This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Seksradsbygg | Plantekultur
Ingen treff
Såvarer

Seksradsbygg

Norsk bygg er den viktigste ingrediensen til kraftfôrproduksjonen i Norge. En god råvare er en forutsetning for kraftfôr av høy kvalitet.

Byggsorten Bredo.

Det er en viss forskjell i dyrkingsegenskapene mellom seksradsbygg og toradsbygg. Seksradsbygg er normalt tidligere enn toradsbygg, mens toradsbygg er mer kravfullt med tanke på vekstforholdene, blant annet til pH-tilstanden i jorda. Toradsbygg har vanligvis et høyere avlingspotensiale enn seksradsbygg. Normalt er værresistensen bedre i toradsbygg enn i seksradsbygg. Det vil si at kornet tåler å stå ute lenger i moden tilstand. Under vanskelige innhøstingsforhold er dette en svært positiv egenskap for toradsbygget.

Seksradsbygg

Vertti (nyhet)

Vertti er en eldre finsk, tidlig byggsort. I private forsøk har Vertti vist en veksttid på ca. fire dager kortere enn Brage, og avlingsmessig ligger sorten ca. 10 % under Brage. Sorten er mottakelig for soppsykdommer, og bør behandles. Vertti bør dyrkes som en forgrødesort for høstoljevekster eller i områder med marginal veksttid. Tusenkornvekt og hektolitervekt er
nokså høye.

Veksttid: 100 dager
Såmengde: 18-22 kg/daa

Brage

Brage er i det halvtidlige sortimentet. Over flere år har Brage gitt høy og stabil avling i hele dyrkingsområdet. Stråstyrken er god, men stråkvaliteten kunne ha vært bedre. Sorten er relativt sterk mot de fleste soppsykdommene. Med sine gode dyrkingsegenskaper og høye avlingstall har Brage blitt en dominerende seksradssort i hele dyrkingsområdet.

Veksttid: 104 dager
Såmengde: 18-20 kg/daa

Severi Øko

Severi er en høytytende og tidlig sort. Den er stråstiv og har god resistens mot mjøldogg og grå øyeflekk. Den er storkornet og har høy hektolitervekt. Importvare. Selges kun som økologisk.

Veksttid: 101 dager
Såmengde: 18-20 kg/daa

Edvin

Edvin er en halvtidlig, finsk sort med veksttid mellom Brage og Toria. Ifølge finske forsøk utført i perioden 2009-2016, ligger Edvin 2 % under Brage i avling. Importvare.
Veksttid: 105 dager
Såmengde: 18-20 kg/daa

Bredo (Nyhet)

Bredo er en ny og svært lovende sort. Veksttiden ligger mellom Brage og Rødhette. Sorten kombinerer relativ kort veksttid med et høyt avlingsnivå. Bredo viser en legdeprosent på linje med Rødhette, mens aks- og strå-knekk ligger noe over de andre markedssortene. Tusenkornvekta er i det lavere sjiktet, mens sykdomstallene er gode.
Veksttid: 106 dager
Såmengde: 18-20 kg/daa

Rødhette

Sorten er sein, og avlingspotensialet er høyt, og på linje med de seine toraderne. Dyrkingsteknisk viser Rødhette gode egenskaper. Stråstyrken er god, og sorten er sterk mot de vanlige bladflekksykdommene med unntak av grå øyeflekk. Proteininnholdet er lavt, noe som kan relateres til avlingsnivået.

Veksttid: 109 dager Såmengde: 18-20 kg/daa

Dyrkingsegenskaper seksradssorter

Brage (halvtidlig) Bredo (halvsein) Rødhette (sein)
Rel veksttid 0 +2 +5
Rel avling
Østlandet 2019-2021 100 111 105
Midt-Norge 2019 -2021 100 107 101
Dyrkingsegenskaper
Stråstyrke 5 6 5
Strålengde 3 3 3
Mjøldogg 4 9 9
Grå øyeflekk 7 5 3
Bygg brunflekk 7 7 7
Spragleflekk 6 7 5
Hl-vekt 5 6 5
1000-kornvekt 4 4 4
Proteininnhold 5 4 3
Treskbarhet 8 8 8
Spiretreghet 3 8 7
DON-verdi 7 5 3

10 = bra, 1 = dårlig - Kilde NIBIO