This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Seksradsbygg | Plantekultur
Ingen treff

Seksradsbygg

Norsk bygg er den viktigste ingrediensen til kraftfôrproduksjonen i Norge. En god råvare er en forutsetning for kraftfôr av høy kvalitet.

Byggsorten Bredo.

Det er en viss forskjell i dyrkingsegenskapene mellom seksradsbygg og toradsbygg. Seksradsbygg er normalt tidligere enn toradsbygg, mens toradsbygg er mer kravfullt med tanke på vekstforholdene, blant annet til pH tilstanden i jorda. Toradsbygg har vanligvis et høyere avlingspotensiale enn seksradsbygg. Normalt er værresistensen bedre i toradsbygg enn i seksradsbygg. Det vil si at kornet tåler å stå ute lenger i moden tilstand. Under vanskelige innhøstingsforhold er dette en svært positiv egenskap for toradsbygget. Seksradsortene har gjennomgående lavere tusenkornvekter, som gir en lavere anbefalt såmengde enn toradssortene.

Seksradsbygg

Vertti

Seksradssorten Vertti er en eldre finsk tidlig byggsort som nå er satt i produksjon i Strand. I finske forsøk har Vertti vist en veksttid på ca. 4 dager kortere enn Brage, og avlingsmessig ligger sorten ca.5% under Brage. Sorten er mottagelig for de vanlige soppsykdommene i bygg og bør behandles. Vi anser Vertti primært som en forgrødesort for høstoljevekster, evt. en sort i områder med marginal veksttid. Tusenkornvekt og hektolitervekt er nokså høye. Vi har ikke norske offentlige resultater for sorten.

Foredler Boreal
Veksttid: 100 dager
Såmengde: 18-22 kg/daa

Brage

Brage er tilbudet vårt i det halvtidlige seksradssortimentet. Over år har Brage gitt høy og stabil avling i hele dyrkingsområdet. Stråstyrken er god, men stråkvaliteten kunne vært bedre. Sykdomsmessig er sorten relativt sterk mot de fleste soppsykdommene. Med sine gode dyrkingsgenskaper og høye avlingstall har Brage vært en dominerende seksradssort i hele dyrkingsområdet.

Veksttid: 104 dager
Såmengde: 18-20 xkg/daa

Bredo

Bredo er en svært lovende seksradssort som vi forventer vil ta stor andel av 6-radssortimentet. Veksttiden ligger mellom Brage og utgåtte Rødhette. Sorten kombinerer relativ kort veksttid med et høyt avlingsnivå, på Østlandet 7% høyere enn Rødhette, i Midt Norge 1% høyere enn Rødhette i perioden 2018-2020. Bredo viser en legdeprosent på linje med Rødhette , mens aks- og stråknekk ligger noe over de andre markedssortene. Tusenkornvekta er i det lavere sjiktet, mens sykdomstallene er gode.

Veksttid: 106 dager
Såmengde: 18-20 kg/daa

Toria

Toria er en Graminorsort som ikke er satt i produksjon i Norge, men gjort det bra i Finland. Den har et par dager lenger veksttid enn Brage, og tilnærmet samme avlingsnivå. Forsøk i Finland har vist ca. 2% over i avling. Ellers er sorten mye lik Brage. Selges også som økologisk.

Huima

Huima ligger i Finske forøk ca 4% over Brage med samme veksttid. Relativt kort strå, og mot legde. Sorten viser god motstand mot sykdommer.

Dyrkingsegenskaper seksradssorter

Vertti* (tidlig) Brage (halvtidlig) Bredo(halvsein)
Rel veksttid (dager) -4 0(104) +3
Rel. avling:
Østlandet 2020-2022 97 100(570) 109
Midt-Norge 2020 -2022 97 100(473) 107
Dyrkingsegenskaper:
Stråstyrke 7 5 5
Strålengde 6 5 5
Mjøldogg 5 8
Grå øyeflekk 8 6
Bygg brunflekk 4 6
Spragleflekk 7 5
Hl-vekt 5 4 5
1000-kornvekt 6 4 5
Proteininnhold 7 7 5
Treskbarhet 9 9
Spiretreghet 6 6 8
DON-verdi 5 3

10 = bra, 1 = dårlig - Kilde NIBIO

* Basert på finske tall/norske erfaringer