Såvarer

Jordbruksfrø til alle formål!

Denne såvare katalogen omhandler frø til eng – og beitevekster, fangvekster, grønngjødsling og vekster for pollinerende insekter.

Mange forhold har betydning for å lykkes med de ulike mål for en type planteproduksjon. En av disse er valg av riktige arter/sorter enten i frøblanding eller som enkeltkomponenter. Vårt utvalg av renfrø og blandinger består av både norske og utenlandske velprøvde sorter i forskjellige kombinasjoner, basert på Strand Unikorn’s egne erfaringer samt forsøk og anbefalinger fra Nibio og Norsk Landbruksrådgiving. Dette skal tilfredsstille de fleste bruksområder og geografiske beliggenheter i Norge. Vi tilbyr mer enn 40 forskjellige blandinger av ulikt innhold. Videre har vi også frø til plen og ulike grøntanlegg.

Ingen vekstsesonger er like. Dette gjelder også for frøavlen som andre planteproduksjoner. I år fikk de fleste frøavlere høstet i fint vær, og de fikk tatt gode frøavlinger med god kvalitet. Den største utfordringen har vi også i år hatt innen hvitkløveravlen, men også spesial produksjoner som bladfaks og strandrør har vi noen utfordringer med. Normalt har vi noe overliggende vare av de tradisjonelle norske engvekstene, slik at vi skal tåle ulike svingninger i klima og avlinger. Når det gjelder de ettårige vekstene som bl.a westervoldsk og italiensk raigras, men også flere andre som kjøpes fra utlandet, greier vi å dekke våre behov. Følgelig er Strand Unikorn og våre forhandlere innen Norgesfôrkjeden og Fiskå Mølle godt rustet for en ny salgssesong av jordbruksfrø og frøblandinger til ulike formål.

Generell fokus på høye grovfôravlinger, reparasjon- og vedlikeholdsåing samt fornying av eng

Det er alltid riktig å ha mål om høye avlinger med god kvalitet i hele engomløpet. Derfor er fokus på reparasjon og vedlikeholdsåing av enga en har liggende eller full omlegging viktig foran hver kommende sesong.

Ikke optimale enger eller grasbestand kan skyldes mye. Noen årsaker kan være for tett og kraftig dekkvekst med legde og påfølgende ujevne gjenlegg, kjøreskader eller ulike former for utvintring mm. Mange har også gamle enger med høyt innhold av kveke og annet ugras som gir små avlinger og dårlig arealutnyttelse. Slike enger må vurderes nøye hver vår om det er noe å satse på. Velger en å la enga ligge, kan et alternativ være å reparere eller vedlikeholdså med en type raigras, men behov og vurderinger vil være ulike fra bruk til bruk: Andre ønsker mer mangfold ved å så inn flere arter etter hvert, f.eks. raigras eller rødkløver.

  • Tenker en kun å reparere for ett år velg isåing med ettårig westervoldsk raigras, (evt. med innblanding av italiensk raigras – Strand nr. 46).
  • Er enga satt noe tilbake om våren, men samtidig ønske om å ha denne noe lenger (2-3 år), velg isåing med flerårig raigras eller en frøblanding bestående hovedsakelig med flerårig raigras, for. eks. Strand nr. 19 eller nr. 23.
  • Vurderes full omlegging, – så på nytt med en ordinær frøblanding fra Strand med timotei, engsvingel og rødkløver, med eller uten engrapp/raigras, alt. noe med strandsvingel.
  • Ønsker en noe lengre omløp enn normalt og samtidig økt bruk av raigras, men er noe skeptisk til at raigras skal ta overhånd i førstårsenga for så selv å gå ut andre eller tredje året, anbefales det å så en tradisjo- nell blanding med stor andel timotei mm. Så deretter inn flerårig raigras på våren i andre året og hvert år framover til du velger å pløye opp.

Øk avlingen i gjenleggsåret ved å bruke grønnfôrblandingene Strand nr. 41, 42 eller 43 Øko som dekkvekst.

Frøblandinger med strandsvingel
Vi forsetter med suksessen Strand nr. 22. Samtidig videreføres nyheten fra sist år med blanding nr. 24, bestående bl.a. av strandsvingel og smittet luserne og uten raigras. Begge disse burde være interessante for flere. Se mer om blandingene lenger bak i katalogen.

Print Friendly, PDF & Email