This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Personlig verneutstyr | Plantekultur
Ingen treff
Plantevern

Personlig verneutstyr

Overtrekksklær

Plantevernmidler skal behandles med varsomhet og respekt. Riktig verneutstyr ved måling, blanding, fylling og bruk av preparatene er angitt under forsiktighetsreglene på etiketten.

Aktuelt verneutstyr kan være overtrekksdress, gummistøvler, kjemikaliehansker, vernebriller, halv – eller helmaske med kombinasjonsfilter (støv og gass) og øyeskylleflaske. Ved måling og fylling er det størst fare for eksponering. Hender og armer er mest utsatt. Under arbeid er det viktig å dekke til bar hud.

Åndedrettsvern

1) Støvfilter beskytter bare mot støv eller væskepartikler, men ikke mot gasser. Graden av filtrering oppgis med filterklasse:

P1: Brukes mot grove støvpartikler, opp til 4 x administrativ norm.
P2: Brukes mot de fleste typer fint støv, opp til 10 x administrativ norm.
P3: Brukes når støvet inneholder giftige partikler, soppsporer, midd, kreftfremkallende stoffer, bakterier, virus og plantevernpulver med partikler opp til 50 x administrativ norm.

2) Gassfilter grupperes etter hvor mye gass/damp de kan ta opp.

Klasse I: Konsentrasjoner under 0,1 volumprosent
Klasse II: Konsentrasjoner opp til 0,5 volumprosent
Kodebokstaver og kodefarging angir hvilke gasser og damper de kan brukes mot:
A (brun): Verner mot gasser og damper av de fleste plantevern- og organiske løsningsmidler og under desinfeksjon av husdyrrom og veksthus.
B (grå): Verner mot uorganiske gasser, damper og gjødselgasser (H2S)
E (gul): Svoveldioksid, samt sure gasser og damper.
K (grønn): Verner mot ammoniakk (NH3) og ammoniakkderivater.

Husk fare for oksygenmangel!

Brukstid for gassfilter er vanskelig å angi. Hvor raskt filteret mettes er avhengig av gasskonsentrasjon og hvor ofte filteret brukes. Filteret byttes ut så snart det merkes lukt av plantevernmidlet mv., eller når det blir merkbart tyngre å puste.

Sett inn nytt filter før ny sprøytesesong.
Filter oppbevares i tett emballasje.
Verneutstyr oppbevares i adskilt rom fra plantevernmidler.

Behandlingsfrist

For mange preparater er det fastsatt en behandlingsfrist som angir minstetid mellom siste behandling og høsting.

Håndteringsfrist

Angis på etiketten for enkelte preparater og er den første tiden etter behandling hvor plantene ikke berøres/håndteres uten bruk av anbefalt verneutstyr.

Oppbevaring

I følge “Forskrifter om plantevernmidler” skal tilvirker, importør, distributør og forhandler oppbevare alle preparater i særskilt avlåst skap eller lagerrom og merkes giftig. Hos bruker skal alle preparater oppbevares innelåst. Skapet eller rommet skal være frostfritt og ventilert til friluft. Alle plantevernmidler (også for hobbyformål) skal oppbevares utilgjengelig for barn .

Rengjøring

Tomemballasje skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes om lag 5 ganger med vann og sprøytes ut iht. bruksrettledningen. For rengjøring av sprøyteutstyr se ”Rengjøringsprosedyre”.

Avfallshåndtering

Norgesfôr er medlem av materialretur. Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak av farlig avfall.

Destruksjon

Rester av plantevernmidler skal leveres til anlegg godkjent for mottak av farlig avfall, eller bedrifter godkjent for innsamling av farlig avfall.

Opplysninger om farlig avfall får du på nettsidene til Miljødirektoratet.
Tlf.: 03400
E-post: post@miljodir.no.

Ved NFFA, Norsk forening for farlig avfall finnes oversikt over godkjente mottakssentraler og innsamlingsfirma.
E-post: post@nffa.no.

Eller hos MILJØINDEX, Norsk Kompetansesenter for avfall og gjenvinning.
Tlf.: 21 62 78 00
E-post: kontakt@miljoindex.no

Ved innlevering av plantevernmiddelrester bør etikett samt eventuelt sikkerhetsdatablad følge med.

Forgiftning

Ved mistanke om forgiftning, kontakt lege eller
Giftinformasjonen tlf.: 22 59 13 00 (hele døgnet)