Såvarer

Såkorn

Det er mange gode grunner til å kjøpe sertifisert såkorn fra Strand Unikorn. Såkornet har vært gjennom mange kontroller for å sikre at sunnhetstilstanden, spireevnen og sortsekteheten holder de strenge norske kravene. Norge har også en streng floghavrelovgivning som er med på å hindre spredning av floghavre.

I prisen for sertifisert såkorn ligger en avgift som går til utviklingen av nye sorter til beste for norsk landbruk. Graminor jobber med å framstille sorter som er tilpasset norske forhold.

Kvalitetskrav

Norsk såkorn blir produsert i samarbeid mellom såkorndyrker, såvareirma og Mattilsynet. Spireevne, sunnhet og floghavre er de viktigste kvalitetene på såkornet som påvirker avlingen og kvaliteten. Vekstkontroll i vekstsesongen gir trygghet mot floghavre. Nulltoleransen mot dette ondartede ugraset er absolutt!

På de neste sidene presenterer vi våre aktuelle sorter og en del av deres egenskaper i en oversiktlig gjennomgang. Lokale forhold og egne erfaringer vil også være viktige kriterier for valg av sort.

Forklaring til tabeller
Veksttid = Antall dager seinere (+) eller tidligere (÷) enn Brage (seksradsbygg), Marigold (toradsbygg), Ringsaker (havre), Bjarne (vårhvete).
1 = dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, høye DON-tall, dårlig treskbarhet, lav spiretreghet, lavt proteininnhold, høy skallprosent, lavt falltall
10 = god stråstyrke, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, lave DON-tall, god treskbarhet, høy spiretreghet, høyt proteininnhold, lav skallprosent, høyt falltall

Print Friendly, PDF & Email

Såvarer

Spiretreghet

Spiretreghet er en form for dvaletilstand som gjør at kornet ikke spirer under forhold som er gunstige for spiring. Under vanskelige innhøstingsforhold kan kornet bli stående ute i overmoden tilstand, og da er det viktig å ha en viss grad av spiretreghet for å unngå groing i åkeren. Derfor har spiretreghet vært et element i norsk kornforedling gjennom mange år.

Spiretregheten utvikles i slutten av vekstsesongen og når sitt maksimum rundt gulmodning. Ved høy temperatur etter gulmodning oppheves spiretregheten gradvis, mens den kan bli mer vedvarende ved modning under kjølige forhold.

I såvaresammenheng kan spiretregheten være et problem, og for å få spiretregt korn til å spire godt nok for godkjenning, dvs. minimum 85% for sertifisert såkorn, er det nødvendig med ettermodning av såkornet. I praksis gjøres dette ved varmebehandling. Lagring av såkornet ved en temperatur på 20ºC i tre uker anses i de fleste tilfeller for å være tilstrekkelig.

Print Friendly, PDF & Email