This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Høstkorn | Plantekultur
Plantevern

Høstkorn

Sprøyteplaner for ugras, skadedyr, sopp og vekstregulering i høstkorn

Ugras i høstkorn

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Kveke m.m.

Roundup Powermax 150-200 g 3-4 dager før kornet spirer Såkornet må være godt dekket. Direktesåing.
Roundup Flick 300-400 ml 3-4 dager før kornet spirer Såkornet må være godt dekket. Direktesåing.
Glypper 300-400 ml 3-4 dager før kornet spirer Såkornet må være godt dekket. Direktesåing.

Tunrapp / Markrapp / Knereverumpe / Raigras (høstbekjempelse)

Atlantis OD + Mero 45-75 ml + 50 ml Om høsten når tunrapp har 1-2 blad. Ved behov, gjenta om våren. Min. 2-3 uker fra sprøyting til forventet vekststans. 150 ml Atlantis OD gir sidevirkning mot kveke. Ikke i Magnifik og rug. Alt. til Mero er Renol.
Boxer 200-300 ml Om høsten når tunrapp har 1-2 blad. Ved behov, gjenta om våren. Min. 2-3 uker fra sprøyting til forventet vekststans. NB! Boxer brukes rett før eller i ugrasets spiringsfase. Bruk min. 200 ml/daa. fra rett etter såing til sprøytesporene er synlig, og senest når kornet har 3 blader BBCH 13.
Boxer + Atlantis OD + Mero 150-200 ml + 45-70 ml, 10-15 g Om høsten når tunrapp har 1-2 blad. Min. 2-3 uker fra sprøyting til forventet vekststans. NB! Boxer brukes rett før eller i ugrasets spiringsfase. Boxer virker også mot SU-resistent vassarve og kan blandes med Atlantis OD for å sikre effekten mot grasarter. Alt. til Mero er Renol

Tunrapp / Markrapp / Knereverumpe / Raigras (vårbekjempelse)

Atlantis OD + Mero 45-90 ml + 50 ml Ved vekststart om våren. Maks. 45 ml i rug og Magnifik. Se virkningstabell mot andre ugrasarter. Alt. til Mero er Renol. 150 ml Atlantis OD gir sidevirkning mot kveke. Ikke i Magnifik og rug. Blanding med Harmony Plus SX eller CDQ SX sikrer effekten mot en rekke to-frøbla- det ugras.
Hussar Plus OD + Mero 5-20 ml + 50 ml Tunrapp inntil 2 blad. Variabel virkning mot knereverumpe. Alt. til Mero er Renol.

Frøugras

Alliance WG + Starane XL 3-5 g + 80 ml Fra 6-8 °C og veksten er i gang. Stigende temp. fra 10° C for Ariane S. Alt. til Starane XL er Cleave.
Ally Class 50 WG 4-5 g Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost.
Ariane S 250-350 ml Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost. Stigende temp. fra 12° C.
Harmony Plus SX 1,5-2 g Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost. Tilsett klebemiddel. Se etiketter og virkningstabell. Ved fare for floghavre kan Harmony Plus SX blandes med Puma Extra, bruk 100-120 ml/daa eller 90-100 ml Axial.
Hussar Plus OD 4-20 ml Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost Tilsett klebemiddel. Se etikett og virkningstabell.
Pixxaro EC 25-45 ml Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost. Tilsett klebemiddel. Se etiketter og virkningstabell.
Pixxaro EC + CDQ SX 25-35 ml + 1,5-2,5 g Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost. Eller Tripali
Harmony Plus SX + Starane XL 1-1,5 g + 80-100 ml Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost. Kan også bruke 120-150 ml Duplosan Meko ved temp. fra 5°C. Alt. til Starane XL er Cleave
Hussar Plus OD + Duplosan Meko 5-20 ml + 100-150 ml Fra tidlig om våren 5 ° C. Sikrer effekten på bl.a. SU-resistent vassarve. Tilsett Renol/Mero. Dose: Høstbygg 5 ml/daa. Høsthvete, rug og rughvete 4-20 ml/daa. Mot grasarter som tunrapp, markrapp m.fl. sikres effekten ved å blande inn 50 ml Atlantis OD. Tilsett Renol/Mero.
CDQ SX + Duplosan Meko 1,5-2,5 g + 100-150 ml Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost. Tilsett 25 ml DP klebemiddel pr. 100 l vann. Ved fare for floghavre kan Harmony Plus SX blandes med Puma Extra, bruk 100-120 ml/daa eller 90-100 ml Axial.
Saracen Delta 10 ml Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost. Tilsett Renol
CDQ SX + Starane XL 1,5-2,5 g + 80-100 ml Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost. Alt. til Starane XL er Cleave.
Mustang Forte 50-100 ml Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost. Begrensninger mht. etterfølgende kultur. Se etikett.
Tripali + Duplosan Meko 2-3 g + 100-150 Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost. Tilsett 25 ml DP klebemiddel pr. 100 l vann. Ved fare for floghavre kan Harmony Plus SX blandes med Puma Extra, bruk 100-120 ml/daa eller 90-100 ml Axial.
Pixxaro EC + Tripali 25-35 ml + 2-3 g Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost. Tilsett 25 ml DP klebemiddel pr. 100 l vann.

Frøugras / Tunrapp / Markrapp / Knereverumpe / Raigras

Attribut Twin 6 g Attributt SG + 5 ml Hussar OD Fra 2 blad stadiet (BBCH 13) til 3. sideskudd (BBCH 23) Tilsett Renol/Mero. Brukes ved god jordfuktighet.
CDQ SX + Atlantis OD 2,2 g + 60-100 ml På spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad. Vårbekjempelse. Tilsett Renol/Mero. Alt. til CDQ SX er Tripali.
Hussar Plus OD + Renol 5-20 ml, 50 ml På spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad. Varierende virkning mot knereverumpe. Hussar Plus OD: Dose: Høstbygg 5 ml/daa. Høsthvete, rug og rughvete 4-20 ml/daa.
Axial 80 ml Frem til BBCH Kan også brukes for bekjempelse av markrapp og raigras. Se preparatomtale og etikett.
Puma Extra 100 ml Frem til BBCH 39 Kan også brukes for bekjempelse av markrapp og raigras. Se preparatomtale og etikett. Se preparatomtale og etikett.

Åkerstemor m.fl / Tunrapp / Markrapp / Knereverumpe / Raigras

Alliance WG + Atlantis OD + Mero 5 g, 60-100 ml + 50 ml Fra 2 bladstadiet (BBCH 13) til 3. sideskudd (BBCH 23). På spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad. NB! Ikke i høstbygg. Alt. til Mero er Renol.
Hussar Plus OD + Atlantis OD + Mero 5-15 ml + 45-90 ml Fra 2 bladstadiet (BBCH 13) til 3. sideskudd (BBCH 23). På spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad. Dette sikrer virkningen mot flere ugrasarter, samtidig som en forsterker effekten mot grasartene.
Hussar Plus OD + DFF SC 500 5-15 ml + 5 ml Fra 2 bladstadiet (BBCH 13) til 3. sideskudd (BBCH 23). På spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad. Dette sikrer effekten mot flere ugrasarter som stemor, veronikaarter m.fl. Alt. til DFF er Lagacy 200
OBS! Spelt er meget følsomt og preparatene er ikke prøvd spesielt i denne arten. Vi anbefaler derfor reduserte doser og prøvebehandling på et mindre areal.

Skadedyr i høstkorn

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Bladminérflue

Karate 5 CS 15 ml Ved nærings- stikk. Kombineres med annen sprøyting.
Decis Mega EW 50 15 ml Ved nærings- stikk.

Havrebladlus / Kornbladlus

Karate 5 CS 7,5-10 ml 5-10 bladlus pr. aks/strå ved skyting. Høyeste dose gir best langtidsvirkning. Aktuelt å kombinere med soppsprøyting.
Decis Mega EW 50 15 ml 5-10 bladlus pr. aks/strå ved skyting. I tett plantebestand bruk min. 30 l vann pr. daa Aktuelt å kombinere med soppsprøyting.
Mavrik 15-20 ml 5-10 bladlus pr. aks/strå ved skyting. Høyeste dose gir best langtidsvirkning. Aktuelt å kombinere med soppsprøyting.
Teppeki 14 g 5-10 bladlus pr. aks/strå ved skyting. Aktuelt å kombinere med soppsprøyting.

Trips, hvetegalmygg og salgallmygg

Karate 5 CS 10 ml Når flaggbladet er under utvikling. Plantene må være i vekst. Trips gjør størst skade i rug. Kombineres med annen behandling.
Decis Mega EW 50 15 ml Når flaggbladet er under utvikling. Plantene må være i vekst. Trips gjør størst skade i rug. Kombineres med annen behandling.
Mavrik 15-20 ml Når flaggbladet er under utvikling. Plantene må være i vekst. Trips gjør størst skade i rug. Kombineres med annen behandling.

Sopp i høstkorn

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknader Forklaring

Overvintringssopp

Delaro SC 325 50-70 ml Fra 1. oktober, mens det er vekst i plantene. Størst angrep i områder med snødekke lenger enn 2 mnd. på ufrossen mark og dårlig vekstskifte.

Stråknekker

Proline EC 250 60-80 ml Kornet 4-5 blad BBCH 30-32. Størst problem ved varm, fuktig vår og dårlig vekstskifte.
Delaro SC 325 60 ml Kornet 4-5 blad BBCH 30-32. Størst problem ved varm, fuktig vår og dårlig vekstskifte.
Elatus Era 40-50 ml Kornet 4-5 blad BBCH 30-32. Størst problem ved varm, fuktig vår og dårlig vekstskifte.
Propulse SE 250 100 ml Kornet 4-5 blad BBCH 30-32. Størst problem ved varm, fuktig vår og dårlig vekstskifte.

Mjøldogg / Rust

Elatus Plus + Amistar 38-75 ml + 30-50 ml Ved varsling eller begynnende angrep. Behandlingen gjentas ved behov. Smittepresset varierer for ulike sorter, arter og distrikt. Aktuelt med delt behandling ved moderate angrep. Elatus Plus eller Propulse kan også blandes med Delaro for å sikre god resistensstrategi. Bruk da 50 % av maks dose av hvert preparat.
Delaro SC 325 50-100 ml Ved varsling eller begynnende angrep. Behandlingen gjentas ved behov. Smittepresset varierer for ulike sorter, arter og distrikt. Aktuelt med delt behandling ved moderate angrep.
Comet Pro + Talius 30-50 ml + 15-25 ml Ved varsling eller begynnende angrep. Behandlingen gjentas ved behov. Smittepresset varierer for ulike sorter, arter og distrikt. Aktuelt med delt behandling ved moderate angrep. Talius virker kun mot mjøldogg. Alt. til Comet Pro er Amistar
Proline EC 250 60-80 ml Ved varsling eller begynnende angrep. Behandlingen gjentas ved behov. Smittepresset varierer for ulike sorter, arter og distrikt. Aktuelt med delt behandling ved moderate angrep.
Propulse SE 250 60-80 ml Ved varsling eller begynnende angrep. Behandlingen gjentas ved behov. Størst problem ved varm, fuktig vår og dårlig vekstskifte. Elatus Plus eller Propulse kan også blandes med Delaro for å sikre god resistens- strategi. Bruk da 50 % av maks dose av hvert preparat.
Aviator Xpro EC 225 80 ml Behandlingen gjentas ved behov fra flaggblad fullt utviklet (BBCH 40) til begynnende blomstring (BBCH 61) Smittepresset varierer for ulike sorter, arter og distrikt. Aktuelt med delt behandling ved moderate angrep.
Elatus Era 50-67 ml Ved varsling eller begynnende angrep. Behandlingen gjentas ved behov. Smittepresset varierer for ulike sorter, arter og distrikt. Aktuelt med delt behandling ved moderate angrep.
Propulse SE 250 + Delaro SC 325 30-40 +30-40 Ved varsling eller begynnende angrep fra BBCH 30-69
Balaya - NYHET 100 ml Ved varsling eller begynnende angrep fra BBCH 30-69
Balaya - NYHET + Talius 75 ml + 20 ml Ved varsling eller begynnende angrep fra BBCH 30-69 Gjelder spesielt mjøldogg.

Gulrust / Hveteaksprikk / hvetebladprikk / hvetebrunflekk (DTR) / Mjøldogg

Delaro SC 325 60-100 ml Ved varsling eller begynnende angrep. Fare for tidlig angrep BBCH 25-33. Første behandling ved risiko for gulrust. Minste dose tidlig i soppens utviklingsfase. Kan også blandes med 25 ml Proline. Bruk da 50 ml Delaro.
Elatus Plus + Amistar 40-50 ml + 30-50 ml Ved varsling eller begynnende angrep. Fare for tidlig angrep BBCH 25-33. Første behandling ved risiko for gulrust. Minste dose tidlig i soppens utviklingsfase. Alt. til Amistar er Comet Pro.
Comet Pro + Proline EC 250 30-40 ml + 60 ml Ved varsling eller begynnende angrep. Fare for tidlig angrep BBCH 25-33. Første behandling ved risiko for gulrust. Minste dose tidlig i soppens utviklingsfase. Det bør sprøytes ca. 1 uke etter vekstregulering med Moddus/Trimaxx eller Cerone. Alt. til Comet Pro er Amistar.
Amistar + Elatus Era 30-40 ml + 50-60 ml Ved varsling eller begynnende angrep. Fare for tidlig angrep BBCH 25-33. Første behandling ved risiko for gulrust. Minste dose tidlig i soppens utviklingsfase. Det bør sprøytes ca. 1 uke etter vekstregulering med Moddus/Trimaxx eller Cerone. Alt. til Comet Pro er Amistar
Propulse SE 250 80 ml Ved varsling eller begynnende angrep. Fare for tidlig angrep BBCH 25-33. Første behandling ved risiko for gulrust. Minste dose tidlig i soppens utviklingsfase. Det bør sprøytes ca. 1 uke etter vekstregulering med Moddus/Trimaxx eller Cerone.
Aviator Xpro EC 225 80 ml Fra flaggblad fullt utviklet (BBCH 40) til begynnende blomstring (BBCH 61) NB! Bruk full dose (80 ml) når Aviator Xpro brukes i hvete og rug!
Elatus Era 50-67 ml Ved varsling eller begynnende angrep. Fare for tidlig angrep BBCH 25-33. Første behandling ved risiko for gulrust. Minste dose tidlig i soppens utviklingsfase. Det bør sprøytes ca. 1 uke etter vekstregulering med Moddus/Trimaxx eller Cerone.
Delaro SC 325 + Propulse SE 250 30-40 ml + 30-40 ml Ved varsling eller begynnende angrep. Første behandling ved risiko for gulrust. Minste dose tidlig i soppens utviklingsfase. Det bør sprøytes ca. 1 uke etter vekstregulering med Moddus/Trimaxx eller Cerone.
Balaya - NYHET 100 ml Ved varsling eller begynnende angrep fra BBCH 30-69
Balaya - NYHET + Proline EC 250 75 ml + 40-50 ml Ved varsling eller begynnende angrep fra BBCH 30-69 Gjelder spesielt havrebrunflekk (DTR).

Aksfusariose

Proline EC 250 80 ml Under blomstring. BBCH 61-65.
Aviator Xpro EC 225 + Proline EC 250 80 ml + 15 ml Under blomstring. BBCH 61-65. 15 ml Proline sikrer effekten mot Aksfusariose.

Vekstregulering i høstkorn

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Høsthvete

Cycocel 750 100-130 ml Kornplantene 3-5 blad (15-20 cm) BBCH 23-25 Behov varierer mht. sortsforskjeller. Når veksten er i gang fra 8° C. Unngå nattefrost.
Stabilan 750 100-130 ml Kornplantene 3-5 blad (15-20 cm) BBCH 23-25 Behov varierer mht. sortsforskjeller. Når veksten er i gang fra 8° C. Unngå nattefrost.
Moddus Start DC 15-30 ml (2x15 ml) Fra busking (BBCH 25) til flaggblad fremme (BBCH 39) Kan blandes med Stabilan 750. Bruk 1/2 dose av hver. Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres. Moddus og Trimaxx har best virkning under gode lysforhold.
Moddus M EC 20-40 ml 1. leddknute (BBCH 31) til holken sveller (BBCH 44) Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres. Moddus og Trimaxx har best virkning under gode lysforhold.
Trimaxx 20-40 ml Fra beg. strekning (BBCH 31) til flaggbl. utviklet (BBCH 39) Høyeste dose ved tidlig behandling og stråsvake sorter. Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres. Moddus og Trimaxx har best virkning under gode lysforhold.
Cerone 15-75 ml 2. leddknute (BBCH 32) til aks skyting (BBCH 55) Se doseringstilpasning. Cerone har best virkning under gode lysforhold.
Medax Max 30 - 75 g BBCH 29-39 Se doseringstilpasning. Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Høstbygg

Moddus Start DC 15-30 ml (2x15 ml) Fra busking (BBCH 25) til flaggblad fremme (BBCH 39) Kan blandes med Stabilan 750. Bruk 1/2 dose av hver. Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres. Moddus og Trimaxx har best virkning under gode lysforhold.
Moddus M EC 20-40 ml 1. leddknute (BBCH 31) til holken sveller (BBCH 44) Kan tankblandes med, aktuelle preparater. Se blandetabell. Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres. Moddus og Trimaxx har best virkning under gode lysforhold.
Cerone 15-75 ml 2. leddknute (BBCH 32) til aks skyting (BBCH 55) Cerone har best virkning under gode lysforhold.
Medax Max 50 - 75 g BBCH 29-39 Se doseringstilpasning. Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Rug

Stabilan 750 130-160 ml Kornplantene 3-5 blad (15-20 cm) BBCH 23-25.
Moddus Start DC 15-50 ml (2x25 ml) Fra busking (BBCH 25) til begynnende strekning (BBCH 30) Bruk Moddus med høyeste dose og delt behandling i frodig åker der Stabilan ikke er bruk. Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstfor- hold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres. Moddus og Trimaxx har best virkning under gode lysforhold.
Moddus M EC 20-30 ml 1) 30 ml + 2) 20 ml Fra 1. leddknute (BBCH 31) til holken sveller (BBCH 44). Bruk Moddus med høyeste dose og delt behandling i frodig åker der Stabilan ikke er brukt. Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstfor- hold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres. Moddus og Trimaxx har best virkning under gode lysforhold.
Trimaxx 20-40 ml Fra beg. strekning (BBCH 31) til flaggbl. utviklet (BBCH 39) Høyeste dose ved tidlig behandling. Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstfor- hold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres. Moddus og Trimaxx har best virkning under gode lysforhold.
Cerone 20-100 ml 2. leddknute (BBCH 32) til aks skyting. Unngå høyeste dose der Stabilan er brukt. Kan tankbl. m/insektmiddel Cerone har best virkning under gode lysforhold.
Medax Max 50 - 100 g BBCH 29-39 Se doseringstilpasning. Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Rughvete

Moddus Start DC 15-50 ml (2x25 ml) Fra busking (BBCH 25) til flaggblad utviklet (BBCH 39). Mot aksknekk BBCH 49. Brukes i perioder med god tilvekst. Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstfor- hold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres. Moddus og Trimaxx har best virkning under gode lysforhold.
Moddus M EC 20-40 ml Fra 5. leddknute (BBCH 35) til holken sveller (BBCH 44). Kombineres med insektmiddel. Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstfor- hold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres. Moddus og Trimaxx har best virkning under gode lysforhold.
NB! Maks 20 ml Moddus M i Picasso og ved sein sprøyting. Ved tidligere behandlet med Stabilan 750/Cycocel 750, reduseres dosen til maks 30 ml i rughvete.
Cerone 20-100 ml Fra 2. leddknute (BBCH 32) til aksskyting. OBS! Bruk DP klebemiddel dersom Cerone benyttes alene.
Medax Max 30 - 75 g BBCH 29-39 Medax Max stimulerer rot utviklingen. Se doseringstilpasning. Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstfor- hold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.