This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Klassifisering og merking i CLP | Plantekultur
Ingen treff

Klassifisering og merking i CLP

Plantevernmidler merkes med en eller flere av gjeldende merkesymboler.

 • Akutt giftige

  Akutt giftig og kan gi livstruende skader/død ved svelging, hudkontakt og/eller innånding.

 • Oksiderende

  Kjemikalier som ikke selv nødvendigvis er brennbare, men som kan forårsake brann eller bidra til forbrenning av andre materialer.

 • Brannfarlig

  Kjemikalier som er brannfarlige og kan brenne voldsomt ved antenning eller varmetilførsel.

 • Eksplosjonsfarlig

  Eksplosjonsfarlig dersom det utsettes for slag, friksjon, gnister, ild eller varme.

 • Gass under trykk

  Gass eller andre kjemikalier som er trykksatt, eller gass som er flytende ved svært lav temperatur. Beholder kan eksplodere ved brann.

 • Etsende

  Kjemikalier som forårsaker etsende skader på hud og øyne eller alvorlig øyeskade.

 • Kronisk Helsefarlig

  Kjemikalier som kan forårsake kroniske helseskader.

 • Miljøfare

  Utslipp av kjemikalier i denne gruppen kan skade miljøet.

 • Helsefare

  Kjemikalier som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergisk hudreaksjon eller døsighet og svimmelhet.

Inndeling i avgiftsklasser

Helse lav Helse Middels Helse Høy
Miljøklasse lav 1 2 3
Miljøklasse middels 2 3 4
Miljøklasse høy 3 4 5
Avgiftsklasse Preparattype Miljøavgift pr. daa. Miljøavgift pr. NAD 2023 pr. daa.
1 Yrkespreparat Basis avg. 2,5 x 0,5 1,25
2 Yrkespreparat Basis avg. 2,5 x 3 7,50
3 Yrkespreparat Basis avg. 2,5 x 5 12,50
4 Yrkespreparat Basis avg. 2,5 x 7 17,50
5 Yrkespreparat Basis avg. 2,5 x 9 22,50
6 Hobbypreparat “Konsentrat“ Basis avg. 2,5 x 50 125,00
7 Hobbypreparat “Konsentrat“ Basis avg. 2,5 x 150 375,00

Det tas forbehold om endringer. Siste endring: Januar 2023
Kilde: Mattilsynet

Bimerke betyr at preparatet er farlig eller giftig for bier og andre pollinerende insekter. Preparatet må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon. Under bruksrettledningen på etiketten er det spesifisert om det evt. kan brukes om natten.

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler angir hvordan vi skal opptre ved bruk av plantevernmidler og hva vi må merke oss for å unngå å gjøre skade på mennesker, dyre- og planteliv. Reglene er individuelle for hvert enkelt preparat. Se derfor de anvisninger som er gitt på etiketten.