Såvarer

Blandinger til grønngjødsling, fangvekster, mellomvekster og ettervekster

Økt fokus på jordkvalitet og på jorda generelt som produksjonsmedium har økt de siste årene. Denne økte interessen er både innen konvensjonelt som økologisk jordbruk, og interessen er både hos de som driver allsidig jordbruk og de som driver ensidig åpenåker-/tidligkulturer eller ensidig kornproduksjon. Fokuset kan være ønske om vekster / blandinger som skal:

 • Gi gjødseleffekter for etterfølgende vekster
 • Fange opp overskuddsnæring fra en hovedvekst i sesongen, f.eks. hindre N-utvasking
 • Ha en dekkeevne og redusere avrenning av fosfor og jord, hindre erosjon mm.
 • Tilføre mer organisk materiale / øke humusinnholdet og gi mer liv til mikroorganismene
 • Bedre jordstrukturen, løse opp pakkeskader, gi bedre innfiltrasjon og grynstruktur i jorda (gi mer meitemark)
 • Ha positiv effekt på sjukdommer, skadedyr (nematoder) og ugras
 • Generelt øke jordkvaliteten og på sikt øke avlingsnivået

Noen har fokus på enkeltelementer, mens andre har mer sammensatte ønsker. Nedenfor er det listet opp ulike frøblandinger som kan være egnet til formålet. Enkelte blandinger kan i utgangspunktet ha et annet hovedformål, men kan også brukes til dette formålet. Et eks. er Strand 42, egentlig en grønnfôrblanding, men kan fungere som grønngjødslings- og ettervekst etter tidligkulturer.

Noen blandinger er lagervare, mens andre blir produsert etter behov og da etter en annonsert dato. Tidlig bestilling er ønskelig.

Strand nr. 42

 • 50 % Havre Ringsaker el.l.
 • 40 % Grønnfôrert Javlo
 • 10 % Fôr (vår) vikke Hanke/Jose

Såmengde: 15,0-20,0 kg/daa

Opprinnelig grønnfôrblanding, havre uten raigras. Passer i omløp og såing straks etter en åpenåker-/tidligkulturer eller ensidig bygg-/hveteproduksjon. Har grønngjødslingseffekt, dekkevne, tilfører organisk materiale og bedrer jordstrukturen. Lagervare.

Strand nr. 46

 • 50 % W.w. raigras Pollanum
 • 50 % Italiensk raigras Fabio

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Opprinnelig surfôrblanding av westerwoldsk og italiensk raigras. Passer som fangvekstblanding etter åpenåker-/tidligkulturer eller for såing like før eller etter kornhøsting. Lagervare.

Strand nr. 50

 • 55 % Fôr (vår) vikke Hanke
 • 35 % It. raigras Fabio
 • 5 % Persekløver
 • 5 % Hvitkløver Hebe

Såmengde: 7,0-8,0 kg/daa

Grønngjødselblanding. Såes om våren i høsteåret og opptar arealet gjennom sesongen. Moldes ned om høsten eller neste vår. Bedrer også jordstrukturen, tilfører mer organisk materiale / øker humusinnholdet og gir mer liv til mikroorganismene. Lagervare.

Strand nr. 51

 • 44 % Vintervikke (Lodnevikke)
 • 20 % Italiensk raigras Fabio
 • 18 % Honningurt
 • 18 % Blodkløver

Såmengde: 4,0-7,0 kg/daa

Pionerblandingen. Interessen for denne blandingen øker stadig i omfang. Blandingen brukes som jordstruktur forbedrer, jordløsner og grønn gjødsling. Blir meget tett og virker også som ugrasbekjemper. Interessant både for konvensjonelle og økologiske dyrkere. Sås på våren/forsommeren. Lagervare.

Strand nr. 55

 • 85 % It. raigras
 • 15 % Hvitkløver

Såmengde: 0,7-1,0 kg/daa

Fangvekstblanding med italiensk raigras. En blanding som passer godt til underkultur sådd om våren i 6r-bygg eller havre. Blandes etter behov.

Strand nr. 56

 • 85 % Fl.årig raigras
 • 15 % Hvitkløver

Såmengde: 0,8-1,2 kg/daa

Fangvekstblanding med flerårig raigras. En blanding som passer godt til underkultur sådd om våren i 2r-bygg eller vårhvete. Blandes etter behov.

Strand nr. 61  Endret!

 • 60 % Fôr (vår) vikke
 • 30 % Oljereddik
 • 10 % Honningurt (coated seed)

Såmengde: 4-5 kg/daa

Ettervekster – struktur høst. En blanding som passer godt til ettervekst for såing like før eller etter kornhøsting. Noe endret ift. tidligere da vintervikke også var med. Denne er nå erstattet med fôr (vår) vikke. Store frø – kan spres med sentrifugalspreder. Lagervare etter 1. juni.

Strand nr. 62  Endret!

 • 50 % Vintervikke (Lodnevikke)
 • 30 % Oljereddik
 • 10 % Honningurt (coated seed)
 • 10 % Blodkløver

Såmengde: 4-5 kg/daa

Ettervekster – struktur vinter. En blanding med flere arter som kan overvintre (vinterettårige) og som passer godt til ettervekst for såing like før eller etter kornhøsting. Store frø – kan spres med sentrifugalspreder. Lagervare etter 1. juni.

Print Friendly, PDF & Email