This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Høstrug | Plantekultur
Ingen treff
Såvarer

Høstrug

Hybridrug er nesten helt dominerende i rugdyrkingen i Norge.

Avlingspotensialet er meget høyt, men hybridrugen har større krav til jordart og øvrige dyrkingsforhold for å gi maksimal avling, sammenlignet med populasjonsrugen. Det er viktig med godt vekstskifte, god pløgsle og jevnt såbed for å unngå problemer med mjøldrøye.

Hybridrug blir hovedsakelig importert og det er derfor vanskelig å anbefale enkeltsorter. Populasjonsrug kan skaffes fortrinnsvis til beiting og fangvekster.

Høstrug

Såmengde hybridrug: 10-13 kg/daa