Ensilering

Ensileringsmidler for gras og konserveringsmiddel for korn

ADDCON Nordic AS

Selskapet er lokalisert i Telemark og tilhører den tyske ADDCON-gruppen. Utvikling, produksjon og salg av ensi­leringsmidler er en av de viktigste virksomhetene i bedriften. GrasAAT ensileringsmidler produseres på Her­øya i Porsgrunn, mens KOFASIL produseres i Tyskland. ADDCON Nordic AS har som mål og alltid kunne tilby de beste konserveringsmidlene til gras, korn og mais. Les mer på addcon.com.

Ensileringsmidler for gras

Under de fleste innhøstingsforhold gir tilsetting av ensileringsmidler i graset en sikrere konservering, bedre fôrkvalitet og større utbytte av grovfôret. ADDCON Nordic har ensileringsmidler tilpasset ulike innhøstingsforhold og ensileringsteknikker.

GrasAAT® Lacto

Et ensileringsmiddel først og fremst til direkte høsta gras opp til 30 % tørrstoff. Noen ganger kan maursyrebaserte ensileringsmidler gjøre det vanskelig for melkesyrebakteriene å utvikle seg i startfasen. Da kan sporer av smørsyrebakterier våkne til liv og gi redusert fôrkvalitet. En liten mengde laktose i GrasAAT® Lacto fungerer som en matpakke for melke­syrebakteriene før sukker fra graset frigjøres og gjæringa kommer igang. Middelet gir lite korrosjon på metall og lite syredamp (lukt), derfor er Lacto et snillere produkt å håndtere enn ren maursyre. Kombinasjon av maursyre og natriumsalt gir minimale reaksjoner på hud, men middelet merkes nå som etsende da ny merkeordning har høyere prioritet på mulig øyeskade. GrasAAT® Lacto er brukt i fôringsforsøk med både ungdyr i vekst og med melkekyr. Resultatene bekrefter tidligere resultater med GrasAAT, blant annet økt daglig tilvekst hos kastrerte okser med 157 gram sammenlignet med uten tilsetning. Dosering: 3–5 liter pr tonn gras.

GrasAAT® Plus

Et ensileringsmiddel til fortørka gras i siloer, toppdressing på siloer, og til moderat fortørka rundballer (opp til 45 % tørrstoff). Ensileringsmiddelet inneholder propionsyre og benzosyre i tillegg til maursyre og natriumformiat, derfor har GrasAAT® Plus god effekt mot mugg og gjær­sopp. Motvirker varmgang og mugg etter åpning av siloen. GrasAAT® Plus er velegnet til å ha på toppen av siloen, både i tårnsilo og i plansilo. Toppdressing må ikke brukes som erstatning for god tetting, pakking og press på siloen, men i tillegg som en god avslutning. GrasAAT® Plus har svært gode resultater fra fôringsforsøk. Klassifisert som etsende pga. fare for øyeskade. Dosering: 3–5 liter/tonn.

GrasAAT® EC

Tilpasset regelverket for ensileringsmiddel til økologisk grasproduksjon. Beregnet til direkte høstet gras opp til 30 % tørrstoff. Kombinasjonen av maursyre og natriumformiat gjør dette produktet mildere å håndtere enn ren maursyre. Dosering: 3–5 liter/tonn.

GrasAAT® SX

Et ensileringsmiddel bestående av maursyre, natriumformiat, propionsyre og sorbinsyre. Kombinasjonen gir en rask senkning av pH i graset, og samtidig en god beskyttelse mot gjær og muggsopp. Bruksområdet vil være ved et noe høyere tørrstoffinnhold enn ved bruk av GrasAAT® Plus, i tillegg fungerer GrasAAT® SX godt som ensileringsmiddel til helgrøde av korn. Ingrediensene i GrasAAT® SX er også godkjent for økologisk landbruk. Dosering: 3–5 liter/ tonn.

GrasAAT®-midlene har dokumentert effekt for:

 • Direkte surgjøring av massen
 • Bedre pakking av graset i siloen
 • Mindre ånding
 • Mindre varmgang
 • Redusert proteinnedbryting i surfôret
 • Hemming av uheldige bakterier
 • Generell begrensning av surfôrgjæringa
 • Økt innhold av sukker i det ferdige surfôret
 • Økt mikrobiell proteinproduksjon i vomma
 • Økt fôropptak og tilvekst
 • Økt produksjon av melk, protein og fett.

KOFASIL® LP

Et ensileringsmid­del for gras med lite eller moderat fortørking (15–35 % TS), og som ensileres i rundballer eller i åpne plansiloer. I KOFASIL® LP er det natriumnitritt som dreper smørsyrebakterier i ensileringens startfase. I neste fase stanser hexametylentetramin utviklingen av gjenværende sporer. Natriumbenzoat hemmer utvikling av gjær- og mugg­sopp i fortørka gras. KOFASIL® LP er verken korroderende eller etsende. Den må ikke blandes med syreholdige midler, da dette gir kraftig utvikling av nitrøse gasser. Rundballer tilsatt KOFASIL® LP skal ligge minst 4 uker før de fôres, utfôring direkte etter høsting kan føre til forgiftning av dyra. Dosering: 2,0–3,5 liter/tonn.

KOFASIL Ultra kanneKOFASIL® Ultra

Et ensileringsmiddel først og fremst til godt fortørka gras i rundballer, (30-65 % TS). I KOFASIL® Ultra er det natriumnitritt som dreper smørsyrebakterier i ensileringens startfase. I neste fase stanser hexametylentetramin utviklingen av gjenværende sporer. De samme stoffene virker også mot de bakteriene som gir sykdommen listeriose (spesielt hos sau og geit). Innholdet av benzoat og propionat gir effekt mot gjær- og muggsopp og forlenger holdbarheten av fôret etter åpning av ballen. Fôringsforsøk ved NMBU har vist at hester foretrekker rundballer med KOFASIL® Ultra om de får velge, og de eter mer av det enn rundballer uten tilsetning. KOFASIL® Ultra er verken korroderende eller etsende. Den må ikke blandes med syreholdige midler, da dette gir kraftig utvikling av nitrøse gasser. Også rundballer tilsatt KOFASIL® Ultra skal ligge minst 4 uker før det fôres, utfôring direkte etter høsting kan føre til forgiftning av dyra. Dosering: 3,5–4,5 liter/tonn.

 

KOFASIL® gir følgende effekt i rundballene:

 • Slår ut smørsyre- og listeriabakterier
 • Hemmer mugg- og gjærsopp
 • Mer holdbart surfôr under utfôring
 • Økt fôropptak og produksjon

 

Bruksområde og virkning av de ulike ensileringsmidlene

 

KOFASIL bakteriemidler

ADDCON Nordic AS tilbyr også flere varianter av ensileringsmidler basert på Lactobacillus plantarum melke­syrebakterier. Denne type ensileringsmidler er rimeligere enn de tidligere omtalte midlene, men stiller større krav til fortørking, kutting og pakking av graset.

KOFASIL® LAC.

Lactobacillus Plantarum, to stammer melkesyrebakterier. Vakuum tørket, pakket i 50 gram poser. Dosering 1 g/tonn gras. En pose er tilstrekkelig for 50 tonn gras/kløver. Godkjent for økologisk landbruk.

KOFASIL® DUO.

Lactobacillus Plantarum og Lactobacillus Buchneri, produserer melkesyre og eddiksyre. Vakuum tørket, pakket i 50 gram poser. Dosering 1 g/tonn, en pose er tilstrekkelig for 50 tonn gras/kløver. For gras og kløver med 25–40 %
tørrstoff. Godkjent for økologisk landbruk.

Anbefalinger for bruk av bakteriemidler:

Tørrstoffinnhold: 25 – 45% TS

Fortørkingstid: Maks 2 dager

Høsteutstyr: Finsnitter/eksaktkutter

Utfôring: Bruk ikke slike ensileringsmidler dersom uttaket pr. dag er for lite.

Dersom høstemetoder og forhold ligger utenfor dette ”vinduet”, anbefales kjemiske ensileringsmidler.

GrasAAT® Korn

Dette er et flytende konserveringsmiddel bestående av propionsyre, natriumpropionat og natriumbenzoat, og er svært effektivt mot både mugg og gjærsopp. Middelet gir minimale reaksjoner på hud og avgir lite syredamp, men er nå merket som etsende da det er fare for øyeskade. GrasAAT® Korn er godkjent til konservering av korn og kornblandinger (også mask og bakeriavfall) til svin og storfe. GrasAAT® Korn tilføres og blandes i kornet med pumpe og minst 2 dyser nederst på en kornskrue. Skruen må være minimum 4 m lang (4” skrue) og dysene riktig plassert for å få konserveringsmiddelet jevnt nok blandet inn i kornet. Doseringen varierer fra 6 til 20 liter pr tonn avhengig av vanninnholdet i kornet og ønsket lagringstid. Det finnes tabell for doseringen, som må følges nøyaktig.

GrasAAT® Fullfôr

Bestående av propionsyre, natrium­propionat og sorbinsyre hjelper GrasAAT Fullfôr med stabilisering av fullfôr og våtfôr. Middelet gir minimale reaksjoner på hud og avgir lite syredamp, men er nå merket som etsende da det er fare for øyeskade. Varmgang i fullfôrblandinger er ofte et problem, og kan gi tap av næringsverdi og smakelighet. Høyt innhold av propionsyre gir mulighet for lavdosering. Begynn med 3 l/ton for å få en umiddelbar effekt, reduser deretter med 0,5 l/tonn av gangen til ønsket effekt/dosering oppnås.

GODE ENSILERINGSRÅD

Gode råd ved rundballeensilering:

 • Velg riktig høstetidspunkt
 • Bruk slåmaskin med utstyr for stengelbehandling
 • Bruk slåmaskinbredde tilpasset høsteutstyret
 • Bruk breispredning om slåmaskinen er bred
 • Unngå å ranke sammen flere strenger da mye gras i strengen gjør at fortørkingen går seinere og fordelingen av ensileringsmiddel blir dårligere
 • Ingen vending av grasstrengen
 • Fortørk hvis mulig
 • Tilsett GrasAAT® Lacto/Plus/EC/SX eller KOFASIL® LP/Ultra
 • Press harde, velforma baller
 • Sørg for god plastkvalitet, lys plast
 • Kort tid fra pressing til innpakking
 • Tett innpakking, minst 6 lag plast (8 lag hvis det er gammelt gras og/eller høgt TS-nivå)
 • Plasser ballene på lagerplass straks etter innpakking
 • Beskytt mot skadedyr og vind
 • Sørg for godkjent pressafthånd­tering
 • Ha jevnlig kontroll av lagerplass og tetting av synlige hull
 • Bruk rundballene innen neste sommer

Gode råd ved ensilering i silo:

 • Sørg for at siloen er tett og rengjort og at det er vann i vannlåsen
 • Velg riktig høstetidspunkt
 • Gammelt gras krever god kutting
 • Sikt på moderat fortørking
 • Sørg for rent gras (uten jord og møkk)
 • Tilsett GrasAAT® Lacto/EC ved direktehøsting, og GrasAAT® Plus/SX ved fortørking (el. bakteriepreparat)
 • Bruk anbefalt dosering fra første lass
 • Jevn ut i siloen etter hvert som den fylles (bruk friskluftsvifte)
 • Ved stopp i innlegginga må siloen dekkes til med plast
 • Ved fortørking må de siste lassene i siloen gjerne være direkte høsta for å få god tyngde og god pakking
 • Bruk GrasAAT® Plus som toppdressing
 • Avslutt med plastduk langs veggen som brettes inn og ny plastduk over det igjen
 • Bruk sammenhengende press, spesielt langs kanten
 • Vent gjerne til det blir kjølig om høsten før siloen åpnes

Konservering av fuktig korn

Vil en bruke eget korn i egen besetning, er tre lagringsmåter aktuelle:

– Lagring av tørt og helt korn – valsing/maling før bruk

– Ensilering av valset/krosset korn

– Åpen lagring av helt korn tilsatt konserveringsmiddel – valsing før bruk

Print Friendly, PDF & Email