Såvarer

Havre

 

Havre er den arten som gir best igjen for moderat innsats i vekstsesongen. Samtidig er havre en meget god vekst å dyrke i omløp med bygg og hvete med tanke på sanering av sykdommer som overvintrer i jorda.

Havredyrkingen i Norge hadde inntil for få år siden store problemer i forhold til fusarium og høyt innhold av mykotoksiner. Nye sorter kombinert med bedret kunnskap rundt dyrkingsteknikk har løst mye av problemet, og norsk havre framstår i dag som kvalitetshavre både til mat og fôr. Havrens egenskaper som vekselvekst i et ensidig kornomløp er også vesentlig.

Ringsaker

Ringsaker har vært i markedet i flere år, og har fortsatt sin andel av det tidlige havremarkedet. Sorten har bra stråstyrke, lavt skallinnhold og høy hl-vekt. Sjøl med veksttid betydelig kortere enn Belinda, så ligger Ringsaker like bak Belinda i avling. Med bakgrunn i sortens tidlighet og avlingsnivå vil vi si at Ringsaker er en meget interessant sort som forgrøde til høstkorn.
Veksttid: 108 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Odal

Odal er vårt tilbud i det halvtidlige sortimentet. Sorten ligger noe under Belinda i avling, men har en meget interessant kornkvalitet. Odal har lavt skallinnhold, og både hl-vekt, proteininnhold og fettinnhold er på et nivå som tilsier god fôrverdi. Det kan også nevnes at Odal i forsøk har vist lavt angrep av fusarium, og dermed lavt innhold av mykotoksinet DON.
Veksttid: 111 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Våler

Våler er mye lik Belinda i flere egenskaper. Veksttida er tilnærmet lik, og avlingspotensialet er noe høyere enn hos Belinda. Sorten er på linje med Belinda i forhold til mykotoksiner. Strå- og kornkvalitet kunne vært bedre.
Veksttid: 114 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Vinger

Vinger er et interessant tilskudd i det halvseine havresortimentet. Sorten har litt kortere veksttid enn Belinda, og har i verdiprøvingen vist avlingstall på høyde med Belinda. Vinger har langt, stivt strå, og sorten viser laveste legdeprosent blant markedssortene over år. Motstandsevnen mot fusarium er relativt god, og innholdet av mykotoksinene HT2-T2 og DON er lavere enn for de fleste sammenlignbare sortene.
Veksttid: 112 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Belinda

Belinda er vårt tilbud i det seine havresortimentet. Sorten er yterik og kornkvaliteten er god med middels skallprosent. Belinda gjør det bra over hele dyrkingsområdet. I fuktige somre har vi sett en del fusarium i sorten, noe som i sin tur har ført til høye toksinverdier.
Veksttid: 114 dager
Såmengde: 21-23 kg/daa

Havre

Dyrkingsegenskaper havresorter

 RingsakerOdalVingerVålerBelinda
Rel veksttid0+2+3+4+6
Rel avling 2014-2016
Østlandet979699103100
Midt-Norge9692103102100
Stråstyrke57757
Strålengde55567
Hl-vekt77655
1000-kornvekt36657
Skall %76764
Spiretreghet73345
Protein %77656
Fett %67487
DON-verdi79753

Kilde: NIBIO

Forklaring til tabeller
Veksttid = Antall dager seinere (+) eller tidligere (÷) enn Brage (tidligbygg), Marigold (seint bygg), Ringsaker (havre), Bjarne (vårhvete).
1 = dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, høye DON-tall, dårlig treskbarhet, lav spiretreghet, lavt proteininnhold, høy skallprosent, lavt falltall
10 = god stråstyrke, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, lave DON-tall, god treskbarhet, høy spiretreghet, høyt proteininnhold, lav skallprosent, høyt falltall

Print Friendly, PDF & Email