This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Blandinger til grønngjødsling, fangvekster, karbon agro og regenerativt landbruk | Plantekultur
Ingen treff
Såvarer

Blandinger til grønngjødsling, fangvekster, karbon agro og regenerativt landbruk

Fokus på jordkvalitet og jorda generelt som produksjonsmedium øker stadig.

Fangvekster bidrar til et bedre vann -og næringsopptak fra jorda.

Det er stigende interesse for driftsmåtene «Karbon Agro» («Conservation Agriculture») og «Regenerativt landbruk», der en ønsker minimal eller ingen jordarbeiding, aldri bar jord, men mest mulig grønne marker eller bruk av planterester og et variert vekstskifte.

Regenerativt landbruk ønsker å maksimere tiden med levende røtter og øke det biologiske mangfoldet. Denne interessen er både innen konvensjonelt og økologisk jordbruk, hos de som driver allsidig jordbruk, ensidig åpenåker-/tidligkulturer, og hos de som driver ensidig kornproduksjon. Fokuset kan være et ønske om vekster eller blandinger som skal:

 • Gi gjødseleffekter for etterfølgende vekster og spare innkjøpt gjødsel

 • Fange opp overskuddsnæring fra en hovedvekst i sesongen, og hindre N-utvasking

 • Ha dekkevne, redusere avrenning av fosfor og jord, og hindre erosjon

 • Tilføre mer organisk materiale/øke humusinnholdet og gi mer liv til

  mikroorganismene

 • Bedre jordstrukturen, løse opp pakkeskader, gi bedre infiltrasjon og grynstruktur

  i jorda (gi mer meitemark)

 • Ha positiv effekt på sykdommer, skadedyr (nematoder) og ugras

 • Generelt øke jordkvaliteten, og på sikt øke avlingsnivået

Noen har fokus på enkeltelementer, mens andre har mer sammensatte ønsker. Nedenfor omtales ulike frøblandinger som kan være egnet til formålet. Enkelte blandinger kan i utgangspunktet ha et annet hovedformål, men kan også brukes til dette formålet. Et eksempel er Strand 42, som egentlig er en grønnfôrblanding, men som kan fungere som grønngjødslings- og ettervekst etter tidligkulturer.

De fleste av blandingene er lagervare, mens andre kan produseres etter behov, men etter fastsatt dato. Tidlig bestilling er ønskelig.

Strand nr. 42

 • 50 % Havre Odal el.l.

 • 40 % Grønnfôrert Javlo

 • 10 % Fôr (vår) vikke Jose el.l.

Såmengde: 10,0-15,0 kg/daa

Opprinnelig grønnfôrblanding, havre uten raigras. En blanding som passer i omløp og såing straks etter en åpenåker/tidligkulturer eller ensidig bygg-/hveteproduksjon. Den har grønngjødslingseffekt, dekkevne, tilfører organisk materiale og bedrer jordstrukturen.

Strand nr. 46

 • 50 % W.w. raigras Pollanum

 • 50 % Italiensk raigras Fabio/Mondora

Såmengde: 2,0-4,0 kg/daa

Opprinnelig surfôrblanding av westervoldsk og italiensk raigras. En blanding som passer som fangvekstblanding etter åpenåker/ tidligkulturer eller for såing like før eller etter kornhøsting.

Strand nr. 50

 • 55 % Fôr (vår) vikke Jose el.l

 • 35 % It. raigras Fabio/Mondora

 • 5 % Persekløver

 • 5 % Hvitkløver Edith

Såmengde: 7,0-8,0 kg/daa

Grønngjødselblanding. Blandingen såes om våren i høsteåret og opptar arealet gjennom sesongen. Moldes ned om høsten eller neste vår. Den bedrer jordstrukturen, tilfører mer organisk materiale/øker humusinnholdet og gir mer liv til mikroorganismene.

Strand nr. 51 (Endret!)

 • 45 % Vintervikke (Lodnevikke)

 • 20 % Italiensk raigras Fabio

 • 15 % Honningurt

 • 20 % Blodkløver

Såmengde: 4,0-7,0 kg/daa

Pionerblandingen. En blanding som brukes til jordstrukturforbedrer, jordløsner og grønngjødsling. Den blir meget tett og virksom ugrasbekjemper og er interessant for konven- sjonelle og økologiske dyrkere. Den er rik på blomster og er følgelig også pollinatorvennlig. Såes på våren/forsommeren.

Strand nr. 52 (Endret!)

 • 38 % Fl. raigras-3 sorter (2n og 4n)

 • 13 % Timotei

 • 20 % Engsvingel

 • 5+5+5 % Hvit-, rød- og blodkløver

  • 5 % Tiriltunge

  • 5 % Oljedodre

  • 3 % Urter (Sikori, Pimpernell, Karve)

  • 1 % Honningurt

Såmengde: 0,6-1,2 kg/daa Største mengde i høstkorn og ved sein såing (buskingsstadiet) i vårkorn. Minste mengde i 2r- bygg og vårhvete.

Grønn bro. En svært allsidig blanding som passer til underkultur i korn. Den er sammensatt for driftsmåten «Regenerativt landbruk»
og passer for dyrkere med fokus på jordfruktbarhet. Formålet er å gi et mikrobielt mangfold i bakken for å bygge opp humus (jordkarbon), danne en robust jord, en god andel jordlevende sopp og annet mikroliv med god kapasitet til å lagre og frigjøre nærings- stoffer. Med en allsidig underkultur og jordmikrobiologi kan vekstskiftet være mer fleksibelt. Underkulturen vil overvintre de fleste steder og vil kreve en type «behandling» på våren før kornsåing. Den kan også brukes som gjenlegg til kortvarig eng eller beite.

Strand nr. 55

 • 90 % It. raigras Barpluto el.l

 • 10 % Hvitkløver Rivendel

Såmengde: 0,7-1,0 kg/daa

Fangvekstblanding med italiensk raigras. En enkel blanding som passer godt til underkultur sådd om våren i 6r-bygg eller havre. Både raigraset og hvitkløveren kan overvintre og blandingen vil kreve en form for «behandling» på våren før ny såing.

Strand nr. 56

 • 90 % Fl.årig raigras Figgjo el.l

 • 10 % Hvitkløver Rivendel

Såmengde: 0,8-1,2 kg/daa

Fangvekstblanding med flerårig raigras. En enkel blanding som passer godt til under- kultur sådd om våren i 2r-bygg eller vårhvete. Både raigraset og hvitkløveren vil normalt overvintre og blandingen vil kreve en form for «behandling» på våren før såing.

Strand nr. 57 (Nyhet!)

 • 70 % Hundegras Laban

 • 15 % Hvitkløver Rivendel

 • 15 % Tiriltunge

Såmengde: 0,7-1,0 kg/daa

Fangvekstblanding med hundegras mm. En ny alternativ blanding som passer godt til underkultur sådd om våren i korn og som konkurrerer mindre med hovedkulturen enn raigras. Blandingen består av flerårige arter som overvintrer, og den vil kreve en form for «behandling» på våren før ny såing.

Strand nr. 61

 • 60 % Fôr (vår) vikke

 • 15 % Oljereddik Siletina el.l., tidlig

 • 15 % Oljereddik TR Stinger el.l.,store røtter

 • 10 % Honningurt (coated seed)

Såmengde: 3-5 kg/daa

Ettervekster – struktur høst. En svært populær blanding hos dyrkere som har interesse for driftsmåten «Karbon Agro». Blandingen passer godt til ettervekst for såing like før eller etter kornhøsting. Alle artene dør ut i løpet av en normal vinter og krever ingen omfattende jordarbeiding eller nedsprøyting før ny såing på våren. Blandingen får positiv omtale av NLR i Norge, FRDK i Danmark og av tyske fangvekstmiljøer. Blandingen består av tre typer reddik som utfyller hverandre innen veksttid, biomasse og rotdannelse. Blandingen kan også brukes som base og tilsettes andre arter som f.eks. havre eller ettårig raigras. Den består av store frø og kan spres med sentrifugalspreder.

Strand nr. 62

 • 55 % Vintervikke (Lodnevikke)

 • 13 % Oljereddik Siletina el.l., tidlig

 • 12 % Oljereddik TR Stinger el.l., store røtter

 • 10 % Honningurt («coated seed»)

 • 10 % Blodkløver

Såmengde: 3-5 kg/daa

Ettervekster – struktur vinter. En blanding som ligner Strand nr. 61, men inneholder flere arter som kan overvintre og gi «liv» i jorda på våren, ved at veksten starter opp og bidrar til raskere opptørking og bedre struktur. Blandingen består av ulike typer reddik som utfyller hver- andre innen veksttid, biomasse og rotdannelse. Blandingen passer for driftsmåten «Karbon Agro» og egner seg til ettervekst for såing like før, eller etter kornhøsting. Blandingen vil kreve en form for «behandling» på våren før kornsåing. Den består av store frø og kan spres med sentrifugalspreder.

Strand nr.62 med oljereddik og flere andre vinterherdige arter.