This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Havre | Plantekultur
Ingen treff

Havre

Havre er den arten som gir mest igjen for moderat innsats i vekstsesongen. Samtidig er havre en meget god vekst å dyrke i omløp med bygg og hvete med tanke på sanering av sykdommer som overvintrer i jorda.

Havresorten Vinger.

Norsk havreforedling har gjennom flere år hatt fokus på å få fram yterike sorter som er motstandsdyktige mot toksindannende fusarium.

Nye sorter kombinert med forbedret kunnskap rundt dyrkingsteknikk har løst mye av problemet, og norsk havre framstår i dag som kvalitetshavre både til mat og fôr. Havrens egenskaper som vekselvekst i et ensidig kornomløp er av stor betydning.

Odal

Odal er en tidlig sort og ligger noe under øvrige sorter i avling, men har en meget interessant kornkvalitet. Odal har lavt skallinnhold, og både hektolitervekt, protein- og fettinnhold er på et nivå som tilsier god fôrverdi. Odal har i forsøk vist et lavt angrep av fusarium, og har dermed et lavt innhold av mykotoksinet DON.

Veksttid: 110 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Ringsaker

Ringsaker har vært i markedet i flere år, og
har fortsatt sin andel av det tidlige havremarkedet. Sorten har god stråstyrke, lavt skallinnhold og høy hektolitervekt. Selv med veksttid betydelig kortere enn andre havresorter, så ligger Ringsaker like bak i avling. Sortens tidlighet og avlingsnivå gjør Ringsaker til en meget interessant sort som forgrøde til høstkorn.

Veksttid: 108 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Ridabu

Ridabu er en svært lovende sort i det tidlige sortimentet. I gjennomsnitt for de siste årene har sorten ligget på topp avlingsmessig sammenlignet med øvrige havresorter. Ridabu er stråstiv og har god sykdomsresistens.

Veksttid: 110 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Vinger

Vinger er et interessant tilskudd i det halvseine sortimentet. Den har litt kortere veksttid enn Belinda, men har i verdiprøvingen vist avlingstall på samme nivå. Vinger har langt, stivt strå, og sorten viser lav legdeprosent. Motstandsevnen mot fusarium er relativt god, og innholdet av mykotoksinene T2-HT2 og DON er lavt.

Veksttid: 112 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Belinda

Belinda er i det seine sortimentet. Sorten er yterik og kornkvaliteten er god med middels skallprosent. Belinda gjør det bra over hele dyrkingsområdet. I fuktige somre har vi sett en del fusarium i sorten, noe som har ført til høye toksinverdier.

Veksttid: 114 dager
Såmengde: 21-23 kg/daa

Nemesis

Nemesis betegnes som en spesialsort i sortimentet siden sorten er motstandsdyktig mot havrecystenematode. Sorten er mye lik Belinda rent dyrkingsteknisk, og har samme avlingsnivå.

Veksttid: 114 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Niklas Øko

Niklas er en finsk tidlig sort som gir en god og stabil avling. God stråstyrke og høy hektolitervekt.

Såmengde: 22-24 kg/daa

Mo(nyhet)

Mo er en nyhet som kommer på markedet neste høst. Denne sorten ble godkjent i 2021 og er en halvtidlig sort som viser bra avlingspotensialet over hele landet. Kan være noe utsatt for DON

Dyrkingsegenskaper havresorter

Ringsaker (tidlig) Odal (tidlig) Ridabu (tidlig) Vinger (halvsein) Belinda (sein) Mo(halvtidlig)
Rel. veksttid (dager) 0 +2 +3 +4 +6
Rel. avling
Østlandet 2020-2022 96 93 99 98 99 104*
Midt-Norge 2020-2022 100 99 100 102 100 111*
Dyrkingsegenskaper
Stråstyrke 5 6 7 7 7
Strålengde 5 4 8 4 6
Hl-vekt 7 7 5 6 6
1000-kornvekt 3 6 4 6 6
Skall % 6 4 6 6 3
Spiretreghet 7 3 5 3 5
Protein % 7 7 5 6 6
Fett % 6 7 6 4 7
DON-verdi 7 8 4 7 3

10 = bra, 1 = dårlig - Kilde NIBIO

*verdiprøving år 21-22

Bruksegenskaper for beisa havre

Såkornet beises etter behov, og etter en tørr og varm sommer blir beisebehovet redusert i motsetning til situasjonen etter en fuktig sommer. Dette skyldes i hovedsak økte forekomster av fusarium i havrepartiene under fuktige vekstforhold. Strand Unikorn har bare ett beisemiddel som har effekt mot soppsmitten.

Ved behandling med dette preparatet får imidlertid havren en ru og trå overflate, noe som kan føre til utfordringer med utmatingen i såmaskinen. Brukerne oppfordres til å ta hyppige dreieprøver under såarbeidet for å kontrollere at kornet blir matet ut jevnt, og i korrekt mengde. Erfaringene viser at såmengden kan gå betydelig ned etter at såmaskinen har gått noen dekar.