This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Jordbruksfrø til alle formål | Plantekultur
Ingen treff

Jordbruksfrø til alle formål

Ku på jorde.

Denne såvare katalogen omhandler frø til eng – og beitevekster, fangvekster, grønngjødsling og vekster for pollinerende insekter.

Flere forhold har betydning for å lykkes med ulike typer planteproduksjon. En av disse er valg av riktige arter/sorter enten i frøblanding eller som enkeltkomponenter. Vårt utvalg av renfrø og blandinger består av norske og utenlandske velprøvde sorter i forskjellige kombinasjoner, basert på Strand Unikorns egne erfaringer, og forsøk og anbefalinger fra NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Dette skal tilfredsstille de fleste bruksområder og geografiske beliggenheter i Norge. Vi tilbyr mer enn 40 forskjellige blandinger og i tillegg frø til plen og ulike grøntanlegg.

Vi har egen frøavl av de fleste norske arter og sorter.  Normalt har vi også en del overliggende vare av de tradisjonelle norske engvekstene, slik at vi tåler svingninger i klima og avlinger. Når det  gjelder ettårige vekster som westervoldsk og italiensk raigras, og vekster som kjøpes fra utlandet, greier vi de fleste år å dekke våre behov. Strand Unikorn og våre forhandlere innen Norgesfôrkjeden og Fiskå Mølle, er derfor godt rustet for en ny salgssesong av jordbruksfrø og frøblandinger til ulike formål.

Fokus på høye grovfôravlinger, reparasjon- og vedlikeholdssåing og fornying av eng

Det er alltid riktig å ha mål om høye avlinger med god kvalitet i hele engomløpet, derfor er en vurdering om reparasjon og vedlikeholdssåing av enga en har liggende eller full omlegging viktig foran hver sesong.

Ikke-optimale enger eller grasbestand kan skyldes mye. Noen årsaker kan være for tett og kraftig dekkvekst med legde og påfølgende ujevne gjenlegg, kjøreskader eller ulike former for utvintring mm. Mange har gamle enger med høyt innhold av kveke og annet ugras som gir små avlinger og dårlig areal-utnyttelse. Slike enger må vurderes nøye hver vår om det er noe å satse på. Velger en å la enga ligge, kan et alternativ være å reparere eller vedlikeholde med en type raigras, men behov og vurderinger vil være ulike fra bruk til bruk. Andre ønsker mer mangfold ved å så inn flere arter etter hvert, f.eks. raigras eller rødkløver.

 • Tenker en kun å reparere for ett år bør man velge isåing med ettårig Westervoldsk raigras, (evt. med innblanding av Italiensk raigras – Strand nr. 46)

 • Er enga satt noe tilbake om våren, men samtidig ønsker å ha denne noe lenger (to-tre år), bør man velge isåing med flerårig raigras eller en frøblanding bestående hovedsakelig av flerårig raigras, f.eks. Strand nr. 19 eller nr. 23

 • Vurderes det full omlegging, bør det såes på nytt med en ordinær frøblanding fra Strand med timotei, engsvingel og rødkløver, med eller uten engrapp/raigras, alternativt en blanding med strandsvingel

 • Ønsker en et noe lengre omløp enn normalt med økt andel raigras, men er redd for at raigras skal ta overhånd i førsteårsenga for så å gå ut andre eller tredje året, anbefales det å så en tradisjonell blanding med en stor andel timotei. På våren andre året kan det såes inn flerårig raigras. Dette gjentas hvert år frem til oppløying

Økte gjødselkostnader og bruk av grønnfôrblandinger

 • Grønnfôrblandinger utnytter husdyrgjødsla bedre enn vanlig eng

 • Avlingen kan økes i gjenleggsåret ved å bruke grønnfôrblandingene Strand nr. 41, 42 eller 43 Øko som dekkvekst

 • Det bør unngås bruk av kostbar mineralgjødsel dersom mye av den gamle enga skal gå til fôr. Den bør heller legges om med grønnfôrblandinger som dekkvekst sammen med bruk av husdyrgjødsel

Økt interesse for frøblandinger med strandsvingel

Vi fortsetter suksessen med Strand nr. 22 og nr. 24 som inneholder 40-45 % strandsvingel. Strand nr. 24 er uten raigras, men med smittet luserne og engrapp. Dette gjør den interessant også i innlandsstrøkene. I tillegg er Strand nr. 27 med 70 % strandsvingel og stor suksess også innført. Les mer om blandingene lenger bak i katalogen.

Strand Unikorn produserer frø av disse artene i Norge:

 • Timotei

 • Engsvingel

 • Engrapp

 • Hundegras

 • Flerårig raigras

 • Bladfaks

 • Rødkløver

 • Hvitkløver

 • Strandrør

 • Rødsvingel

 • Sauesvingel

 • Engkvein

 • Strandsvingel