til beite. Kun i blandinger.
Valmiron: Ny dansk, diploid sort, på linje med Picaro. Kun i blandinger.
Fagerlin: Norsk, yterik halvtidlig diploid sort med relativt god overvintringsevne. Brukes som Picaro. Kun i blandinger.

Italiensk (toårig) raigras

Et toårig (vinterettårig) gras som brukes som ettårig på grunn av dårlig overvintringsevne. Har moderat tilvekst etter såing, men svært god gjenvekst utover sommeren og høsten. Veksttid 50-60 dager, og normalavling 600 FEm/daa. Det setter begrenset med frøstengler i såingsåret og kvaliteten beholdes dermed over et lengre intervall enn det som er tilfellet for westerwoldsk raigras. God fortørking kreves dersom italiensk raigras skal ensileres. Et godt alternativ er å blande italiensk og westerwoldsk raigras, slik at andelen struktur øker (Strand nr. 46). Setter pris på næringsrik jord med god vanntilgang. Tidlig pussing etter etablering fremmer busking, konkurransen mot ugras og avlingen.

Såmengde renbestand: 3,0-4,0 kg/daa

Mondora: Tidlig, raskt etablerende og yterik sort med god gjenvekstevne.
Stor stråandel, ca 15-30 % i Sør-Norge.
Fabio: Yterik sort med stråandel 10-15 %. Kun i blandinger som konvensjonell vare, men selges som økologisk renfrø.
Barpluto:
Bladrik sort med svært lav stråandel (ca. 5 %). Sorten beholder høy fôrkvalitet over et langt tidsrom og inngår i flere grønnfôrblandinger. Aktuell som underkultur og til beite.
Danergo: Yterike sorter. Selges kun som økologisk.

Westerwoldsk (ettårig) raigras

Et ettårig gras som etablerer seg raskt om våren. Normal høstetid etter 45-50 dager og normalavling på 600 FEm/daa. Vil etter 55-60 vekstdøgn sette mye frøstengler og kvaliteten synker derfor raskt etter skyting. Til ensilering, høstet på rett tidspunkt, er det westerwoldske raigraset svært verdifullt. Setter pris på næringsrik jord med god vanntilgang. Tidlig pussing etter etablering fremmer busking, konkurransen mot ugras og avlingen.

Såmengde renbestand: 3,0-4,0 kg/daa

Bartigra: Har rask etablering. Gir stor avling og god tilvekst. En populær sort her i landet.
Pollanum: En tidlig sort med rask etablering. Gir stor avling, spesielt i 1. slått. Selges også som økologisk.

Jorde med grå skyer

Raisvingel og hybridraigras

Raisvingel er et flerårig gras og en kryssing av ulike typer raigras- og svingel-typer. Målet er å oppnå raigraset sin kvalitet og svingelens overvintringsevne. I markedet finnes det nå både raigrastyper og svingeltyper (strandsvingel). Raisvingel, spesielt svingeltyper, kan være tyngre å etablere enn raigras. Raisvingel er best egnet til ensilering.

Hybridraigras er en artskryssing mellom italiensk raigras og flerårig raigras. Resultatet blir kryssinger som gir gode avlinger med god fôrkvalitet, men overvintringsevnen kan bli redusert.

Såmengde renbestand: 3,0-4,0 kg/daa

Hykor: Strandsvingeltype med relativ god overvintringsevne og som starter veksten tidlig om våren. Sorten har stor gjenvekstevne etter slått og både tre og fire slåtter er oppnåelig. Må høstes tidlig for å opprettholde kvaliteten. Er stivbladet.
Storm:Hybridraigras med høyt avlingspotensiale, men kun moderat overvintringsevne. Brukes noe i frøblandinger spesielt for kystnære, milde strøk. Kun i blandinger.

gress

Print Friendly, PDF & Email