This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Innstilling av gjødselsprederen | Plantekultur
Ingen treff

Innstilling av gjødselsprederen

Riktig innstilling av gjødselsprederen gir et godt sluttresultat

Figur som viser plassering av bakker og kjøremønster.
FIGUR: Plassering av bakker og kjøremønster ved bruk av Yaras markprøvingsutstyr (spredebakker). Illustrasjon: Norges Vel.

Gjødslas spredeegenskaper påvirkes bl.a. av:

 • Kornform (prillet eller granulert).

 • Prillet gjødsel er rundere og glattere enn granulert. Ved samme innstilling av gjødselsprederen vil den renne fortere ut enn granulert gjødsel.

 • Kornstyrke

 • Litervekt

 • Overflatebehandling

 • Støvinnhold

Yaras gjødseltyper blir testet hos de mest brukte sprederprodusentene, som grunnlag for deres veiledende spredetabeller. Oppdaterte versjoner av disse finnes på sprederprodusentenes nettsider.
Noen sprederfabrikanter tar utgangspunkt i gjødslas fysiske egenskaper for å finne fram til riktig spredetabell og innstilling. Slike egenskaper kan være:

 • Kornform (prillet, granulert eller annet)

 • Gjødslas egenvekt (kg per liter)

 • Kornstørrelsesfordeling, oftest fordelt slik:
  <2 mm, 2-3,3 mm, 3,3-4,75 mm og > 4,75 mm

 • Kornstyrke

Typiske fysiske verdier for Yaras gjødseltyper står oppført i tabell foran i Gjødselhåndboka. Noen sprederfabrikanter anbefaler måling av fysiske egen­ skaper på stedet ved bruk av risteboks / soldkasse for å bestemme kornforde­ lingen. Ved bruk av slike bokser er det viktig at det tas mange prøver (>10) og at det er et gjennomsnitt av disse som brukes som inngang i spredetabellene.
Vær oppmerksom på at spredetabellene kun må sees på som veiledende. Dette fordi forholdene under spredning i praksis vil variere på grunn av:

 • Variasjon i gjødslas fysikalske egenskaper

 • Sprederens beskaffenhet

 • Terreng

 • Kjørehastighet

 • Vekstens høyde

 • Luftfuktighet

 • Vind

Huskeliste

 • Følg sprederfabrikantens råd for vedlikehold, innstilling og kalibrering. Les instruksjonsboka!

 • Notater fra tidligere år er nyttige for å kunne foreta nødvendige justeringer.

 • Ta dreieprøve.

 • Sørg for å ha ei rist over gjødselbeholderen med maskevidde ca. 10 mm. Det reduserer risiko for stopp i utmating på grunn av klump, plastrester fra emballasje e.l.

 • Rengjør sprederen regelmessig.

 • Spyl sprederen med vann etter hver dags kjøring.

 • Det anbefales å tømme sprederen daglig og dekke over spreder og utmatingsorganer dersom sprederen står med gjødsel over lengre tid.

 • Har gjødsla høyt støvinnhold er daglig renhold ekstra viktig da gjødselstøv tiltrekker seg fuktighet og kan føre til tilstopping av utstyr og ujevnt sprederesultat.

 • Granulert eller prillet gjødsel – bruk anbefalt innstilling for den aktuelle gjødseltypen.

Ved bruk av sentrifugalspreder

Les instruksjonsboka! Her finner du bl.a. anbefalinger i forhold til:

 1. Kantspredning.

 2. Gjødsling i høye vekster.

 3. Bruk av andre kjøreavstander enn det som står i spredetabellen. Noen spredebredder krever f.eks. at man korter inn toppstaget.

 4. Turtall på kraftuttaket.

 • Montér sprederen vannrett i anbefalt høyde over bakken.

 • Foreta mengdekontroll. Moderne spredere med veieceller gjør denne jobben enklere.

 • Bruk riktig kjøreavstand for å oppnå et jevnt spredebilde. Faste kjørespor eller GPS-styring er gode hjelpemidler.

 • Bruk kantsprederutstyr og hold sikkerhetsavstand til vannveier.

 • Ikke spre gjødsel i kraftig vind.

 • Kjør med anbefalt hastighet, ikke for fort. Ujevnheter i terrenget gir større utslag ved høy fart. Ved høy fart øker også belastningen på spredertallerknene ettersom mer gjødsel skal ut per tidsenhet. Dette kan føre til ujevn spredning.

 • Hold jevnt anbefalt turtall på kraftuttaket.

 • Sjekk at det brukes rett spredetabell, noen gjødseltyper kan produseres i flere fabrikker og vil da ha ulike spredeegenskaper.

Selv om sprederen stilles inn etter tabellen, er det nødvendig å kontrollere resultatet. Her finnes det flere løsninger:

 • Ta dreieprøve ved radgjødsling og prøvespredning ved bruk av sentrifugalspreder.

 • Med Yaras markprøvingsutstyr (se bilder) kan gjødsel og spreder testes ute på jordet for å sjekke om ønsket spredebilde oppnås. Dette utstyret består av sju bakker som stilles opp på tvers av kjøreretningen samt sju prøveglass for oppsamling for å vise spredejevnhet (sumkurven), (se figur for kjøremønster under). Prøvebakkene kan kjøpes fra Yara eller finnes for utlån hos en del rådgivere (Norsk Landbruksrådgiving), landbruksskoler, forhandlere e.a.

 • «Gjødselsamleren» utviklet av Norges Vel finnes hos en del av NLRs avdelinger.

 • Kontroller sprederesultatet kontinuerlig. Sjekk om høyden på sprederen bør justeres og om utmatingen går som forventet.

Godt vedlikehold, riktig innstilling av gjødselsprederen, og ikke minst samspillet mellom maskin og fører, er avgjørende for sprederesultatet.

.