Såvarer

Havre

Havre er den arten som gir mest igjen for moderat innsats i vekstsesongen. Samtidig er havre en meget god vekst å dyrke i omløp med bygg og hvete med tanke på sanering av sykdommer som overvintrer i jorda.

Det tradisjonelle havresortimentet har enkelte år problemer i forhold til fusarium og høyt innhold av mykotoksiner. Nye sorter kombinert med bedret kunnskap rundt dyrkingsteknikk har løst mye av problemet, og norsk havre framstår i dag som kvalitetshavre både til mat og fôr. Havrens egenskaper som vekselvekst i et ensidig kornomløp er også vesentlig.

Ringsaker

Ringsaker har vært i markedet i flere år, og har fortsatt sin andel av det tidlige havremarkedet. Sorten har bra stråstyrke, lavt skallinnhold og høy hl-vekt. Sjøl med veksttid betydelig kortere enn Belinda, så ligger Ringsaker bare like bak Belinda i avling. Med bakgrunn i sortens tidlighet og avlingsnivå vil vi si at Ringsaker er en meget interessant sort som forgrøde til høstkornspesielt i områder med noe begrenset veksttid.

Veksttid: 109 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Odal

Odal er vårt tilbud i det halvtidlige sortimentet. Sorten ligger noe under Belinda i avling, men har en meget interessant korn- kvalitet. Odal har lavt skallinnhold, og både hl-vekt, proteininnhold og fettinnhold er på et nivå som tilsier god fôrverdi. Det kan også nevnes at Odal er sterk mot mykotoksinet DON, men svakere mot mykotoksinet HT2-T2.

Veksttid: 111 dager
Såmengde: 21-23 kg/daa

Nemesis

Nemesis er en svensk havresort. Den er ikke i norsk verdiprøving. Dette er en spesialsort med motstandsevne mot havrecystenematode, mye lik Belinda rent dyrkingsteknisk. I svenske forsøk ligger Nemesis på samme avlingsnivå som Belinda i perioden 2016-2020.

Veksttid: 115 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Vinger

Vinger er nå hovedsort i det halvseine havre- sortimentet. Sorten har litt kortere veksttid enn Belinda, og har i verdiprøvingen vist avlingstall på høyde med Belinda. Vinger har langt, stivt strå. Motstandsevnen mot fusarium er relativt god, og innholdet av mykotoksinene HT2-T2 og DON er lavere enn for sammenlignbare sorter.

Veksttid: 113 dager
Såmengde: 21-23 kg/daa

Belinda

Belinda er en gammel sort i det seine havre- sortimentet. Sorten er yterik og kornkvaliteten er god med middels skallprosent. Belinda gjør det bra over hele dyrkingsområdet. I fuktige somre har vi sett en del fusarium i sorten.

Veksttid: 115 dager
Såmengde: 21-23 kg/daa

 

Kommende nyhet i have
Sesongen 2021 vil Strand Unikorn legge ut større arealer av havresorten Ridabu. Dette er en halvtidlig sort som kombinerer sin tidlighet med høyt avlingspotensiale. Øvrige dyrkingsegenskaper er gode. Sorten vil være i salg fra høsten 2021.

Sortsinformasjon for importvare av havre for sesongen 2021

Niklas er en tidlig havresort. I finske forsøk 
ligger Niklas 3% under Ringsaker i avling, har kortere veksttid enn Ringsaker og bedre stråstyrke. Selges kun som økologisk.

Vekstid: 108 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

 

Bruksegenskaper for beisa havre

Såkornet beises etter behov, og etter en tørr og varm sommer blir beisebehovet redusert i motsetning til situasjonen etter en fuktig sommer. Dette skyldes i hovedsak økte forekomster av fusarium i havrepartiene under fuktige vekstforhold. Vi har bare ett beisemiddel som viser noenlunde effekt mot soppsmitten. Ved behandling med dette preparatet får imidlertid havren en ru og trå overflate, noe som i sin tur kan føre til utfordringer med utmatinga i såmaskinen.

Vi oppfordrer brukerne til å ta hyppige dreieprøver under såarbeidet for å kontrollere at kornet blir matet ut jamt og i korrekt mengde. Erfaringen viser at såmengden kan gå ned betydelig etter at såmaskinen har vært kjørt noen dekar.

 

Dyrkingsegenskaper havresorter

 Ringsaker
(tidlig)
Odal
(tidlig)
Ridabu
(halvsein)
Vinger
(sein)
Belinda
(sein)
Rel veksttid0+2+3+4+6
Rel avling 2018-2020
Østlandet100102109103105
Midt-Norge100104103104104
Stråstyrke56777
Strålengde55757
Hl-vekt77566
1000-kornvekt36467
Skall %66664
Spiretreghet73535
Protein %77566
Fett %67647
DON-verdi78373

Kilde: NIBIO

Forklaring til tabeller
Veksttid = Antall dager seinere (+) eller tidligere (÷) enn Brage (tidligbygg), Arild(seint bygg), Ringsaker (havre), Bjarne (vårhvete).
1 = dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, høye DON-tall, dårlig treskbarhet, lav spiretreghet, lavt proteininnhold, høy skallprosent, lavt falltall
10 = god stråstyrke, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, lave DON-tall, god treskbarhet, høy spiretreghet, høyt proteininnhold, lav skallprosent, høyt falltall

Print Friendly, PDF & Email