This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Laboratorieanalyser i landbruket | Plantekultur
Ingen treff

Laboratorieanalyser i landbruket

Landbruket er i stadig endring og kravene til effektivitet, miljøvennlige valg og god dyrevelferd er økende. For deg som produsent er detaljkunnskap og dokumentasjon på viktige innsatsfaktorer avgjørende. Analyser fra Eurofins Agro gir deg grunnlaget du trenger for å tilpasse gjødsling og kalking eller sette opp en god fôrplan til dyra basert på de innsatsfaktorene du har tilgjengelig. Dette gavner både dyra, miljøet og lommeboka.   

Grovfôranalyser

Rundballer på et jorde.

Kunnskap om grovfôrets næringsinnhold og mineralsammensetning er avgjørende for riktig fôring og god fôrutnyttelse. Samtidig har fôrets gjæringskvalitet og hygienisk kvalitet stor betydning for dyras helse og velferd. Våre indekser for nitrogen- og svovelgjødsling, konservering og varmgang gir ekstra kunnskap om grovfôrkvaliteten. Eurofins Agro tilbyr analyse av alle typer grovfôr til både hest og drøvtygger, også av ferdige fôrblandinger. Analyseresultatene kan enkelt lastes opp i ulike program for evaluering og fôrplanlegging.

Jordanalyser

Eksempel på jordanalyse.

Jorda er utgangspunktet for all planteproduksjon og Eurofins Agro har analysene du trenger for en bærekraftig og effektiv dyrkingsstrategi. Du kan velge ferdige analysepakker for å beregne jordas kalk- og gjødselbehov, eller du kan få analyser av makro- og mikronæringsstoffer og tungmetaller. Våre analyseresultater lastes enkelt inn i de ulike programmene for gjødslingsplanlegging.

Analyse av husdyrgjødsel og landbrukskompost

Husdyrgjødselanalyser.

God utnyttelse av husdyrgjødsel og kompost er viktig i et fremtidsrettet landbruk. Analyseresultatene bør inngå i gjødslingsplanleggingen og danne grunnlaget for å bestemme type og mengde mineralgjødsel som må kjøpes inn. Eurofins Agro analyserer både fast og flytende husdyrgjødsel, samt landbrukskompost.

Bladanalyser/ Planteanalyser

Kornplanter i vekst.

Analyse av planter i vekstsesongen er et godt supplement til jordanalyser og gir kunnskap om plantenes faktiske opptak av næringsstoffer. Bruk resultatene til å vurdere om det er behov for å justere gjødslingen gjennom vekstsesongen. Eurofins Agro leverer analyse av blader og/ eller av spiselig del for alle plantetyper, og har normtall for en rekke ulike kulturer og vekststadier.

Jordhelse

Vår nye serie med jordhelseanalyser, Soil Health Solutions, vil gi deg verktøyene du trenger:
Soil Carbon Check: Få dokumentasjon på karbonlagring i jorda.

Fertilization Manager: En helhetlig jordanalyse med gjødslingsanbefalinger.

Soil Life Monitor: Analyse av jordliv. Et innblikk i jordas mikrobielle verden, inkludert bakterier, sopp og protozoer.

Andre analyser

Eurofins Agro tilbyr en rekke analyser til både veksthus- og frilandsproduksjon. Vi tilbyr analyse av råvann, næringsløsning, vekst, medium, og nematoder (både cyste og frittlevende).

Du finner en oversikt over vårt analysetilbud på vår hjemmeside.

Ta kontakt for mer informasjon. Vi hjelper deg gjerne!


Eurofins Agro Testing Norway AS

Postboks 3055 Kambo, 1506 Moss
Telefon: 92 23 99 99
E-post: agro@eurofins.no