Såvarer

Toradsbygg

Salome

Salome er en halvsein og intensiv toradssort med meget høyt avlingspotesiale. Strå kvaliteten og -styrken er god. Hl-vekt og tusenkornvekt er middels høy. Salome er resistent mot mjøldogg (mlo-resistens) og er sterk mot sjukdommer. Sorten har bred resistens mot havre-cystene matoder. Salome er ikke verdi-prøvd i Norge, så vår omtale er basert på svenske forsøk og praktiske erfaringer fra norsk dyrking.

Veksttid: 111 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Arild

Arild ble godkjent i 2016, og er en tidlig toradssort. Veksttida ligger mellom Brage og Rødhette. Sorten er spesiell ved at den har et relativt høyt avlingspotensiale sjøl om den er tidlig. Kornkvaliteten er god med høy hl-vekt og tusenkornvekt. Sorten er sterk mot de vanligste sjukdommene. Strået er langt og litt for mjukt, så Arild bør vekstreguleres. Vi ser for oss at dette er en sort for Midt-Norge.

Veksttid: 108 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Thermus

Thermus er en sein toradssort med meget høyt avlingspotensiale. Thermus er sterkt mot de vanlige bladflekksjukdommene. Hl-vekta er middels høy. Sorten er noe stråsvak, og bør derfor vekstreguleres for å unngå legde.

Veksttid: 114 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

RGT Planet

RGT Planet, er en sein toradssort som er prøvd i norske forsøk i tre år, men ikke blitt godkjent. Vi velger likevel å markedsføre sorten da den har gode dyrkingstekniske egenskaper gjennom god stråstyrke og stråkvalitet. Sorten er storkorna, og avlingsmessig ligger RGT Planet på linje med Thermus.

Veksttid: 115 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Bente – Nyhet!

Bente er årets nyhet i toradssortimentet. Sorten er under oppformering, og vil ikke bli tilgjengelig for salg før høsten 2020. Bente har i perioden 2017-19 framvist et avlingsnivå på 99% av Thermus, Sorten er imidlertid ca 1 dag tidligere, og har som RGT Planet betydelig lavere legdeprosent enn Thermus. Øvrige dyrkingsegenskaper er gjennomgående gode.

Veksttid: 113 dager
Såmengde: 23-25 kg/daa

Dyrkingsegenskaper seine byggsorter

 Arild
(tidlig)
Thermus
(sein)
RGT Planet
(sein)
Rel veksttid0+6+7
Rel avling
Østlandet 2017-2019100108113
Midt-Norge 2019100118119
Stråstyrke478
Strålengde476
Mjøldogg899
Grå øyeflekk677
Bygg brunflekk897
Spragleflekk555
HI-vekt866
1000-kornvekt789
Proteininnhold743
Treskbarhet656
Spiretreghet457
DON-verdi883

Kilde: NIBIO

Forklaring til tabeller
Veksttid = Antall dager seinere (+) eller tidligere (÷) enn Brage (tidligbygg), Arild (seint bygg), Ringsaker (havre), Bjarne (vårhvete).
1 = dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, høye DON-tall, dårlig treskbarhet, lav spiretreghet, lavt proteininnhold, høy skallprosent, lavt falltall
10 = god stråstyrke, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, lave DON-tall, god treskbarhet, høy spiretreghet, høyt proteininnhold, lav skallprosent, høyt falltall

Print Friendly, PDF & Email