This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Kalkmarknad 2024 – landsoversikt landbrukskalk | Plantekultur
Ingen treff

Kalkmarknad 2024 – landsoversikt landbrukskalk

Kalk i alle driftsplanar

Kalking i landbruket har tatt seg monnaleg opp dei siste par åra.  Pris på mineralgjødsel har gjennom denne perioden nådd nye høgder, og bøndene saman med Norsk Landbruksrådgiving har sett på nye grep for å optimalisere jordkulturen og tilførsel av driftsmiddel til jord for planteernæring.  Optimalt bruk av kalk gir best planteutnytting for alle næringsstoff, og den jamne vedlikehaldskalkinga omkring tilrådd pH-nivå for dei ulike kulturar er alltid lønsam.  Til korn og varig eng får vi ei avkastning på det doble av kalkingskostnaden, til kultureng og -beite det firedoble.  Svenske forsøk publisert i år 2000, basert på 11.419 jordprøver frå mineraljord i Sør-Sverige, stadfesta at det er avlingsgevinst med pH over 6,5, opp mot pH 7,0.

I lange periodar har kalkinga vore eit skippertak med mange års mellomrom, og dette medførte at jorda kunne verte så sur at normal avling svikta.  Denne praksisen har i stor grad endra seg, spesielt takka vere målretta og god rådgiving.  Kalken har fått sin faste plass i gjødsel- og driftsplanar.

 

Kalkomsetnad og dramatisk vêrlag

Gjennom første del av 2000-talet låg den årlege omsetnaden av bergverkskalk på 137.000-180.000 tonn, og i tillegg 20.-30.000 tonn skjelsand på kysten.  Men i 2020 var det registrert knappe 246.000 tonn bergverkskalk og rimelegvis 30.000 tonn skjelsand.  For 2021 og 2022 vurderer vi omsetnaden av kalk frå bergverk åleine til om lag 300.000 tonn.  Eit fall til ca. 250.000 tonn i 2023 skuldast ikkje manglande interesse, men eit vanskeleg vêrlag, først med tørke og deretter flaumen «Hans» på Austlandet, og også vêrproblem i Trøndelag og Nord-Noreg.

Landbruket er ei naturnær næring som fort vert sterkt påverka av dei store klimavariasjonane vi no opplever.  Svingingar i vêret har landbruket måtta handtere gjennom alle år, men utfordringane under nytt klimaregime vert heretter større.  Svært god kalking spesielt på tunge jordartar gir målbart betre grynstruktur, og det aukar infiltrasjonsevna i jorda.  Dette er nødvendig for å førebu seg på styrtregn og dermed også erosjon, altså tap av jord og næring.  Derfor er det ei aukande interesse for strukturkalking som klimaførebyggande tiltak.

 

Kalking – klima og overgjødsling

Drivhusgassar har vorte det mest sentrale temaet i miljøvernarbeidet.  Kalking, saman med god grøfting, er viktige element i landbruket sine klimatiltak.  Metan vert oksidert til det mindre potente karbondioksid, og nitrøse gassar som lystgass vert brote ned til atmosfærisk N2.  Vidare aukar avlingar, med godt opptak av plantenæringsstoff gjennom gode og djupe rotsystem, og halvparten av avlingane er under jorda og gir grunnlag for svært langvarig karbonbinding.  Den historiske effekten ser vi i djupe jordprofil i naturleg kalkrike regionar som Hedmarken, Toten og Hadeland.

Ein alvorleg situasjon med overgjødsling (eutrofiering) er identifisert i spesielt innestengde kystområde, framfor alt for Oslofjorden med nesten heile Austlandet som nedslagsfelt.  Mangelfullt reinsa kloakk og landbruk deler på hovudskulda for påkjenninga med gjødselnitrogen.  Landbruket satsar vidare på jordarbeidingstiltak som sterkt redusert haustpløying.  Men kalking speler også ei sentral rolle for optimalt opptak av plantenæringsstoff som nitrogen, og for betre infiltrasjon av vatn i jord.

Viktig for landbruket er det breie kalkutbodet i marknaden, varierande med kalktypar i regionar.  
Det totale tilbodet er framstilt med Landsoversikta i tab. 1.

Tekstforfattar: Rådgivande Agronomar, Karl-Jan Erstad

Tabell 1.  Aktuelle kalkprodukt med nøkkeldata for kvalitet, sortert etter leverandør (2024).

Eidsberg Bygdeservice

Kongerslev Jordbrukskritt fin

Dansk kritt *1)

47

46/47

0,4

Eidsberg Bygdeservice

Kongerslev Jordbrukskritt 2,5% Mg

Dansk kritt *1)

48

44/46

2,5

Franzefoss Minerals

Avd. Verdalskalk

Agri Brentkalk VK

Brent kalkstein

97

97/97

0,4

Avd. Verdalskalk

Agri Hydratkalk VK

Hydratkalk

74

74/74

0,3

Avd. Hole Kalk

Agri Mel Ho

Kalkmjøl

52

51/51

2,4

Franzefoss Minerals

Agri Dol Granulert NKG

Gran. dolomitt *2)

55

54/54

12

Franzefoss Minerals *3)

Agri Pro Calcium

Kalkmjøl

50

50/50

0,2

Avd. Verdalskalk

Agri Micro VK

Kalkmjøl

56

56/56

0,2

Avd. Verdalskalk

Agri Grov VK

Grovkalk

57

42/51

0,2

Avd. Ballangen

Agri Dol

Grovdolomitt

61

35/48

11,2

Avd. Ballangen

Agri Åte BA

Annan kalk

61

35/48

11,2

Franzefoss Minerals *4)

Agri Grovkalk VIE *5)

Grovkalk

55

38/51

0,4

Franzefoss Minerals *6)

Agri Grov LAE *7)

Grovkalk

55,5

39/51

0,4

Franzefoss Minerals

Agri Brent Dolomitt *8)

Brent dolomitt

110

110/110

23

Franzefoss Minerals

Agri Dol SMS *9)

Grovdolomitt

60

35/48

12

Høst Verdien i Avfall

Silisiumkalk *10)

Ca-silikat 0-2 mm

53

53/53

0,8

Gausdal Kalk

Grov kalkdolomitt

Grov kalkdolomitt

52

32/44

8,4

Guttormsen Kalk og Anlegg *11)

Blanda kalk – MgO skjelsand Mg-rik

Annan kalk *12)

60

56/60

9

OMYA Hustadmarmor

Biokalk

Kalkmjøl *13)

39

39/39

0,4

Visnes Kalk

Finkalk 0-0,5 mm

Kalkmjøl

55

51/55

0,4

Grovkalk K1

Grovkalk

55

38/51

0,4

Grovkalk K2

Annan kalk

55

22/39

0,4

Visnes Mg-kalk 4,5%

Annan kalk *14)

57

37/50

4,5

Langnes Marmorbrudd

Langneskalk ekstra fin

Grovkalk

55,5

39/51

0,3

Langnes finkalk

Grovkalk

55,5

37/50

0,3

Langnes landbrukskalk fin Mg 6%

Annan kalk *15)

47

32/43

6

Glærum Kalksteinsgruve

Landbrukskalk 0-1 mm

Grovkalk

55

40/51

0,3

Landbrukskalk 0-3 mm

Grovkalk

55

27/42

0,3

Roslagen Shipping (Boston)

Agromar Killingøy

Skjelsand

41

32/37

0,8

Gerd Stensen

Korallsand fin

Skjel-/korallsand

40

26/33

2,1

Råde Mølle (Fiskå Mølle)

Langneskalk ekstra fin

Grovkalk

55,5

39/51

0,3

Calcinor dolomitt 0-3 mm Mg 12% *16)

Annan kalk

59,5

37/46

12

Merknader *)

1 Produsert av Kongerslev Kalk AS, Danmark. Britisk dolomitt tilført Mg-kalken.
2 Nordkalk AB, Avd. Glanshammar, Sverige
3 Ultrafint som blandast i sprøyte, produsert av OMYA i Portugal
4 Produsert av Visnes Kalk
5 Identisk produkt med Visnes Kalk – Grovkalk K1
6 Produsert av Langnes Marmorbrudd
7 Identisk produkt med Langneskalk ekstra fin
8 Produkt framstilt hos SMA i MO i Rana, berre i BB (storsekk)
9 Dolomitt produsert hos SMA i Seljeli, Vefsn, Nordland
10 Produkt framstilt av slagg frå produksjon av solcelle-silisium hos Rec Solar, Kristiansand
11 Kalkleverandør Agder (lager Tvedestrand)
12 Blanding 25/75 MgO Fines (tidl. RHI Normag) og Agromar Killingøy (Roslagen Shipping / Boston)
13 Flytande kalkmjøl med 24-30% vatn, dempar lukt i husdyrgjødsel
14 Blanda kalk 60% Grovkalk K1 + 40% Agri Dol 0/2 (Franzefoss Minerals)
15 Blanda kalk 80% Langnes finkalk + 20% Olivinmjøl Landbruk Standard (Sibelco Åheim)
16 Produsert av Calcinor, Bilbao, Spania