Plantevern

Handtering og bruk av plantevernmidler

KRAV OM AUTORISASJON

Ved yrkesmessig bruk av plantevernmidler er det i «Forskrift om plantevernmidler § 14 og § 17» et krav om at autorisasjonsbevis skal fremlegges av alle som skal kjøpe eller bruke plantevernmidler. I praksis fungerer dette på denne måten:

 • Plantevernmidler kan bestilles pr. telefon, mail o.l. under forutsetning at forhandler har kopi av autorisasjonsbeviset.
 • Kan den som har autorisasjonsbevis sende en annen person med fullmakt for å kjøpe yrkespreparater? Ja, dersom vedkommende har med fullmakt, egen legitimasjon og fullmaktshavers legitimasjon er det greit å hente plantevernmidler hos forhandler. Fullmakten skal inneholde:
  • dato
  • utsalgssted
  • preparatets navn og mengde.
  Endret 3. mai 2017. Mer info finnes i Veileder til regelverk om plantevernmidler, mattilsynet.no

HOBBYPREPARATER

Unntatt fra dette er pakninger som er merket med ”Tillatt brukt i småhager etc.” (”Forskrift om plantevernmidler, § 24”) og disse midlene finnes i to grupper:

 • Konsentrert form
 • Ferdig utblandet (er da i tillegg merket “Klar til bruk” KTB)

Hobbypreparater av typen “Klar til bruk” kan selges fritt, mens konsentrerte hobbypreparater kun må selges av godkjente forhandlere.
Konsentrerte produkter må oppbevares i godkjente skap, mens KTB-produkter kan stå framme i butikklokalet.

AVGIFTER PÅ PLANTEVERNMIDLER
Avgiftene er individuelt for hvert enkelt produkt og blir beregnet utfra en normert arealdose (NAD). Basisavgiften er satt til kr. 2,50 pr. daa. som en miljøavgift. Avgiften er av fiskal karakter og går rett inn i Statskassa.

Preparatene er klassifisert i 7 avgiftsklasser, hvor de 5 første er til yrkesmessig bruk og de 2 siste er til hobbypreparater. Klassifiseringen er ment å gi uttrykk for den risiko for helse og miljø som er forbundet ved bruk. Avgiftssystemet er et element i innføring av ”grønne skatter.”

Avgiftssatsene er politisk bestemt og vedtas av Stortinget som en del av statsbudsjettet.

Preparatenes avgiftsklasse finnes under preparatomtalen, fra s. 127.

LOVER
Godkjenning og bruk er i hovedsak regulert gjennom Matloven (www.lovdata.no), ”Forskrift om plantevernmidler”.

FORSKRIFTER
Etiketten skal betraktes som en forskrift. Alle preparatetiketter skal være merket etter gjeldene merkeforskrifter, som også inkluderer miljømerking, se også Advarselsfelt under. Samtidig harmoniseres godkjenningsperioden innen de forskjellige preparatgruppene.

VERNEREGLER

 • Les etiketten og brukerveiledningen nøye.
 • Bruk anbefalt verneutstyr.
 • Fyll aldri tanken så full at væsken renner over.
 • Ha alltid tilgang til reint vann.
 • Stenk i øynene skylles ut med rikelig mengder rent vann.
 • Kontakt lege om nødvendig.
 • Vask omgående med såpe og rikelig med vann om preparatet
 • kommer i kontakt med hud og etter endt eller avbrutt arbeid.
 • Sørg for riktig innstilling og kalibrering av sprøyta.
 • Følg angitt dosering og overhold behandlingsfristene.
 • Rengjør verne- og måleutstyr godt etter avsluttet sprøytedag.
 • Start dagen med rene klær.
 • Ikke spis, drikk eller røyk under arbeid med plantevernmidler.
 • Ved mistanke om forgiftning kontakt Giftinformasjon tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet) eller kontakt lege. Ha etiketten, eller Sikkerhets-datablad tilgjengelig ved eventuell kontakt med lege.
 • La pasienten hvile, og sørg for god tilgang på frisk luft.

ADVARSELSFELT
Plantevernmidler merkes etter samme kriterier som andre kjemikalier, og harmoniserer med EU-merking. Merkesymbolene er gjengitt på neste side.

Etiketten vil i tillegg til faresymbol være forsynt med ulike advarseltekster for helsefare og risiko for skader på fauna og vannlevende organismer, der det er påkrevet.

ETIKETTER
Plantevernmidler blir satt inn i en matrise med tre helse- og tre miljøfareklasser avhengig av de iboende egenskapene og plasseres i avgiftssystemet. Dette gir avgiftsklassen angitt på etiketten med de merkesymboler som vist i tabellen på neste side.

Klikk her for oversikt over preparatene på matilsynet.no

Print Friendly, PDF & Email