This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Valg av dose | Plantekultur
Ingen treff

Valg av dose

Les alltid etiketten før valg av dose.

For de fleste plantevernmidler er det på etiketten angitt et doseringsintervall. Både ut fra driftsøkonomiske og miljømessige hensyn bør en ikke bruke høyere dosering enn nødvendig for å oppnå et tilfredsstillende resultat. Ved bruk av lave doser er det spesielt viktig at sprøyteutstyret fungerer som det skal. Åkersprøyta er et presisjonsinstrument som både må vedlikeholdes og justeres med jevne mellomrom.

Ugrasmidler

Det er særlig ved ugrasbekjempelse en har mulighet til å velge riktig middel, dosering og behandlingstidspunkt. Av hensyn til resistensfare og for å hindre oppformering av vanskelige ugrasarter, bør en unngå å bruke samme middel år etter år på samme areal, men heller veksle mellom flere, eller tankblande preparater med ulik virkningsmekanisme.

Bruk av de laveste dosene forutsetter alltid at middelvalget er tilpasset ugrasfloraen og vekstforholdene er optimale. Det er viktig å merke seg at utprøving og anbefalinger fra NIBIO Plantehelse, som er angitt på etiketten, er gjort etter høyeste godkjente maksimaldose.

Valg av dose ved ugrasbekjempelse

Behovstilpasset dose kan ofte gi redusert dose eller laveste dose dersom forholdene ligger til rette for tilstrekkelig virkning. Laveste dose er bare aktuelt ved smått ugras samt ved gode klimatiske og vekstmessige betingelser for god virkning.

Generelt er gode vilkår forhold som gir god vekst (varmt vær, høy luftfuktighet og god jordfuktighet). De fleste ugrasmidlene som i dag er godkjent i korn, er bredtvirkende og gode, men noen midler er smalspektra og brukes mer som spesialmidler for å løse enkelte problemer. Disse preparater er ofte velegnet som blandingspartnere for å oppnå en allsidig og god virkning.

Ta rede på hvilke ugras som er dominerende og vurder deretter de forskjellige preparatenes effekt på disse ugrasartene. Dose kan deretter tilpasses ugrasfloraen. Redusert dose kan bare brukes hvis dominerende ugrasart ligger innenfor spekteret hvor ugrasmiddelet gir meget god virkning og virkningsbetingelsene er optimale.
Se virkningstabeller.

Lav dose kan være aktuelt

  • på små ugrasplanter.

  • ved moderat ugrasmengde.

  • når valg av middel tilpasses ugrasfloraen.

  • når kulturen er kraftig og konkurransedyktig.

  • ved godt egnet sprøyteutstyr.

Ved å utnytte disse virkningsbetingelsene i kombinasjon med gode klimaforhold som høy luftfuktighet og høy temperatur vil det være mer riktig å kalle dette behovstilpasset dosering.

Soppmidler

Forsøk og erfaringer viser at i stedet for full dose i én behandling, kan dosen fordeles på flere behandlinger. To til tre behandlinger med redusert dose (1/2 til 1/3) kan vise seg å gi bedre sjukdomskontroll og større avlingsresultat. Forutsetningen er at behandlingen utføres før angrepet får etablert seg.

Danske forsøk har vist at behandlingstidspunkt er viktigere enn doseringen. Ved tidlig bekjempelse av mjøldogg i høsthvete (angrep under 1%) ga 1/4 dose lengre virkningstid enn full dose om en ventet til angrepet var etablert (angrep over 10%). Det er aktuelt å kjøre delt dose mot mjøldogg (og rust) i bygg, vår og høsthvete samt grå øyeflekk i bygg.

Mot byggbrunflekk vil en trolig også oppnå gode resultater med redusert dose ved tidlig behandling. Forsøk og erfaringer har også vist at angrep av hveteaksprikk/hvetebladprikk reduseres der en foretar tidligbekjempelse med et bredtvirkende middel mot for eksempel mjøldogg, selv med redusert dose.

I fuktige år vil det være nødvendig å sprøyte mot hveteaksprikk under, eller straks etter skyting, og da bør det alltid brukes full dose.