This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Attribut Twin | Plantekultur
Ingen treff

Attribut Twin

700 g propoksykarbazon pr. kg. + 100 g jodsulferon pr. l
Advarsel

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Mot ugras i høst- og vårhvete. Produktet som markedsføres heter Attribut Twin, og er en sampakning av Attribut SG og Hussar OD. NB! Må alltid brukes sammen med Hussar OD!

Attribut SG skal ALLTID benyttes sammen med et produkt inneholdende jodsulfuron for å sikre selektiviteten. Attribut SG 70 er et ugrasmiddel som tilhører gruppen sulfonylurea. Se resistens.
Attribut SG 70 må blandes med Hussar OD og Mero for å oppfylle deklarert virkeområde.

Preparatet har god virkning mot ulike faksarter, floghavre, hønsehirse, kveke, åkerkvein, åkerrevehale samt noen tofrøblada ugrasarter. Attribut SG 70 inneholder aktivstoffet propoksykarbazon som virker ved å hemme dannelsen av noen livsviktige aminosyrer i plantene. Opptaket skjer både gjennom jorda og via bladene. Etter at middelet er tatt opp i plantene, stopper veksten i løpet av noen dager. Etter 10-15 dager ses en gulfarging av de yngste plantedelene og ugraset begynner å falle sammen for så å visne vekk i løpet av de neste 2-4 ukene. Dersom man sprøyter på stort ugras, ser man ofte at ugraset beholder grønnfargen, men veksten hemmes og i de fleste tilfeller stoppes. Full effekt ses først etter 4-6 uker.

Attribut Twin har et meget bredt virkningsspekter, og har god virkning på de fleste ugrasarter. Det er imidlertid viktig at produktet benyttes tidlig for å få ønsket virkning. Preparatet gir best virkning ved behandling med god jordfuktighet, og fremstår som en komplett løsning i hvete.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 600 g Attribut SG + 4 x 500 ml Hussar OD

Dose

6 g Attribut SG + 5 ml Hussar OD + 50 ml Mero/ Renol pr. daa
Vannmengde:
15-30 liter vann pr. daa
Riktig behandlingstidspunkt er stadium BBCH 13 (kornet har 2-blad) til ca. stadium BBCH 23 (3. sideskudd synlig)

Filter

A1/P3

NAD

6 g/daa

Lagring

Tørt, kjølig, frostfritt

Avstand vann

Høsthvete:
10 m vegetert buffersone (inkl. 10 m avstandskrav til overflatevann)

Vårhvete:
5 m avstandskrav til overflatevann

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Attribut Twin opptrer i

Sjekkliste for bruk av klebemiddel Plantevernmidlenes krav til regnfasthet og temperatur