Ensilering

Ensileringsmidler for gras og konserveringsmiddel for korn

ADDCON Nordic AS

Selskapet tilhører den tyske ADDCON-gruppen, og har utvikling, produksjon og salg av ensileringsmidler som en av sine viktigste virksomheter. GrasAAT ensileringsmidler produseres på Herøya i Porsgrunn, mens KOFASIL produseres i Tyskland. ADDCON Nordic AS har som mål og alltid kunne tilby de beste konserveringsmidlene til gras, korn og mais. Les mer på addcon.com.

Ensileringsmidler for gras

Under de fleste innhøstingsforhold gir tilsetting av ensileringsmidler i graset en sikrere konservering, bedre fôrkvalitet og større utbytte av grovfôret. ADDCON Nordic har ulike ensileringsmidler tilpasset forskjellige innhøstingsforhold og ensileringsteknikker.

GrasAAT® Lacto

Et ensileringsmiddel først og fremst til direkte høsta gras i siloer. GrasAAT® Lacto egner seg også ved ensilering i rundballer når graset ikke fortørkes. Noen ganger kan maursyrebaserte ensileringsmidler gjøre det vanskelig for melkesyrebakteriene å utvikle seg i startfasen. Da kan sporer av smørsyrebakterier våkne til liv og gi redusert fôrkvalitet. En liten mengde laktose i GrasAAT® Lacto fungerer som en matpakke for melkesyrebakteriene før sukker fra graset frigjøres og gjæringa kommer igang. Middelet gir lite korrosjon på metall og lite syredamp (lukt) og er derfor et snillere produkt å håndtere enn ren maursyre. Kombinasjon av maursyre og natrium-salt gir minimale reaksjoner på hud, men middelet merkes nå som etsende da ny merkeordning har høyere prioritet på mulig øyeskade. GrasAAT® Lacto er brukt i fôringsforsøk med både ungdyr i vekst og med melkekyr. Resultatene bekrefter tidligere resultater med GrasAAT®, blant annet økt daglig tilvekst hos kastrerte okser med 157 gram sammenlignet med uten tilsetning. Dosering: 3 – 5 liter pr tonn gras.

GrasAAT® Plus

Et ensileringsmiddel til fortørka gras i siloer, toppdressing på siloer, og til moderat fortørka rundballer (opp til 45 % tørrstoff). Inneholder propionsyre og benzosyre i tillegg til maursyre og natriumformiat. Det gjør at middelet har god effekt mot gjærsopp, som forårsaker varmgang etter åpning av siloen, og mot muggsopp, som vokser der det er små luftlekkasjer. GrasAAT® Plus er velegnet til å ha på toppen av siloen, både i tårnsilo og i plansilo. Toppdressing må ikke brukes som erstatning for god tetting, pakking og press på siloen, men i tillegg som en god avslutning. GrasAAT Plus har svært gode resultater fra fôringsforsøk. Klassifisert som etsende pga. fare for øyeskade. Dosering: 3 – 5 liter/tonn.

GrasAAT® EC

Tilpasset regelverket for ensileringsmiddel til økologisk grasproduksjon. Beregnet til direkte høstet opp til 30 %
tørrstoff. Kombinasjonen av maursyre og natriumformiat gjør dette produktet mildere å håndtere enn ren maursyre. Dosering: 3–5 liter/tonn.

GrasAAT® SX

Dette ensileringsmiddelet er nytt i 2015 og består av en kombinasjon av maursyre, natriumformiat, propionsyre og sorbinsyre. Kombinasjonen gir en rask senkning av pH i engvekstene, og samtidig en god beskyttelse mot gjær og muggsopp. Bruksområdet vil være ved et noe høyere tørrstoffinnhold i engvekstene enn ved bruk av GrasAAT Plus, i tillegg fungerer GrasAAT SX godt som ensileringsmiddel til helgrøde av korn. Valget av ingredienser gjør GrasAAT SX anvendelig for økologisk landbruk. Dosering: 3 – 5 liter/tonn.

GrasAAT®-midlene har dokumentert effekt for:

 • Direkte surgjøring av massen
 • Bedre pakking av graset i siloen
 • Mindre ånding, mindre varmgang
 • Redusert proteinnedbryting i surfôret
 • Hemming av uheldige bakterier
 • Generell begrensning av surfôrgjæringa
 • Økt innhold av sukker i det ferdige surfôret
 • Økt mikrobiell proteinproduksjon i vomma
 • Økt fôropptak og tilvekst
 • Økt produksjon av melk, protein og fett.

KOFASIL® LP

Et ensileringsmiddel først og fremst for gras med lite eller moderat fortørking (15 – 35 % TS), og som ensileres i rundballer eller i åpne plansiloer. I KOFASIL® LP er det natriumnitritt som dreper smørsyrebakterier i ensileringens startfase. I neste fase stanser hexametylentetramin utviklingen av gjenværende sporer. Natriumbenzoat hemmer utvikling av gjær- og muggsopp i fortørka gras. KOFASIL® LP er verken korroderende eller etsende. Den må ikke blandes med syreholdige midler, da dette gir kraftig utvikling av nitrøse gasser. Rundballer tilsatt KOFASIL® LP skal ligge minst 4 uker før de fôres, slik at nitritt omdannes til ammonium i surfôret. Dosering: 2,0 – 3,5 liter/tonn.

KOFASIL Ultra kanneKOFASIL® Ultra

Et ensileringsmiddel først og fremst til godt fortørka gras i rundballer, (30-65 % TS). I KOFASIL® Ultra er det natriumnitritt som dreper smørsyrebakterier i ensileringens startfase. I neste fase stanser hexametylentetramin utviklingen av gjenværende sporer. De samme stoffene virker også mot de bakteriene som gir sykdommen listeriose (spesielt hos sau og geit). Innholdet av benzoat og propionat gir effekt mot gjær- og muggsopp og forlenger holdbarheten av fôret etter åpning av ballen. Fôringsforsøk ved NMBU har vist at hester foretrekker rundballer med KOFASIL® Ultra om de får velge, og de eter mer av det enn rundballer uten tilsetning. KOFASIL® Ultra er verken korroderende eller etsende. Den må ikke blandes med syreholdige midler, da dette gir kraftig utvikling av nitrøse gasser. Også rundballer tilsatt KOFASIL® Ultra skal ligge minst 4 uker før det fôres. Dosering: 3,5 – 4,5 liter/tonn.

 

KOFASIL® gir følgende effekt i rundballene:

 • Slår ut smørsyre- og listeriabakterier
 • Hemmer mugg- og gjærsopp
 • Mer holdbart surfôr under utfôring
 • Økt fôropptak og produksjon

 

Bruksområde og virkning av de ulike ensileringsmidlene

 

KOFASIL bakteriemidler

ADDCON Nordic AS tilbyr nå også flere varianter av ensileringsmidler basert på Lactobacillus plantarum melkesyrebakterier. Denne type ensileringsmidler er billigere enn de tidligere omtalte midlene, men stiller større krav til fortørking, kutting og pakking av graset.

KOFASIL® LAC.

Vakuum tørket, pakket i 50 gram poser. Dosering 1 gram pr. tonn gras. En pose er tilstrekkelig for 50 tonn gras/kløver. Godkjent for økologisk landbruk.

KOFASIL® LIFE.

Tørket konsentrat. Oppformering før bruk i 48 timer, deretter lagringsdyktig i 10 – 14 dager. 5 liter kanne med konsentrat for 75 tonn gras/kløver.

Anbefalinger for bruk av bakteriemidler:

Tørrstoffinnhold: 25 – 45% TS

Fortørkingstid: Maks 2 dager

Høsteutstyr: Finsnitter/eksaktkutter

Utfôring: Bruk ikke slike ensileringsmidler dersom  uttaket pr. dag er for lite.

Dersom høstemetoder- og forhold ligger utenfor dette ”vinduet”, anbefales kjemiske ensileringsmidler.

GrasAAT® Korn

Dette er et flytende konserveringsmiddel som består av propionsyre, natrium-propionat og natriumbenzoat, og det er derfor svært effektivt mot både mugg og gjærsopp. Middelet gir minimale reaksjoner på hud og avgir lite syredamp, men er nå merket som etsende da det er fare for øyeskade. GrasAAT® Korn er godkjent til konservering av korn og kornblandinger (også mask og bakeriavfall) til svin og ku, og til bruk i matavfall fra hotell/butikk/industri. GrasAAT® Korn tilføres og blandes i kornet med pumpe og minst 2 dyser nederst på en kornskrue. Skruen må være minimum 4 m lang (4” skrue) og dysene riktig plassert for å få konserveringsmiddelet jevnt nok blandet inn i kornet. Doseringen varierer fra 6 til 20 liter pr tonn avhengig av vanninnholdet i kornet og ønsket lagringstid. Det finnes tabell for doseringen, som må følges nøyaktig.

GrasAAT® Fullfôr

Stabilisering av fullfôr og våtfôr. Fullfôrblandinger har ofte dårlig stabilitet, og varmgang gir tap av næringsverdi og smakelighet. GrasAAT® Fullfôr og GrasAAT® Korn stabiliserer fullfôr til storfé og våtfôr til svin, det har lav dosering, og er nå merket som etsende.

GODE ENSILERINGSRÅD

Gode råd ved rundballeensilering:

 • Velg riktig høstetidspunkt
 • Bruk slåmaskin med utstyr for stengelbehandling
 • Bruk slåmaskinbredde tilpasset høsteutstyret
 • Bruk breispredning hvis bred slåmaskin
 • Unngå å ranke sammen flere strenger da mye gras i strengen gjør at fortørkingen går seinere og fordelingen av ensileringsmiddel blir dårligere
 • Ingen vending av grasstrengen
 • Fortørk hvis mulig
 • Tilsett GrasAAT® Lacto/Plus/SX eller KOFASIL® LP/Ultra
 • Press harde, velforma baller
 • God plastkvalitet, lys plast
 • Kort tid fra pressing til innpakking
 • Tett innpakking, minst 6 lag plast (8 lag hvis det er gammelt gras og/eller høgt TS-nivå)
 • Plasser ballene på lagerplass straks etter innpakking
 • Beskytt mot skadedyr og vind
 • Sørg for godkjent pressafthandtering
 • Ha jevnlig kontroll av lagerplass og tetting av synlige hull
 • Bruk rundballene innen neste sommer

Gode råd ved ensilering i silo:

 • Sørg for at siloen er tett og rengjort og at det er vann i vannlåsen
 • Velg riktig høstetidspunkt og rent gras (uten jord og møkk)
 • Moderat fortørking
 • Fortørking / gammelt gras krever god kutting
 • Tilsett GrasAAT® N/Lacto ved direktehøsting, og GrasAAT® Plus/SX ved fortørking (el. bakteriepreparat)
 • Bruk anbefalt dosering fra første lass
 • Jamn i siloen etter hvert som den fylles (bruk friskluftsvifte)
 • Ved stopp i innlegginga må siloen dekkes til med plast
 • Ved fortørking må de siste lassene i siloen gjerne være direkte høsta for å få god tyngde og god pakking
 • Bruk GrasAAT® Plus som toppdressing
 • Avslutt med plastduk langs veggen som brettes inn og ny plastduk over det igjen
 • Bruk sammenhengende press, spesielt langs kanten
 • Vent gjerne til det blir kjølig om høsten før siloen åpnes

Konservering av fuktig korn

Vil en bruke eget korn i egen besetning, er tre lagringsmåter aktuelle:

– Lagring av tørt og helt korn – valsing/maling før bruk

– Ensilering av valset/krosset korn

– Åpen lagring av helt korn tilsatt konserveringsmiddel – valsing før bruk

Print Friendly, PDF & Email