This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Såkorn | Plantekultur
Ingen treff

Såkorn

Det er mange gode grunner til å kjøpe sertifisert såkorn fra Strand Unikorn.

Håndflate som holder korn.

Såkornet har vært gjennom mange kontroller for å sikre at sunnhetstilstanden, spireevnen og sortsekteheten holder de strenge norske kravene. Norge har også en streng floghavrelovgivning som er med på å hindre spredning av floghavre.

I prisen for sertifisert såkorn ligger en avgift som går til utviklingen av nye sorter til det beste for norsk landbruk. Graminor jobber med å framstille sorter som er tilpasset norske forhold.

Kvalitetskrav

Norsk såkorn blir produsert i samarbeid mellom såkorndyrker, såvarefirma og Mattilsynet. Spireevne, sunnhet og floghavre er de viktigste kvalitetene på såkornet som påvirker avlingen og kvaliteten. Vekstkontroll i vekstsesongen gir trygghet mot uønsket ugras og det er nulltoleranse mot floghavre.

På de neste sidene presenterer vi våre aktuelle sorter og en del av deres egenskaper i en oversiktlig gjennomgang. Lokale forhold og egne erfaringer vil også være viktige kriterier for valg av sort.

Såmengde

Riktig såmengde er en av mange faktorer som bidrar til økt lønnsomhet for kornprodusentene. De oppgitte såmengdene er veiledende. Strand Unikorn gir deg tilgang til eksakt spireevne og tusenkornvekt (TKV) ved å skanne QR-kode på sekken, eller ved å gå inn på vår hjemmeside strandunikorn.no. Oppgi partinummer som du finner på sekken eller fakturaen, og såmengdekalkulatoren regner automatisk ut teoretisk såmengde etter følgende formel:

(Ønsket antall planter pr m2 x TKV) / (Spireprosent x 10)

Kvalitetskrav for sertifisert såkorn

Art Klasse Minste spireevne % Minste renhet vekt % Maks ant. fremmed kornart pr. kg Maks ant. innhold ugras pr. kg
Bygg C2 85 99,2 6 5
Havre C2 85 99,2 6 5
Vårhvete C2 85 99,2 6 5
Rughvete C2 80 99,2 6 5
Høstkorn C2 85 99,2 6 5
Alle arter D 85 99,2 14 5

Antall kvekefrø er maksimalt innhold to kjerner pr. kg såkorn. Dette er minimum/maksimumskrav og i praksis er de fleste partiene betydelig bedre enn dette.

Forklaring til tabeller:
Veksttid = Antall dager seinere (+) eller tidligere (÷) enn Brage (seksradsbygg),
Arild (toradsbygg), Ringsaker (havre), Bjarne (vårhvete).
1 = dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sykdomsresistens, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt,

høye DON-tall, dårlig treskbarhet, lav spiretreghet, lavt proteininnhold, høy skallprosent, lavt falltall 10 = god stråstyrke, kort strå, god sykdomsresistens, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt,

lave DON-tall, god treskbarhet, høy spiretreghet, høyt proteininnhold, lav skallprosent, høyt falltall

Spiretreghet

Spiretreghet er en form for dvaletilstand som gjør at kornet ikke spirer under forhold som er gunstige for spiring. Under vanskelige innhøstingsforhold kan kornet bli stående ute i overmoden tilstand, og da er det viktig å ha en viss grad av spiretreghet for å unngå groing i åkeren. Spiretreghet har vært et element i norsk kornforedling gjennom mange år.

Spiretregheten utvikles i slutten av vekstsesongen og når sitt maksimum rundt gulmodning. Ved høy temperatur etter gulmodning oppheves spiretregheten gradvis, mens den kan bli mer vedvarende ved modning under kjølige forhold.

I såvaresammenheng kan spiretreghet være et problem. Såkorn sertifiseres etter spireevne ved 10 grader. For å få spiretregt korn til å spire godt nok, dvs. min. 85 %, kan det være nødvendig med varmebehandling av såkornet. Lagring av såkornet ved en temperatur på 20 °C i tre uker anses i de fleste tilfeller for å være tilstrekkelig.

Økologisk såkorn

Det er et ønske om å øke tilbudet av økologiske matvarer i Norge. Såkorn er et viktig element for å oppnå dette. Strand Unikorn vil for kommende sesong skaffe økologisk såkorn av bygg, havre, vårhvete og høsthvete.

Ved mangelfull tilgang på økologisk såkorn kan ubeiset såkorn benyttes etter søknad og godkjenning fra DEBIO. Se nettstedet til DEBIO.