This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Off-label og Minor use | Plantekultur
Ingen treff

Off-label og Minor use

Med bakgrunn i stadig færre godkjente plantevernmidler i små kulturer innførte Mattilsynet en Off-label ordning i Norge. Ordningen ble formelt vedtatt som følge av at Landbruks- og matdepartementet den 19.12.2005 fastsatte en endringsforskrift til plantevernmiddelforskriften.

Off-label

En Off-label godkjenning gir mulighet for å bruke et allerede godkjent plantevernmiddel i andre bruksområder enn det den ordinære godkjenningen omfatter. I motsetning til en dispensasjonssøknad kreves det ingen støtte fra importør/tilvirker. Søker er ansvarlig for å skaffe til veie nødvendig dokumentasjon, utarbeide tilleggsetikett m.m.

I utgangspunktet kan alle som har autorisasjon for å bruke yrkespreparater søke om en Off-label godkjenning, men i praksis er det først og fremst forsøksringer og lignende organisasjoner som sender en søknad på vegne av sine medlemmer.

Erklæring og tilleggsetikett

En Off-label anvendelse vil være basert på biologiske forsøksdata/erfaringer av mindre omfang. Det kan derfor ikke garanteres for ønsket virkning, eller for eventuelle skader på kulturene. For å kunne tillate en off-label anvendelse, må den enkelte bruker undertegne en erklæring hvor det bekreftes at man selv vil stå ansvarlig for eventuelle skader og utilsiktet effekt. I tillegg må man ha en tilleggsetikett som viser hvordan midlet skal brukes på det aktuelle bruksområdet. Det er opp til den som søker om off-label godkjenning å informere aktuelle dyrkere om dette.
Liste over alle Off-label godkjenninger finner du på siden til Mattilsynet, se Off-label under siden nyttige lenker.

Samme godkjenningsperiode

En Off-label godkjenning har samme godkjenningsperiode som det ordinære plantevernmidlet. Når Off-label godkjenningen utgår, kan det ikke lenger søkes Off-label godkjenning. Denne ordningen er faset ut med den gamle plantevernforskriften. Fra 1. juni 2015 ble Eu's artikkel 51 i forordning 1107/2009 implementert og harmoniseres nå med Eu's godkjenningsordning for registrering av plantevernmidler.

Minor use

Som en erstatning for bortfall av Off-label ordningen er det i den nye forordningen gitt mulighet for utvidelser av godkjenninger for bruksområder av mindre betydning (Minor use). Skjema og veiledning finnes på Mattilsynet sin side, se Minor use under siden nyttige lenker. Godkjenninger gitt etter artikkel 51 i forordningen 1107/2009 vil være tillatt å bruke for alle som har autorisasjonsbevis.

Liste over alle Minor use godkjenninger finner du på siden til Mattilsynet,se Minor use under siden nyttige lenker.

Gebyr

For behandling av Minor use søknader vil det være et gebyr. Beløpet vil bli fakturert etter at søknaden er behandlet.

Kontaktpersoner:
Mattilsynet Ås, avdeling nasjonale godkjenninger.
Tlf.nr. 22 40 00 00