Såvarer

Fôrgras

Timotei

Dette er vår viktigste grasart. Timotei er robust og anvendelig, og kan dyrkes over hele landet. Timotei kan godt brukes i renbestand, men tradisjonelt inngår den i frøblandinger sammen med andre arter.

Noreng: Svært vinterherdig sort, gir god avling. Mest aktuell i Nord-Norge og utsatte fjellstrøk. Gjenvekstevnen er begrenset.
Lidar: En vintersterk sort, gir stor avling med god kvalitet. Har omtrent lik gjenvekstevne som Grindstad. Selges også som økologisk.
Grindstad: Svært yterik og robust sort. Hovedsort i hele Sør- og deler av Midt-Norge. Grindstad har svært god gjenvekstevne med stor stråandel. Selges også som økologisk.

Engsvingel

Denne hardføre, middels slitesterke og varige grasarten kan nyttes over hele landet. Engsvingel er et bladgras og inngår hovedsakelig som utfyllingskomponent i et bredt utvalg frøblandinger til både slått og beite.

Fure: Yterik sort, aktuell i hele Sør-Norge.
Norild: Nordlig sort med god vinterherdighet. Begrenset tilgang i år.
Vinjar og Vestar: To nye norske engsvingelsorter som hhv. skal erstatte Norild og Fure. Begge er bl.a bedre på overvintring og avling enn dagens markedssorter. Sortene er under oppformering.

Engrapp

Engrapp bør være med i frøblandinger brukt til kombinasjoner av eng til slått og beite. Engrapp etableres seint, best i engomløp lenger enn to til tre år.

Knut: Hardfør norsk sort som har gitt gode resultater i forsøk og praksis.
Monopoly: Vintersterk nederlandsk sort, har vist sin styrke i norske enger. Gir gode avlinger av fin kvalitet.
Oxford: Nederlandsk vintersterk sort, gir stor avling med god kvalitet. Brukes kun i noen frøblandinger.

Bladfaks

Bladfaks har sin styrke i et kraftig rotsystem som gjør arten tørkesterk. Den krever opplendt kalkrik jord, bruker litt tid på å etablere seg og kommer best til sin rett i langvarig eng. Bladfaks er først og fremst egnet til ensilering. Bør høstes tidlig for å oppnå god fôrverdi. Såing sammen med timotei bidrar til god avling fra første engår. Bladfakseng bør ikke vårbeites.

Leif:  God overvintringsevne med høyt avlingspotensiale.

Hundegras

Med god tilgang på næringsstoffer og vann gir hundegras store avlinger. Hundegras bør høstes tidlig for å opprettholde god kvalitet. Hundegraset starter veksten tidlig om våren, og er aktuell for de som ønsker tidlig beite/slått. Ensilering med minst tre slåtter er ellers hovedbruksområdet. I utsatte strøk kan hundegraset gå lettere ut enn f. eks. timotei. Arten er utsatt for bladflekksykdommer.

Laban: Ny hovedsort i markedet. Har erstattet Frisk og er bedre i overvintring og avling.

Strandrør

Strandrør er særlig godt egnet på myrjord. Det kraftige rotsystemet gjør at bæreevnen øker. Strandrør nyttes vesentlig til ensilering. Såing på godt opptørket jord, og innblanding av noe timotei i såfrøet, bidrar til god etablering. Strandrør kan gi store avlinger, men må høstes tidlig for å unngå for trevlete og lite smakelig fôr. Det er vanskelig å frøavle strandrør. Derfor har vi en begrenset tilgang i 2017.

Lara: Eneste sort på markedet, gir svært stor avling og har god overvintringsevne.

Rødsvingel

Rødsvingel er en relativ vinterherdig og nøysom art som vokser over hele landet. Den konkurrerer godt under tørre forhold og på mindre næringsrik jord. Lite smakfull og ingen stor art til fôr, men finnes ofte i eldre enger/ kulturbeite eller typiske skogsbeiter. Ble tidligere mer brukt i artsrike slåtteenger og beite, men er nå kun med i vår allsidige Strandnr. 5. Arten fåes imidlertid som renfrø og brukes i dag mest innen grøntanlegg.

Leik: Opprinnelig en vintersterk og varig fôrsort. I dag mest brukt til ekstensive grasarealer.
Frigg og Linda: Meget tette og vintersterke sorter som egner seg best til plen og andre grøntanleggsarealer.

Engkvein

Engkvein et bladrikt, småvokst, varig og vintersterkt gras som går over hele landet. Stiller små krav til jord og næringstilstand. Arten er mest aktuell til beite på karrige områder. Er med i Strand nr. 7 og fåes som renfrø. Brukes mest i ulike blandinger til plen og grøntanlegg.

Leikvin: Opprinnelig en vintersterk slått-/beitesort som i dag brukes i mest naturblandinger og blandinger til ekstensive grasarealer.
Leirin og Nor: Vintersterke sorter som gir tette bestand og tette grasdekker. Brukes mest til plen og ekstensive grasarealer.

Strandsvingel

Strandsvingel er kjent fra utlandet som et tidlig, svært høytytende gras med stor toleranse for både tørke og oversvømmelser, men med lavere fôrverdi enn raigras. Nyere sorter er imidlertid utviklet med senere skyting og bedre fordøyelighet. Flere er nå på nivå eller bedre enn engsvingel i kvalitet og utvikling. Har noe sen etablering, men stor gjenvekstevne. Anvendes både til beite og slått, men bør høstes tidlig.

Swaj: En svært yterik og vintersterk sort i norske og svenske forsøk. Ligner Hykor raisvingel av utseende, men er mer mykbladet.
Hykor: Strandsvingeltype innen kryssningsarten raisvingel. Se omtale under raisvingel.

Flerårig raigras

Flerårig raigras (engelsk raigras) gir store avlinger av svært god kvalitet. Svakheten er dårlig overvintringsevne, men første og andre år går oftest godt. Selv med litt dårlig bestand etter vinteren og evt. en redusert førsteslått, tar den fort igjen det forsømte i andre og tredje slåtten. Flere mer robuste norske sorter gjør imidlertid arten mer aktuell også for innlandet, da i første rekke som innslag i en frøblanding.

Figgjo og Trygve: Norske, yterike og halvtidlige tetraploid sorter med relativt god overvintringsevne.
Calibra: Dansk yterik og halvtidlig tetraploid sort med middels god overvintringsevne. Selges også som økologisk.
Picaro: Nederlandsk, sen diploid sort med moderat overvintringsevne. Sorten er best egnet på Sør-Vestlandet. Gir et tett grasdekke og passer godt til beite.
Birger: Svensk yterik og halvtidlig tetraploid sort, mye lik Calibra. Selges kun som økologisk.

Italiensk (toårig) raigras

Et toårig (vinterettårig) gras som brukes som ettårig på grunn av dårlig overvintringsevne. Har moderat tilvekst etter såing, men svært god gjenvekst utover sommeren og høsten. Det setter begrenset med frøstengler i såingsåret og kvaliteten beholdes dermed over et lengre intervall enn det som er tilfellet for westerwoldsk raigras. God fortørking kreves dersom italiensk raigras skal ensileres. Et godt alternativ er å blande italiensk og westerwoldsk raigras, slik at andelen struktur øker (Strand nr. 46). Setter pris på næringsrik jord med god vanntilgang.

Mondora: Tidlig, raskt etablerende sort med god gjenvekstevne. Stor stråandel, ca 15-30 % i Sør-Norge.
Macho og Barpluto: Bladrike sorter med svært lav stråandel (ca. 5 %). Sortene beholder høy fôrkvalitet over et langt tidsrom og inngår i flere grønnfôrblandinger. Aktuell som underkultur.
Fabio: Bladrik sort med stråandel på ca 5-10%. Selges kun som økologisk.

Westerwoldsk (ettårig) raigras

Et ettårig gras som etablerer seg raskt om våren. Vil etter 55-60 vekstdøgn sette rikelig med frøstengler. Kvaliteten synker derfor raskt etter skyting. Til ensilering, høstet på rett tidspunkt, er det westerwoldske raigraset svært verdifullt. Setter pris på næringsrik jord med god vanntilgang.

Bartigra: Har rask etablering. Gir stor avling og god tilvekst.
Swale: En god svensk sort. Avling og kvalitet vel så bra som Bartigra, men er litt senere.
Pollanum: En tidlig sort med rask etablering. Gir stor avling, spesielt i 1. slått. Selges kun som økologisk.

Raisvingel og hybridraigras

Raisvingel er et flerårig gras og en kryssing av ulike typer raigras- og svingel-typer. Målet er å oppnå raigraset sin kvalitet og svingelens overvintringsevne. I markedet finnes det nå både raigrastyper og svingeltyper (strandsvingel). Raisvingel, spesielt svingeltyper, kan være tyngre å etablere enn raigras. Raisvingel er best egnet til ensilering.

Hybridraigras er en artskryssing mellom italiensk raigras og flerårig raigras. Resultatet blir kryssinger som gir gode avlinger med god fôrkvalitet, men overvintringsevnen kan bli redusert.

Hykor: Strandsvingeltype som starter veksten tidlig om våren. Sorten har stor gjenvekstevne etter slått og både tre og fire slåtter er oppnåelig. Må høstes tidlig for å opprettholde kvaliteten.
Storm: Hybridraigras med høyt avlingspotensiale, men kun moderat overvintringsevne. Brukes noe i frøblandinger spesielt for kystnære, milde strøk.

Bilde s 30 - blad med dråpe

Print Friendly, PDF & Email