Såvarer

Havre

Havre er den arten som gir mest igjen for moderat innsats i vekstsesongen. Samtidig er havre en meget god vekst å dyrke i omløp med bygg og hvete med tanke på sanering av sykdommer som overvintrer i jorda.

Havredyrkingen i Norge hadde inntil for få siden store problemer i forhold til fusarium og høyt innhold av mykotoksiner. Nye sorter kombinert med bedret kunnskap rundt dyrkingsteknikk har løst mye av problemet, og norsk havre framstår i dag som kvalitetshavre både til mat og fôr. Havrens egenskaper som vekselvekst i et ensidig kornomløp er også vesentlig.

Ringsaker

Ringsaker har vært i markedet i flere år, og har fortsatt sin andel av det tidlige havremarkedet. Sorten har bra strå styrke, lavt skallinnhold og høy hl-vekt. Sjøl med veksttid betydelig kortere enn Belinda, så ligger Ringsaker bare like bak Belinda i avling. Med bakgrunn i sortens tidlighet og avlingsnivå vil vi si at Ringsaker er en meget interessant sort som forgrøde til høstkorn.

Veksttid: 109 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Odal

Odal er vårt tilbud i det halvtidlige sortimentet. Sorten ligger noe under Belinda i avling, men har en meget interessant kornkvalitet. Odal har lavt skallinnhold, og både hl-vekt, proteininnhold og fettinnhold er på et nivå som tilsier god fôrverdi. Det kan også nevnes at Odal i forsøk har vist lavt angrep av fusarium, og dermed lavt innhold av mykotoksinet DON.

Veksttid: 110 dager
Såmengde: 21-23 kg/daa

Gunhild

Gunhild betegner vi som en spesialsort i sortimentet ettersom sorten har motstandsevne mot havrecystenematode. Sorten er mye lik Belinda rent dyrkingsteknisk, men Gunhild ligger noe under Belinda i avling.

Veksttid: 114 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Vinger

Vinger er et interessant tilskudd i det halvseine havresortimentet. Sorten har litt kortere veksttid enn Belinda, og har i verdi-prøvingen vist avlingstall på høyde med Belinda. Vinger har langt, stivt strå, og sorten viser laveste legdeprosent blant markedssortene over år. Motstandsevnen mot fusarium er relativt god, og innholdet av myko toksinene T2-HT2 og DON er lavere enn for de fleste sammenlignbare sortene.

Veksttid: 112 dager
Såmengde: 21-23 kg/daa

Belinda

Belinda er vårt tilbud i det seine havresortimentet. Sorten er yterik og kornkvaliteten er god med middels skallprosent. Belinda gjør det bra over hele dyrkingsområdet. I fuktige somre har vi sett en del fusarium i sorten, noe som i sin tur har ført til høye toksinverdier.

Veksttid: 114 dager
Såmengde: 21-23 kg/daa

Sortsinformasjon for importvare av havre 2018-19

Obelix, Harmony og Symphony er seine havresorter med veksttid og avlingsnivå i området Belinda. Sortene har gode dyrkingstekniske egenskaper.

Niklas er en tidlig havresort som er en erstatter for Ringsaker. I finske forsøk ligger Niklas 3% under Ringsaker i avling, har kortere veksttid enn Ringsaker og bedre stråstyrke.

Akseli er en tidlig havresort som har vært omsatt i Norge og prøvd i norske forsøk. Sorten har gode dyrkings-tekniske egenskaper, er relativt sterk mot fusariumangrep, men avlingsnivået ligger noe under Ringsaker.

Peppi er ikke prøvd i Norge, men i finske forsøk viser sorten en veksttid og avling på linje med Akseli. Peppi har gode dyrkingstekniske egenskaper, bl.a i forhold til stråstyrke .

Steinar er en finsk halvtidlig havresort. I finske forsøk er sorten 2-3 dager seinere enn Ringsaker (som norske Odal), og avling 6% over Ringsaker.

Bruksegenskaper for beisa havre

Såkornet beises etter behov, og etter en tørr og varm sommer blir beisebehovet redusert i mot setning til situasjonen etter en fuktig sommer. Dette skyldes i hovedsak økte forekomster av fusarium i havrepartiene under fuktige vekstforhold. Vi har bare ett beisemiddel som viser noenlunde effekt mot soppsmitten. Ved behandling med dette preparatet får imidlertid havren en ru og trå overflate, noe som i sin tur kan føre til utfordringer med utmatinga i såmaskinen. Vi oppfordrer brukerne til å ta hyppige dreieprøver under såarbeidet for å kontrollere at kornet blir matet ut jamt og i korrekt mengde. Erfaringen viser at såmengden kan gå ned betydelig etter at så maskinen har vært kjørt noen dekar.

Havre

Dyrkingsegenskaper havresorter

 Ringsaker
(tidlig)
Odal
(tidlig)
Vinger
(sein)
Belinda
(sein)
Rel veksttid0+1+3+5
Rel avling 2016-2018
Østlandet100103105105
Midt-Norge100101106104
Stråstyrke5677
Strålengde5557
Hl-vekt7766
1000-kornvekt3667
Skall %6664
Spiretreghet7335
Protein %7766
Fett %6747
DON-verdi7873

Kilde: NIBIO

Forklaring til tabeller
Veksttid = Antall dager seinere (+) eller tidligere (÷) enn Brage (tidligbygg), Arild(seint bygg), Ringsaker (havre), Bjarne (vårhvete).
1 = dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, høye DON-tall, dårlig treskbarhet, lav spiretreghet, lavt proteininnhold, høy skallprosent, lavt falltall
10 = god stråstyrke, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, lave DON-tall, god treskbarhet, høy spiretreghet, høyt proteininnhold, lav skallprosent, høyt falltall

Print Friendly, PDF & Email