This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ugras i gulrot | Plantekultur
Ingen treff

Ugras i gulrot

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Under solfanger (plast/fiberduk)

Normal ugrasflora med svartsøtvier

Boxer Off-label mot ugras i gulrot på friland og under plast.
Fenix 50-100 ml Like etter såing. Lufting er viktig.
Legacy 500 SC Minor use mot frøugras i gulrot (inkludert dyrking under plast).
DFF SC 500 Minor use mot frøugras i gulrot (inkludert dyrking under plast).
Sencor SC 600 Dispensasjon 2023 3-5 ml Like etter såing Dose tilpasses jordart, se etikett. Sencor kan gi sviskader. Maks dose pr. sesong er 17,5 ml.

Vanlig dyrking før oppspiring

Jordrøyk / Klengemaure / Tunrapp / Svartsøtvier

Fenix + Centium 36 CS 50-100 ml + 5-10 ml 50-100 ml + 5-10 ml Centium senest 3 dager etter såing. Bør ikke benyttes når det er meldt store nedbørsmengder. Centium har off-label godkjenning mot frøugras i gulrot frem til 4 varige blad. Fenix, mot frøugras i gulrot, endringer i bruksbetingelser.
Boxer Off-label i gulrot.
Goltix Minor use mot ett- og tofrøblada ugras i gulrot.

Frøbladstadiet til 2 varige blad

Normal ugrasflora

Fenix 10-30 ml Frem til 2 varige blad. Må ikke benyttes når det er høy jordfuktighet og/eller det er meldt store nedbørsmengder.
Sencor SC 600 Dispensasjon 2023 3-7,5 ml 0-2 varige blad på gulroten, BBCH 0-12. Behandlingen kan gjentas etter 7 dager. Maks dose pr. sesong er 17,5 ml. Med redusert dose er det mulig å behandle fra frøbladstadiet til 2 varige blad. Små doser på smått ugras. Fare for skade på skarp jord.
Lentagran WP Minor use mot ugras i gulrot.

Tunrapp / Kveke / Floghavre / Spillkorn og andre grasarter

Select + Renol 50 + 50 ml Frem til 2 varige blad.
Sencor SC 600 Dispensasjon 2023 3-7,5 ml 0-2 varige blad på gulroten, BBCH 0-12. Har kun effekt på tunrapp.

2-3 varige blad

Normal ugrasflora med tunrapp

Boxer + Centium 36 CS + Fenix 2-3 varige blad på gulrota. Boxer og Centium har off-label, se off label godkjenninger.
Fenix 40-60 ml 2-3 varige blad på gulrota.
Sencor SC 600 Dispensasjon 2023 5-15 ml 2-3 varige blad på gulroten. Maks dose pr. sesong er 17,5 ml.

Etter 3 varige blad

Klengemaure / Åkersvineblom / Tunrapp

Fenix 50-100 ml 3-5 varige blad på gulrota. Sprøyt på tørre planter. Fenix kan gi skade ved dårlig vokslag.
Sencor SC 600 Dispensasjon 2023 5-15 ml 3-5 varige blad på gulrota. Usikker virkning på klengemaure. Maks dose pr. sesong er 17,5 ml.

Tunrapp / FlogHavre / Spillkorn og andre grasarter

Select + Renol 50 ml Etter behov ved ny oppspiring. Virker også mot kveke, gjentatt behandling er også aktuelt.

Kveke / Spillkorn / Floghavre / Hirse

Agil 100 EC 100-140 ml Kveka har 4-5 blader. Kveka i god vekst. 2 behandlinger kan være aktuelt. Bland ikke kvekemidler med andre preparater enn pyretroider. Minimum 1 ukes intervall med andre ugrasmidler. Se etikett.
Focus Ultra 300-400 ml Kveka har 4-5 blader. Kveka i god vekst. 2 behandlinger kan være aktuelt. Bland ikke kvekemidler med andre preparater enn pyretroider. Minimum 1 ukes intervall med andre ugrasmidler. Se etikett.