Såvarer

Vårhvete

Hvetedyrking er den mest krevende kornproduksjonen der målet er at størst mulig andel av avlinga skal kvalifisere til matproduksjon. Valg av sort med riktig veksttid kan ha stor betydning for å sikre matkvalitet.

Møllene ønsker en markedsmessig riktig fordeling mellom de ulike proteinklassene, og dette gjenspeiles i oppgjørsprisen på mathvete. Sortenes egenskaper til å beholde falltallet etter modning har i fuktige høster svært stor betydning for verdien og bruksområdet for hveten.

Bjarne

Bjarne er vårt tilbud i det tidlige vårsortimentet. Sorten har kort strå og god stråstyrke. Det korte strået gjør Bjarne mer mottagelig for soppsykdommer enn de seinere og lengre sortene. Bjarne er mottagelig for de vanlige bladflekksjukdommene og gulrust. Sorten har middels god hektolitervekt, tusenkornvekt og proteininnhold. Falltallet er middels høyt og relativt stabilt. Sorten er plassert i proteinklasse 2.

Veksttid: 120 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Zebra

Zebra er en sein vårhvetesort, med seks dager lengre veksttid enn Bjarne. Sorten utmerker seg med god stråstyrke og kvalitet. Videre har sorten god motstandsevne mot flere bladflekksjukdommer. De siste par årene er det imidlertid registrert forekomster av gulrust i sorten, noe som må bekjempes for å unngå store avlingsreduksjoner. Zebra har gode kvalitetsegenskaper med høyt og relativt stabilt falltall. Sorten er plassert i proteinklasse 3.

Veksttid: 126 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Mirakel

Mirakel har blitt den største sorten i vårhvetesortimentet. Sorten er halvsein. Strået er relativt langt og mjukt, og i konvensjonell dyrking bør sorten vekstreguleres. Sorten er sterk mot de fleste bladflekksjukdommene i hvete, og viser så langt også motstandsevne mot gulrust.

Avlingsnivået ligger på nivå med de andre seine vårhvetesortene. Sorten er plassert i proteinklasse 1.

Veksttid: 125 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Krabat

Krabat har vært i markedet i flere år, og ligger i det halvseine sortimentet, litt tidligere enn Zebra. Sorten utmerker seg med et høyt og stabilt falltall, og sjukdomresistensen er relativt god. Sorten er plassert i proteinklasse 3.

Veksttid: 125 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Caress

Caress er relativt ny i vårhvetesortimentet. Sorten er halvsein og svært yterik. Over år har Caress ligget på topp avlingsmessig blant vårhvetesortene. Sorten er mottagelig for mjøldogg, men viser moderate angrepstall for øvrige soppsjukdommer. Caress er plassert i proteinklasse 3, og vil erstatte Zebra.

Veksttid: 125 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Sortsinformasjon for importvare av vårhvete 

Quarna er en halvtidlig vårhvetesort i proteinklasse 2. Den har høyt proteininn- hold, høyt falltall og er storkorna. Avlingsnivå i underkant av Bjarne. Som Bjarne må sorten følges opp i veksttida.
Selges kun som økologisk.
Vekstid: 120 dager
Såmengde: 22-23 kg/daa

Kommende nyhet i vårhvete
Sesongen 2021 vil Strand Unikorn legge ut den nye vårhvetesorten Betong i praktisk dyrking. Dette er en høytytende sort som høyst sannsynlig vil bli plassert i proteinklasse 2. Begrenset kvantum vil være tilgjengelig høsten 2021.

Vårrughvete

Tilbudet innen vårrughvete består av seine sorter, noe som begrenser dyrkingsområdet til arealene rundt Oslofjorden. Vårrughveten har et høyt avlingspotensiale på varierende/ skrinn jord, f.eks på områder som ikke egner seg for høstrug eller høstrughvete pga oppfrost.

Vi tilbyr denne sesongen sortene Mamut og Milewo. Sortene har vist høye avlingstall, men krever kjemisk oppfølging da de er mottagelig for flere soppsjukdommer.

Dyrkingsegenskaper vårhvetesorter

 Bjarne
(Tidlig)
Mirakel
(Halvsein)
Caress
(Halvsein)
Krabat
(Halvsein)
Betong
(sein)
Zebra
(Sein)
Rel veksttid0+5+5+5+6+6
Rel avling 2018-2020
Østlandet919810399105100
Stråstyrke328767
Strålengde816653
Mjøldogg588595
Bladflekker375656
Hl-vekt478686
1000-kornvekt176557
Spiretreghet475747
Falltall666867
Proteininnhold776665
DON-verdi377562
Gulrust197774

Kilde: NIBIO

Forklaring til tabeller
Veksttid = Antall dager seinere (+) eller tidligere (÷) enn Brage (tidligbygg), Arild (seint bygg), Ringsaker (havre), Bjarne (vårhvete).
1 = dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, høye DON-tall, dårlig treskbarhet, lav spiretreghet, lavt proteininnhold, høy skallprosent, lavt falltall
10 = god stråstyrke, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, lave DON-tall, god treskbarhet, høy spiretreghet, høyt proteininnhold, lav skallprosent, høyt falltall

Print Friendly, PDF & Email