Såvarer

Høsthvete

Arealene med høstsådde vekster varierer med årene alt etter mulighetene for å få sådd til rett tid og under gode forhold. Overvintringsevnen til sortene er helt avgjørende for avlingsresultatet. Med endring i værlaget og sikrere overvintringsforhold må vi forvente økt utbredelse av høsthvetedyrkingen.

Praktik

Høsthvetesorten Praktik har over år vist høye og jamne avlingstall på Østlandet. Sorten er nokså tidlig, falltallet er høyt og stabilt, og overvintringen er god. Proteininnholdet påvirkes av avlingsnivået, men ligger på linje med sammenlignbare sorter. Sjukdomsmessig er sorten god. Proteinklasse 4.

Såmengde: 18-20 kg/daa

Kuban

Kuban har vært i produksjon i Norge i flere år, og vist gode resultater. Forsøk over år viser at sorten er svært lik Praktik i de fleste egenskapene, slik som avling, overvintring, sjukdom og kornkvalitet. Proteinklasse 4.

Såmengde: 19-21 kg/daa

Bernstein – nyhet!

Bernstein er nyheten innen høsthvete. Vi forventer at sorten vil være i salg høsten 2021. Bernstein har noe redusert overvintring i forhold til andre høsthvetesorter, og er nok en sort for områdene rundt Oslofjorden. Avlingsnivået er relativt høyt, og dyrkings- teknisk er sorten god. Bernstein har svært gode baketekniske egenskaper. Proteinklasse 4.

Såmengde: 22-24 kg/daa

Ozon

Ozon er en ny og svært interessant sort som har vært i norske forsøk i noen år. Sorten har god proteinkvalitet og et avlingsnivå i overkant av sammenlignbare sorter. Sorten har gode dyrkingstekniske egenskaper, men viser mottagelighet for gulrust, og bør behandles deretter. Proteinklasse 4.

Såmengde: 21-23 kg/daa

Jantarka

Jantarka er en høytytende fôrhvetesort med generelt gode dyrkingsegenskaper. Sorten er vintersterk, men mottagelig for gulrust, og bør behandles for dette.

Såmengde: 21-23 kg/daa

Informer – nyhet!

Informer er en ny høytytende forhvetesort. Sorten er ikke prøvd i Norge, men viser gode tall i svenske forsøk. Vi forventer et begrenset kvantum for salg høsten 2021.

Såmengde: 22-24 kg/daa

Print Friendly, PDF & Email