This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

HMS ved ensilering | Plantekultur
Ingen treff

HMS ved ensilering

HELSE – MILJØ – SIKKERHET

Gassfare
Levende plantemateriale som legges i silo ånder så lenge det er tilgang på luft. Åndingsprosessen bruker sukker som energikilde, og det produseres karbondioksid (CO₂), vann og varme. Det kan også dannes giftige, nitrøse gasser ved at enzymer reduserer nitrater i graset til nitritt, som så går videre til nitrogenoksid og videre til nitrogendioksid.

Gassene er tyngre enn luft, og fortrenger lufta i den nederste delen av siloen, ofte 0,5–1,5 meter over grasmassen, men de kan også fylle hele siloen. Karbondioksid er fargeløs og luktfri, mens de nitrøse gassene har rødbrun farge med stikkende, syrlig lukt.

GrasAAT® og KOFA® må aldri blandes, og pumpeutstyr må vaskes grundig ved bytte mellom dem. Blanding av KOFA® ensileringsmiddel og syrebaserte ensileringsmiddel gir kraftig utvikling av nitrøse gasser.

Risikoen for gassforgiftning reduseres ved å:
• Pakke siloen raskt og godt
• Bruke anbefalte mengder sure ensileringsmidler
• Ventilere tårn-siloen godt (bruk vifte som blåser ned i siloen)
• Ha tilsyn når en skal ned i siloen!

Fare for øyne og hud
Maursyre 85% er etsende på hud og øyne og er på grunn av ny merkeforskrift klassifisert som akutt giftig.

GrasAAT®-produktene er langt mer skånsomme, men de er klassifisert som etsende på grunn av risiko for øyeskade. Les etiketten på emballasjen, og bruk vernebriller/ ansiktsskjerm og hansker. Ved uhell og søl, skyll godt med vann.

KOFA®-produktene er verken etsende eller irriterende, men de er helseskadelige å innta. Sørg for at verken folk eller dyr får i seg konsentrerte produkter.

For mer detaljer om HMS viser vi til HMS datablad for produktene, som er å finne på EcoOnline.