This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Havre | Plantekultur
Ingen treff

Havre

Havre er den arten som gir mest igjen for moderat innsats i vekstsesongen. Samtidig er havre en meget god vekst å dyrke i omløp med bygg og hvete med tanke på sanering av sykdommer som overvintrer i jorda. Et økende problem med hønsehirse gjør dessverre arten mindre aktuell for noen dyrkere.

Havresorten Vinger.

Norsk havreforedling har gjennom flere år hatt fokus på å få fram yterike sorter som er motstandsdyktige mot toksindannende fusarium.

Nye sorter kombinert med forbedret kunnskap rundt dyrkingsteknikk har løst mye av problemet, og norsk havre framstår i dag som kvalitetshavre både til mat og fôr. Havrens egenskaper som vekselvekst i et ensidig kornomløp er av stor betydning.

Odal

Odal ligger noe under de senere sortene i avling, men har en meget interessant kornkvalitet. Sorten har lavt skallinnhold, og både hektolitervekt, protein- og fettinnhold er på et nivå som tilsier god fôrverdi. Odal har i forsøk vist et lavt angrep av fusarium, og har dermed et lavt innhold av mykotoksinet DON.

Veksttid: 110 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Ringsaker

Ringsaker har vært i markedet i flere år, og
har fortsatt sin andel av det tidlige havremarkedet. Sorten har god stråstyrke, lavt skallinnhold og høy hektolitervekt. Selv med veksttid betydelig kortere enn de senere havresorter, så ligger Ringsaker like bak avlingsmessig. Med bakgrunn i sortens tidlighet og avlingsnivå vil vi si at Ringsaker er en meget interessant sort som forgrøde til høstkorn.

Veksttid: 108 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Ridabu

Ridabu er i gjennomsnitt for de siste årene den sorten som har ligget på topp avlingsmessig sammenlignet med øvrige havresorter. Ridabu er stråstiv og sykdomsmessig er sorten god. Den viser noe mottakelighet for DON og til dels HT2 og T2.

Veksttid: 110 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Vinger

Vinger har litt kortere veksttid enn Belinda, og har i verdiprøvingen vist avlingstall på samme nivå. Den har langt, stivt strå, og sorten viser laveste legdeprosent blant markedssortene over år. Motstandsevnen mot fusarium er relativt god, og innholdet av mykotoksinene T2-HT2 og DON er lavere enn for de fleste sammenlignbare sorter.

Veksttid: 112 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Belinda

Belinda er godt kjent for mange og er vårt tilbud av sen havre. Sorten er yterik og kornkvaliteten er god med middels skallprosent. Belinda gjør det bra over hele dyrkingsområdet. I fuktige somre har vi sett en del fusarium i sorten, noe som har ført til høye toksinverdier. Etter mange år i markedet, er sorten på vei ut.

Veksttid: 113 dager
Såmengde: 21-23 kg/daa

Nemesis

Nemesis betegnes som en spesialsort i sortimentet ettersom sorten har motstandsevne mot havrecystenematode. Dersom det er nematoder, vil sorten få avlingsreduksjon, men oppformeringen av nematoder vil være liten. Nemesis bør derfor dyrkes etter man har kommet på et lavt nivå av nematoder og brukes for å hindre oppformering. For å sanere nematoder bør det dyrkes åkerbønner/erter/ oljefrø, etterfulgt av en nematoderesistens byggsort. Etter dette kan man dyrke Nemesis for å holde kontroll på oppformeringen. Sorten er mye lik Belinda rent dyrkingsteknisk, men ligger noe under Belinda i avling.

Veksttid: 114 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Mo NYHET!

Mo er vårt nyeste tilbud innen havre. Sorten viser gode avlingstall og har god motstandsevne mot havrebrunflekk. Den kan være noe mottagelig for DON, mens noe sterkere mot HT2 og T2. Stråstyrken er middels, og en god åker bør vekstreguleres. Sorten er under oppformering.

Veksttid: 110 dager

Såmengde: 21-23 kg/daa

Havre Niklas Øko

Tidlig havresort med et greit avlingspotensiale og med en god tørketoleranse. Selges kun som økologisk, og i 600 kg sekker.

Såmengde: 22 - 23 kg/daa

Perrtu

Perrtu er en finsk tidlighavre, slik som Niklas. Perrtu ligger i finske forsøk ca 5%over Niklas i avling, og ca 2% under Ringsaker. Perrtu har kort, sterkt strå og viser lav legdeprosent. Mottakelig for bladflekksykdommer. Finnes også som økologisk.

Vahva

Vahva er en yterik sen havre med sterkt strå, lavest legdeprosent i finske forsøk til tross for lang strålengde. Avling ligger ca 8% over Belinda.

Scotty

Scotty er «avlingsvinner» i Finland, og er av den sene typen, litt tidligere enn Belinda og ca 12% over i avling. Noe stråsvak, bør vekstreguleres.

Romedal

Ny spennende sort vi har under oppformering. Kommer for salg i 2024.

Dyrkingsegenskaper havresorter

Ringsaker (tidlig) Odal (tidlig) Ridabu (tidlig) Vinger (halvsein) Belinda (sein) Mo(halvtidlig)
Rel. veksttid (dager) 0(108) +2 +3 +4 +5 +2
Rel. avling
Østlandet 2020-2022 100(628) 98 104 103 103 108
Midt-Norge 2020-2022 100(497) 99 100 102 100 111
Dyrkingsegenskaper
Stråstyrke 6 7 8 7 8 5
Strålengde 6 5 7 4 6 7
Hl-vekt 7 7 5 6 6 5
Havrebrunflekk 5 5 5 5 5 4
1000-kornvekt 4 5 4 5 6 4
Skall % 5 4 6 6 4 5
Spiretreghet 8 3 6 4 4 5
Protein % 7 8 5 7 7 5
Fett % 6 7 6 5 7 5
DON-verdi 7 8 7 8 6 3

10 = bra, 1 = dårlig - Kilde NIBIO

Bruksegenskaper for beisa havre

Såkornet beises etter behov, og etter en tørr og varm sommer blir beisebehovet redusert i motsetning til situasjonen etter en fuktig sommer. Dette skyldes i hovedsak økte forekomster av fusarium i havrepartiene under fuktige vekstforhold. Strand Unikorn har bare ett beisemiddel som har effekt mot soppsmitten.

Ved behandling med dette preparatet får imidlertid havren en ru og trå overflate, noe som kan føre til utfordringer med utmatingen i såmaskinen. Brukerne oppfordres til å ta hyppige dreieprøver under såarbeidet for å kontrollere at kornet blir matet ut jevnt, og i korrekt mengde. Erfaringene viser at såmengden kan gå betydelig ned etter at såmaskinen har gått noen dekar.