This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Kalkmarknad 2024 – landsoversikt landbrukskalk | Plantekultur
Ingen treff

Kalkmarknad 2024 – landsoversikt landbrukskalk

Kalk i alle driftsplanar

Kalking i landbruket har tatt seg monnaleg opp dei siste par åra.  Pris på mineralgjødsel har gjennom denne perioden nådd nye høgder, og bøndene saman med Norsk Landbruksrådgiving har sett på nye grep for å optimalisere jordkulturen og tilførsel av driftsmiddel til jord for planteernæring.  Optimalt bruk av kalk gir best planteutnytting for alle næringsstoff, og den jamne vedlikehaldskalkinga omkring tilrådd pH-nivå for dei ulike kulturar er alltid lønsam.  Til korn og varig eng får vi ei avkastning på det doble av kalkingskostnaden, til kultureng og -beite det firedoble.  Svenske forsøk publisert i år 2000, basert på 11.419 jordprøver frå mineraljord i Sør-Sverige, stadfesta at det er avlingsgevinst med pH over 6,5, opp mot pH 7,0.

I lange periodar har kalkinga vore eit skippertak med mange års mellomrom, og dette medførte at jorda kunne verte så sur at normal avling svikta.  Denne praksisen har i stor grad endra seg, spesielt takka vere målretta og god rådgiving.  Kalken har fått sin faste plass i gjødsel- og driftsplanar.

 

Kalkomsetnad og dramatisk vêrlag

Gjennom første del av 2000-talet låg den årlege omsetnaden av bergverkskalk på 137.000-180.000 tonn, og i tillegg 20.-30.000 tonn skjelsand på kysten.  Men i 2020 var det registrert knappe 246.000 tonn bergverkskalk og rimelegvis 30.000 tonn skjelsand.  For 2021 og 2022 vurderer vi omsetnaden av kalk frå bergverk åleine til om lag 300.000 tonn.  Eit fall til ca. 250.000 tonn i 2023 skuldast ikkje manglande interesse, men eit vanskeleg vêrlag, først med tørke og deretter flaumen «Hans» på Austlandet, og også vêrproblem i Trøndelag og Nord-Noreg.

Landbruket er ei naturnær næring som fort vert sterkt påverka av dei store klimavariasjonane vi no opplever.  Svingingar i vêret har landbruket måtta handtere gjennom alle år, men utfordringane under nytt klimaregime vert heretter større.  Svært god kalking spesielt på tunge jordartar gir målbart betre grynstruktur, og det aukar infiltrasjonsevna i jorda.  Dette er nødvendig for å førebu seg på styrtregn og dermed også erosjon, altså tap av jord og næring.  Derfor er det ei aukande interesse for strukturkalking som klimaførebyggande tiltak.

 

Kalking – klima og overgjødsling

Drivhusgassar har vorte det mest sentrale temaet i miljøvernarbeidet.  Kalking, saman med god grøfting, er viktige element i landbruket sine klimatiltak.  Metan vert oksidert til det mindre potente karbondioksid, og nitrøse gassar som lystgass vert brote ned til atmosfærisk N2.  Vidare aukar avlingar, med godt opptak av plantenæringsstoff gjennom gode og djupe rotsystem, og halvparten av avlingane er under jorda og gir grunnlag for svært langvarig karbonbinding.  Den historiske effekten ser vi i djupe jordprofil i naturleg kalkrike regionar som Hedmarken, Toten og Hadeland.

Ein alvorleg situasjon med overgjødsling (eutrofiering) er identifisert i spesielt innestengde kystområde, framfor alt for Oslofjorden med nesten heile Austlandet som nedslagsfelt.  Mangelfullt reinsa kloakk og landbruk deler på hovudskulda for påkjenninga med gjødselnitrogen.  Landbruket satsar vidare på jordarbeidingstiltak som sterkt redusert haustpløying.  Men kalking speler også ei sentral rolle for optimalt opptak av plantenæringsstoff som nitrogen, og for betre infiltrasjon av vatn i jord.

Viktig for landbruket er det breie kalkutbodet i marknaden, varierande med kalktypar i regionar.  Det totale tilbodet er framstilt med Landsoversikta i tab. 1.

Tekstforfattar: Rådgivande Agronomar, Karl-Jan Erstad

Tabell 1.  Aktuelle kalkprodukt med nøkkeldata for kvalitet, sortert etter leverandør (2024).

Produsent/leverandør Handelsnamn Varetype NV Kalkverdi 1 år/5 år +3 Mg. %
Eidsberg Bygdeservice Jordbrukskritt 0-5 mm Dansk kritt *1) 47 34/40 0,4
Franzefoss Minerals
Avd. Verdalskalk Agri Brentkalk VK Brent kalkstein 97 97/97 0,4
Avd. Verdalskalk Agri Hydratkalk VK Hydratkalk 74 74/74 0,3
Avd. Hole Kalk Agri Mel Ho Kalkmjøl 52 51/51 2,4
Franzefoss Minerals Agri Dol Granulert NKG Gran. dolomitt *2) 55 54/54 12
Franzefoss Minerals *3) Agri Pro Calcium Kalkmjøl 50 50/50 0,2
Avd. Verdalskalk Agri Micro VK Kalkmjøl 56 56/56 0,2
Avd. Verdalskalk Agri Grov VK Grovkalk 57 42/51 0,2
Avd. Ballangen Agri Dol Grovdolomitt 61 35/48 11,2
Avd. Ballangen Agri Åte BA Annan kalk 61 35/48 11,2
Franzefoss Minerals *4) Agri Grovkalk VIE *5) Grovkalk 55 38/51 0,4
Franzefoss Minerals *6) Agri Grov LAE *7) Grovkalk 55,5 39/51 0,4
Franzefoss Minerals Agri Brent Dolomitt *8) Brent dolomitt 110 110/110 23
Franzefoss Minerals Agri Dol SMS *9) Grovdolomitt 60 35/48 12
Høst Verdien i Avfall Silisiumkalk *10) Ca-silikat 0-2 mm 53 53/53 0,8
Gausdal Kalk Grov kalkdolomitt Grov kalkdolomitt 52 32/44 8,4
Guttormsen Kalk og Anlegg *11) Blanda kalk – MgO skjelsand Mg-rik Annan kalk *12) 60 56/60 9
OMYA Hustadmarmor Biokalk Kalkmjøl *13) 39 39/39 0,4
Visnes Kalk Finkalk 0-0,5 mm Kalkmjøl 55 51/55 0,4
Grovkalk K1 Grovkalk 55 38/51 0,4
Grovkalk K2 Annan kalk 55 22/39 0,4
Visnes Mg-kalk 4,5% Annan kalk *14) 57 37/50 4,5
Langnes Marmorbrudd Langneskalk ekstra fin Grovkalk 55,5 39/51 0,3
Langnes finkalk Grovkalk 55,5 37/50 0,3
Langnes landbrukskalk fin Mg 6% Annan kalk *15) 47 32/43 6
Glærum Kalksteinsgruve Landbrukskalk 0-1 mm Grovkalk 55 40/51 0,3
Landbrukskalk 0-3 mm Grovkalk 55 27/42 0,3
Roslagen Shipping (Boston) Agromar Killingøy Skjelsand 41 32/37 0,8
Gerd Stensen Korallsand fin Skjel-/korallsand 40 26/33 2,1
Råde Mølle (Fiskå Mølle) Langneskalk ekstra fin Grovkalk 55,5 39/51 0,3
Calcinor dolomitt 0-3 mm Mg 12% *16) Annan kalk 59,5 37/46 12

Merknader *)

1 Produsert av Kongerslev Kalk AS, Danmark
2 Nordkalk AB, Avd. Glanshammar, Sverige
3 Ultrafint som blandast i sprøyte, produsert av OMYA i Portugal
4 Produsert av Visnes Kalk
5 Identisk produkt med Visnes Kalk – Grovkalk K1
6 Produsert av Langnes Marmorbrudd
7 Identisk produkt med Langneskalk ekstra fin
8 Produkt framstilt hos SMA i MO i Rana, berre i BB (storsekk)
9 Dolomitt produsert hos SMA i Seljeli, Vefsn, Nordland
10 Produkt framstilt av slagg frå produksjon av solcelle-silisium hos Rec Solar, Kristiansand
11 Kalkleverandør Agder (lager Tvedestrand)
12 Blanding 25/75 MgO Fines (tidl. RHI Normag) og Agromar Killingøy (Roslagen Shipping / Boston)
13 Flytande kalkmjøl med 24-30% vatn, dempar lukt i husdyrgjødsel
14 Blanda kalk 60% Grovkalk K1 + 40% Agri Dol 0/2 (Franzefoss Minerals)
15 Blanda kalk 80% Langnes finkalk + 20% Olivinmjøl Landbruk Standard (Sibelco Åheim)
16 Produsert av Calcinor, Bilbao, Spania