This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Høstbygg | Plantekultur
Ingen treff

Høstbygg

Dyrkingsomfanget av høstbygg er økende, og med brukbar overvintring sist vinter vil det trolig bli sådd en del høstbygg også i 2023.

Høstbygget er primært forgrøde for høstoljevekster det påfølgende året, men med et svært høyt avlingspotensiale er høstbygget også økonomisk interessant alene dersom en lykkes. Høstbygg har generelt noe svakt strå og bør vekstreguleres. Begge sortene vi tilbyr er 6 rads sorter.

SY Galileoo

SY Galileoo er en svært høytytende hybrid og levers i storsekk 10 enheter. Sekken inneholder såkorn til 45-50 daa (ca 10 kg/daa) ved såing ca 1. september. Såmengden økes 1 kg for hver uke utover denne datoen.

KWS Astaire

KWS Astaire er en linjesort som også har høyt avlingspotensiale. Sorten har noe bedre overvintringsevne enn hybriden og såtiden kan strekkes noe lenger, fram mot ca 10 september i sørlige områder. Såmengde 16-20 kg/daa avhengig av såtid.