This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

SEALICIT | Plantekultur
Ingen treff

SEALICIT

Økte avlinger og mindre tap i oljevekster. En forsikring og økt fleksibilitet!

Tidlig dryssing før høsting er en utfordring i oljevekster. Opptil 15-25 % av avlingen kan tapes under ugunstige forhold (vind, regn) eller utsatt høsting. Tapet varierer mellom år i samme sort, slik at risikoen er vanskelig å forutse. Sealicit bygger inn en sikkerhet mot dryss.

Bedre mating av frø, spesielt nedre 1/3 av planta, uten drysserisiko i toppen. Har vist avlingsøkning på 50-75 kg/daa i høstoljevekster. Mer modne frø, gir tørrere vare inn i tresker og dermed bedre kapasitet. Reduserer mengde grønnmasse og reduserer tørkekostnader. Mindre spillraps reduserer risikoen for klumprot i påfølgende vekstskifte med korsblomstrede vekster.

Behandlingstidspunkt

Skal brukes før blomstring fra og er aktuelt I BBCH 15 - 55 Ideelt /anbefalt bruk er BBCH 30-55, når plantene er i sterk vegetative vekst. Senest i stadiet BBCH 55, (bruk etter begynnende blomstring er for seint) Sealicit kan brukes sammen med ugras-, insekts-, soppmidler og vekstregulatorer men begrenset erfaring med ulike kombinasjoner.

Dosering

Oljevekster: 100 ml/daa. BBCH 33-35
Erter: 100 ml/daa. BBCH 33-35
Åkerbønne: 100 ml/daa. BBCH 32-55

Bruk 100 ml/daa. Sealicit i høst- og våroljevekster (raps og rybs).

Blandbarhet

Produktet er blandbart med ugras-, sopp-, insektmidler og vekstregulatorer, men begrenset erfaring med ulike kombinasjoner. Følg partnerens anvisninger. For spesielle blandinger med flere produkter, kontakt Nufarm sin tekniske rådgivning eller din lokale rådgiver.

Nufarm er ikke ansvarlig for negative effekter av tankblandinger som ikke anbefales av dem. Nufarm fraråder blandinger som inneholder kobber i fungicider eller bladgjødslingsprodukter. Det samme gjelder oljer/sprede-klebemidler. Blanding med calsium-holdige gjødselprodukter er ikke mulig. Senkning av pH i sprøytevæsken til lavere enn pH 4 må unngås.

Alle blandinger skal sprøytes ut umiddelbart!