This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Oljevekster | Plantekultur
Ingen treff

Oljevekster

Oljevekstdyrkingen i Norge kan økes en god del. Bedre sorter gjør at dyrking av raps er mer aktuelt enn noensinne. Den gode forgrødeeffekten er interessant der det ellers bare dyrkes korn.

De senere årene har vi sett en endring av rapssortimentet ved at hybridsortene har blitt mer og mer aktuelle. Hybridene kjennetegnes ved høyere avlingspotensiale og med bedre dyrkingsegenskaper, sammenlignet med de eldre linjesortene. Endringer i sorter kan forekomme.

Vårrybs

Omfanget av vårrybsdyrkingen er sterkt redusert de senere årene, men veksten har fortsatt sin plass i et ensidig kornomløp, og spesielt i områder som ikke har veksttid for rapsdyrking. Strand vil for denne sesongen tilby sorten Synthia, hybridsort som leveres i pakninger som rekker til 30-35 daa.

Veksttid: ca. 114 dager

Vårraps

Vårt tilbud innen vårraps for kommende sesong vil være sorten Lumen. Denne sorten har blitt markedsført i Norge noen år, og har vist gode resultater også i norske forsøk. Lumen er en hybridsort som omsettes i enheter(units). En enhet rekker til 12-15 daa.

Veksttid: ca. 130 dager

Høstraps

Høstrapsen har fått en plass i omløpet i distrikter med overvintringsmuligheter. God etablering er en forutsetning for å lykkes med høstrapsen. Såmengde må tilpasses etter såtid og metode, men som et utgangspunkt skal hver enhet som rapsen selges i, rekke til ca 30 daa (50 planter pr/m2) ved såing rundt 5.august og gode forhold. Vi har de senere årene erfart at rapsen kan bli for stor og tett ved tidlig såing. Vi ønsker å oppnå ca 500 døgngrader på høsten for at rapsen skal være robust for vinteren. Når den da må såes, kan variere fra området til området. Vår anbefaling er å ha god dialog med rådgivningstjenesten, NLR, i det aktuelle området for råd og veiledning om såmengde og såtid. Radavstand og lagelighet i såbeddet (direktesådd/tradisjonelt såbedd) har også betydning for såmengde. Høstrapsen viser jevnt over bra dryssfasthet i forhold til vårsådd, og tåler å stå litt for å utjevne modningen.

Såmengde: 1 enhet rekker til 25-30 daa

Høstraps- Mercedes

Mercedes er en av hovedsortene våre i år. Det er en sort med høyt avlingspotensiale og god vinterherdighet. Sorten har gjort det bra i norske forsøk og mange har god erfaring med sorten.

Høstraps -DK Expose

DK Expose er den andre hovedsorten dette året. Dette er en sterk sort på overvintring og har god avling. Vekstpunktet ligger litt ned i planta, som gjør den sterk også med tanke på beiting av vilt som er et økende problem i mange områder.

Høstraps - DK Sequel

DK Sequel er en ny dverghybrid for det norske markedet. I forsøk ligger den under de andre sortene i avling, men med sitt særdeles lave vekstpunkt er den bedre rustet mot vinter og beiting enn de andre. Sorten er kompakt og fin, konkurrere godt mot ugras. Den har også tidlig blomstring, som er positivt med tanke på glansbiller. Sorten er spesielt egnet for områder hvor vinter kan være litt lang.

Høstraps- Herakles

Herakles er også en ny sort som viser pene tall i forsøk i utlandet, noe over Mercedes. Sorten er testet i svært liten skala i Norge, hvor den også ser ut til å gjøre det bra. Herakles har god tilvekst om høsten og generelt godt sykdomsbilde. Det kan også se ut til at den blomster tidligere enn de andre sortene, noe likt som DK Sequel. Vinterherdigheten er også god for Herakles. Hurtig tilvekst om høsten gjør at den trolig kan såes noe lenger ut over høsten enn de andre.

Høstraps - Parcour

Parcour er ny sort i vårt sortiment. Dette er også en sort som viser god vinterherdighet, på linje med Mercedes. Denne vokser sakte på høsten, som gjør at vi kan så den noe tidligere uten at den blir for stor før vinteren. Avlingsmessig på høyde med Mercedes.

Høstrybs-Arrivee

Arrivee er et alternativ til raps i marginale områder for høstoljevekster. Sorten kan såes seinere enn rapsen (20-25 august), og har god overvintringsevne. Avlingen ligger betydelig under raps, men likevel interessant for vekstskifte dersom man ikke har areal ledig tidlig nok til raps.