This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Lite utsatte områder i Midt- og Sør-Norge | Plantekultur
Ingen treff
Såvarer

Lite utsatte områder i Midt- og Sør-Norge

Strand nr. 12

 • 35 % Timotei Grindstad

 • 35% Timotei Liljeros

 • 20 % Engsvingel Vestar

 • 10 % Engrapp Knut/Oxford

Såmengde: 2,0-3,0 kg/daa 

Surfôr, beite og høy. En god blanding uten kløver. Den består av yterike sorter, og passer godt til høy og høyensilage. Innslag av engrapp fyller ut bunnen av enga og gjør blandingen tett, egnet til beiting og med lengre varighet.

Strand nr. 13

 • 50 % Timotei Grindstad

 • 20 % Engsvingel Vestar

 • 15 % Engrapp Knut/Oxford

 • 10 % Rødkløver Gandalf

 • 5 % Hvitkløver Edith

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Surfôr og beite (evt. høy). En vinterherdig og allsidig kombinasjonsblanding med kløver, og yterike sørlige sorter. Den passer godt for hele Sør-Norge. Den inneholder engrapp og hvit- og rødkløver, noe som gjør den godt egnet til produksjon av både surfôr og høy, og kombi- nasjoner av slått og beite.

Strand nr. 14

 • 35 % Timotei Grindstad

 • 30% Timotei Liljeros

 • 25 % Engsvingel Vestar

 • 10 % Rødkløver Gandalf

Såmengde: 2,0-3,0 kg/daa

Surfôr (evt. høy). En yterik blanding med kløver. Den er en av våre mest populære surfôr blandinger for hele Sør-Norge. Kombi- nasjonen timotei, engsvingel og rødkløver gir ved riktig slåttetidspunkt et svært godt surfôr til både storfe og småfe.

Strand nr 15 (Endret!)

 • 30 % Timotei Grindstad

 • 30 % Timotei Liljeros

 • 20 % Engsvingel Vestar

 • 10 % Fl.årig raigras Figgjo, 4n

 • 10 % Rødkløver Gandalf

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Surfôr (evt. beite). En svært god surfôr- blanding med en mindre andel kløver og flerårig, norsk raigras. Den er tilpasset de klimatisk bedre strøkene i Sør-Norge og langs kysten. Andelen raigras gir god gjenvekstevne, hever kvaliteten og bedrer smakeligheten på fôret uten at det dominerer.

Strand nr. 16 (Endret!)

 • 10 % Timotei Grindstad

 • 15 % Fl.årig raigras, 4n

 • 15 % Fl.årig raigras, 2/4n, sein

 • 20 % Fl.årig raigras, 2n

 • 15 % Engsvingel Vestar

 • 15% Engrapp Knut/Oxford

 • 10% Hvitkløver Edith

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Beite (evt. surfôr). Denne blandingen er endret i forhold til tidligere. Blandingen er nå rettet mot intensivt beitebruk og passer best i de klimatisk beste strøkene i Sør-Norge og langs kysten. Blandingen består av 50-60 % raigras av ulike typer/sorter, i tillegg til andre gode beitegras som engsvingel, engrapp og hvitkløver. Den lille andelen med timotei er kun med som en type dekkvekst i år.

Strand nr. 17 m/kun timotei

Denne blandingen går ut i år og erstattes med salg av renfrø av timoteisorten Liljeros.

Strand nr. 18

Denne blandingen går ut i år og behovet vil nå dekkes av Strand nr. 9.

Strand nr. 19

 • 30 % Fl.årig raigras Trygve

 • 20 % Fl.årig raigras Figgjo

 • 20 % Fl.årig raigras Birger

 • 5 % Fl.årig raigras Fagerlin

 • 10 % Hybridraigras Storm

 • 5 % Ww. raigras Bartigra

 • 10 % Hvitkløver Edith

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Surfôr og beite. En raigrasbasert blanding med mange gode sorter, og med hvitkløver. Den er best egnet til kortvarig eng i lavereliggende, kystnære områder i Sør-Norge. Den er særlig egnet for intensiv drift og hyppige slåtter/ beitinger. Den passer også godt til reparasjon, vedlikeholdssåing og til våtsåing over hele landet. Den passer ikke til gjenlegg i korn til modning, på grunn av andelen westervoldsk raigras som går i strå i såingsåret.