This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Vårrughvete | Plantekultur
Ingen treff

Vårrughvete

Etterspørselen etter rughvete har økt de siste årene , også for vårsådd. Dette henger nok sammen med skjerpende krav til mjøldrøye som kan være et problem i rug. Rughvete er også mottagelig, men ikke i like stor grad som rugen.

Rughvete er en art som klarer seg bedre på litt "karrig" jord enn de andre vårsådde kornartene vi har. Den har relativt høyt avlingspotensiale med moderat innsats. Mange erfarer at en soppbehandling likevel kan være lønnsomt, samt at en vekstregulering kan være en fornuftig forsikring.

Norske sorter av vårrughvete har vist noe lav spiretreget og bør derfor høstes når den er moden. Det er verdt å merke seg at vårrughvete er en sen art, noe senere enn vårhvete. Derfor er denne ikke egnet i marginale kornområder.

Vårt sortstilbud innen arten er i 2023 Mamut.

Mamut

Mamut har vært vårrughveten i Norge de siste åra. Det er en sen, yterik sort. Veksttid er lenger enn vårhvete, og slikt sett bare aktuell i de tidlige områdene. Kan være utsatt for aksgroing. Stråstiv.

Veksttid: 129 dager

Såmengde: 18-22 kg/daa